Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
i förväg ---
in advance ("earlier, ahead")
("tidigare, på förhand")
lur [lu:r] noun
s2 receiver
den del av en telefon som man håller mot örat
luren lurar
bygge [²b'yg:e] noun
s4 building
något som man håller på att bygga
bygget byggen byggena
förbi [förb'i:] adv.
adv past
verb particle fram till och på sidan om och bort från
smyger [sm'y:ger] verb
A/x smyger
v slip; steal, sneak, creep
gå tyst och försiktigt, tassa (also used figuratively)
smög smugit smyg! smyga
överraskar [²'ö:veras:kar] verb
A/x överraskar B
v1 surprise, astonish
förvåna
överraskade överraskat överraska(!)
uppfostrar [²'up:fos:trar]
A uppfostrar B
v1 bring up
ge (barn) kunskaper och normer
uppfostrade uppfostrat uppfostra(!) verb
uppfostra pojkar och flickor på samma sätt---
bring up (raise) boys in the same way as girls
knark [knar:k]
s [illicit] drugs
narkotika (informal)
knarket
valet äger rum i mars ---
the elections take place in March ("occur")
("inträffar")
bur [bu:r] noun
s2 cage
låda eller rum med gallerväggar
buren burar
pjäs [pjä:s] noun
s3 piece (object)
(prydnads)föremål
pjäsen pjäser
lutar [²l'u:tar] verb
A lutar x/sig (mot y)
v1 lean
ställa snett (reflexively "bend")
lutade lutat luta(!)
skivar [²sj'i:var] verb
A skivar x
v1 cut, slice
skivade skivat skiva(!)
skivad gurka---
sliced cucumber
rycker [r'yk:er] verb
A rycker ner/upp/ut/loss B/x
v2b pull, tug, snatch
hastigt dra ur läge
ryckte ryckt ryck! rycka
mäter [m'ä:ter] verb
A mäter x
v measure
fastställa el. beräkna (storlek el. mängd etc)
mätte mätt mät! mäta
del|tagare [²d'e:lta:gare]noun
s participant, participator
person som är (aktivt) närvarande (i en aktivitet)
-tagar(e)n -tagare -tagarna
nöje [²n'öj:e] noun
s4 pleasure, enjoyment
verksamhet som ger lustkänsla, glädje (particularly of entertainment)
nöjet nöjen nöjena
flyg|värdinna [²fl'y:gvär_din:a] noun
s1 air stewardess, air hostess, cabin attendant
-värdinnan -värdinnor
alldeles [²'al:deles] adv.
adv. quite, altogether, absolutely, perfectly
helt (och hållet), fullständigt, precis
koja [²k'åj:a]
s1 hut
hydda (av ris och grenar etc)
kojan kojor
stökig [²st'ö:kig] adj.
adj. messy
ostädad, rörig (figuratively of people "difficult, troublesome")
stökigt stökiga
når [nå:r] verb
A når x/B; x når (till) y
v reach
få tag i (genom att sträcka ut händerna) (of things, "stretch (to)")
nådde nått nå(!)
breda ("stryka smör på") en smörgås---
spread ("butter on") a sandwich
morrar [²m'år:ar] verb
x/A morrar
v1 snarl 〈犬などが〉(…に)歯をむき出してうなる
ge ifrån sig ett brummande hotfullt ljud (of dogs; figuratively, of people)
morrade morrat morra(!)
ilsken [²'il:sken] adj.
adj. angry
ilsket ilskna
lyser [l'y:ser] verb
x lyser (på y)
v2b shine
ge ifrån sig ljus, skina
lyste lyst lys! lysa
ror [ro:r] verb
A ror
v row
driva fram en båt med åror
rodde rott ro(!)
en tum|stock ----
folding rule