Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/101

Click to flip

101 Cards in this Set

 • Front
 • Back
supert
super (adj)
morsomt
fun (adj)
gøy
fun (adj)
lett
easy (adj)
greit nok
okay (adj)
kjedelig
boring (adj)
vanskelig
difficult (adj)
dumt
dumb (adj)
elske
love (verb)
Jeg er glad i tysk!
I am fond of german.
Jeg kan ikka fordra tysk!
I can't stand german.
hate
hate (verb)
biologi
biology
kjemi
chemistry
fysikk
physics
matematikk
math
engelsk
english
tysk
German
fransk
French
spansk
Spanish
norsk
Norwegian
historie
history
religion
religion
filosofi
philosophy
kunst
art
musikk
music
teater
theater
psykologi
psychology
sosiologi
sociology
statsvitenskap
political science
pedagogikk
pedagogy
kjønnsstudier
gender studies
miljøstudier
environmental studies
internasjonale studier
international studies
administrasjon
business
ledelse
management
regnskapsføring
accounting
økonomi
economics
markedsføring
marketing
informatikk
information science
medisin
medicine
sykepleie
nursing
jus
law
ingeniørfag
engineering
Når har du time?
When do you have class?
Når har du forelesning
When do you have lecture?
Jeg har time/forelesning...
I have class/lecture...
Hva er klokka?
What time is it?
Hvor mye er klokka?
What time is it?
Klokka er...
The time is ...
Hvem er norsklæreren din?
Who is your Norwegian teacher?
Norsklæreren min er...
My Norwegian teacher is...
Hvor har du time/ forelesning?
Where do you have class/ lecture?
Jeg har time/ forelesning i ...
I have class/ lecture in ...
språkbygningen
the language building
musikkbygningen
the music building
idrettsbygningen
the atheletic building
naturfagsbygeningen
the science building
Hvor bor du?
Where do you live?
Jeg bor...
I live...
Hvem er norsklæreren din?
Who is your Norwegian teacher?
Norsklæreren min er...
My Norwegian teacher is...
Hvor har du time/ forelesning?
Where do you have class/ lecture?
Jeg har time/ forelesning i ...
I have class/ lecture in...
språkbygningen
the language building
musikkbygingen
the music building
idrettsbygningen
the athletic building
naturfagsbyningen
the science building
Hvor bor du?
Where do you live?
på hybel
in a room
på studenthjem
in a dorm
i en leilighet
in an apartment
i et hus
in a house
Hvor studerder du?
Where do you study?
Jeg studerer på biblioteket.
I study at the library.
Jeg studerer på hybelen min.
I study in my room.
Jeg studerer på språklaben.
I study in the language lab.
Jeg studerer på datarommet.
I study in the computer lab.
Hvor kjøper du bøker?
Where do you buy books?
Jeg kjøper bøker i bokhandelen.
I buy books in the book store.
Hvor spiser du?
Where do you eat?
Jeg spiser på hybelen min.
I eat in my room.
Jeg spiser på restaurant.
I eat in a restaurant.
Jeg spiser i kantina.
I eat in the cafeteria.
Hva heter skolene i Norge?
What are schools named in Norway?
De heter barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyskole og universitet.
They are named elementary school, junior high,high school, college, and university.
sender
to send
middag
dinner
lunsj
lunch
postkontoret
the post office
studentsenteret
the student center
klokka ti
10:00 am
klokka ti over elleve
11:10 am
klokka kvart over tolv
12:15 pm
klokka ett
1:00 am
klokka fem over halv fjorten
1:35 pm
klokka halv tretten
12:30 pm
klokka kvart på femten
2:45 pm
klokka ti på seksten
3:50 pm
klokka nitten
7:00 pm
klokka tjuetre
11:00 pm