Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
en get
[je:t] noun
s3)goat
geten getter
halt
[hal:t] adj.
adj)lame, limping
halta
en puckel
[p'uk:el] noun
s2)hump[=背中の瘤]
der Buckel

upphöjning; knöl[=隆起]
puckeln pucklar
rövar
[²r'ö:var] verb
A rövar (bort) x/B
v1)rob

stjäla[盗む], plundra[略奪する]
rövade rövat röva(!)
ännu
[²'en:u] adv.
adj)yet, still

än, fortfarande, alltjämt[=尚]
alldeles
[²'al:deles] adv.
adj)quite, perfectly

helt (och hållet), fullständigt, precis
alldeles riktigt!---
quite right!
överraskar
[²'ö:veras:kar] verb
A/x överraskar B
v1)surprise

förvåna
överraskade överraskat överraska(!)
ursinnig
[²'u:r_sin:ig] adj.
ursinnig (på B/x; över x)
adj)furious[=激怒した]
wütend

obehärskad[=抑制できない] på grund av stark vrede[=激怒]
ursinnigt ursinniga
intill
[int'il:] adv.
adv) next to

bredvid
flickan i huset intill---
the girl next door
sticker
[st'ik:er] verb
A sticker x + RIKTNING
v) stick, put

stoppa (in), föra (in)
stack stuckit stick! sticka
sticka (ut) huvudet genom fönstret---
stick one's head through the window
glor
[glo:r] verb
v) stare[=凝視する]; gape[=口をぽかんとあけて見る]

(informal; pejorative)
glodde glott glo(!)
fan
[fa:n] noun
s) the Devil

djävulen (swearword)
låter
[l'å:ter] verb
A låter B + INF
s) let, allow

gå med på [=mit etw. einvertanden sein]
lät låtit låta
släpper
[sl'ep:er] verb
v2b) release

lossa eller tappa greppet om något
släppte släppt släpp! släppa
släppa (loss) fångarna---
release the prisoners
bräker
[br'ä:ker] verb
x bräker
v2b) bleat[=メーと鳴く]
blöken

låta som ett får[=sheep ] el. en get
bräkte bräkt bräk! bräka
stongar
verb
v1) stoßen
vass
[vas:] adj.
adj) sharp

som har skarp egg el. spets (figuratively, "caustic, biting")
vasst vassa
ett tag [ta:g] noun
s5) grip; [little] while
taget tag tagen
för ett bra tag sen---
a good while ago