Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
en brittsommar
[²br'it:såm:ar] noun
s)Indian summer

sommarlik period under hösten
sommar(e)n somrar
god|känner
[²g'o:dcen:er] verb
<A god|känner B/x>
v2a´)approve, accept

acceptera, godta, auktorisera
-kände -känt -känn! -känna
strejkar
[²str'ej:kar] verb
<A strejkar>
v1)strike

lägga ner arbetet (figuratively "not work")
strejkade strejkat strejka(!)
en fack|förening
[²f'ak:före:ning] noun
s2)trade union

lokal avdelning inom fackförbund
-föreningen -föreningar
en förening
[för'e:ning] noun
s2)society, association

organisation med en viss [=certain] verksamhet
föreningen föreningar
avskedar
[²'a:vsje:dar] verb
<A avskedar B>
v1)
dismiss, discharge, fire, sack

ge sparka
avskedade avskedat avskeda(!)
en ledare
[²l'e:dare] noun
s)leader

chef
ledar(e)n ledare ledarna
anmäler
[²'an:mä:ler] verb
<A anmäler x/att;
A anmäler B för C/x;
A anmäler sig till x>
v2)report, notify

rapportera, meddela
anmälde anmält anmäl! anmäla
en misshandel
[²m'is:han:del] noun
s)physical abuse; (jur.) assault[猛襲] and battery[暴行]

fysiskt våld som leder till kroppsskador
misshandeln
överens [ö:ver'en:s] adv.
adv) agreed

enig, ense[in agreement]
får godkänt
pass the test