Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/311

Click to flip

311 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Active
активан
thigh
бедро
indeed, really
безбели
to be in a good mood
бити расположен
holiday
благдан
close
близак
hip
бок
fighter
борац
christmas
божић
moustache
бркови
boutique
бутик
to wait
чекати
forehead
чело
desire
чежња
black
црн
swarthy
црноманјаст
forelock
ћупа
flower, bloom
цвет
elementary school student
ђак
day (in poetry), contribution
данак
giving
даривање
fat
дебео
fattening
дебљење
divine, nice
диван
child surgery
дјечја кирургија
child illness
дјечје болести
worker activity
дјелатност
to happen
догодити се
while, until
док
proof, evidence
доказ
To bring
донети
доносити
contribution
допринос
trick, prank
доскочица
long
дуг
spirit
дух
tobacco
духан
program, show
емисија
band-aid
фластер
raspy
фрфљав
wooden box
гајбица
to grow
гајити
gynecology
гинекологија
voice
глас
actor
глумац
upper lip
горња усна
citizens
грађани
to warm
грејати
гријати
to bite yourself
гризати се
throat
грло
urgent, critical, pressing
хитан
to walk
ходати
to be named
именовати се
internist
интерна
expecting
ишћекивање
protruding, sticking out
испупчен
appearance
изглед
to build or construct
изградити
to exit, leave
излазити
above, over
изнад
to remove
извадити
scout
извиђач
cheek
јагодица
only, one
једина
christmas tree
јелка
yesterday's
јучерашње
truck
камион
characteristic
каректеристичан
weight
килажа
surgery
кирургија
lop-eared
клемпаве уши
hospital clinic
клиницка болница
hemp
конопља
hair
коса
curly
коврџаст
коврцаст
skin diseases
кожне болести
theft
крађа
thief
крадљивац
short (length)
кратак
short-sighted
кратковидан
moving, activity
кретање
rag, cloth, towel
крпа
circle
круг
large
крупан
pear
крушка
blood
крв
hip
кук
to buy
купити
light, easy
лак
lie
лаж
icy
ледено
хладно
doctor
доктор
лекар
лијечник
medicine
лек
beautiful
леп
nurse
медецинска сестра
mercy, compassion
милосрђе
nun
милосрдница
pension
мировина
muscular
мишићав
young
млад
birthmark
младеж, мадеж
youth
младост
to spin, wind up
мотати
thin
мршав
to throw on
набацити
way
начин
most often
најчешће
most famous
најпознатији
to intend
намерити
to write
написати
mark, note
напомена
to fill up
напунити
title
наслов
to incur, create, develop
настати
inscription
натпис
title (name)
назив
untouchable
недодирљив
to protest, complain
негодовати
somehow
некако
restless, turbulent
немиран
unusual
необичан
neurology
неурологија
no kind of
никакав
short
низак
nose
нос
new-born child
новорођенче
necessary
нужан
to carry out
обавити
shape
облик
cheek
образ
eyes
очи
eye illness
очне болести
selection
одабир
to act towards someone
однети се
relation
однос
to preserve, maintain
одржавати
to drive someone
одвести
to give up
одвикнути
mirror
огледало
fence
ограда
to gather, assemble
окупљати
proportion
омјер
rather short
онизак
narcotic
опојан
general hospital
општа болница
опца болница
to accuse
оптужити
to feel
осећати се
to lose weight, weaken
ослабити
to free one's self
ослободити се
smile
осмех
identifying
особени
особни
average, median
осредњи
to stay, remain
остајати
to leave (something)
оставити
to leave, abandon
оставити
to convict
осудити
kick the bucket
отегнути папке
to go away, leave, depart
отићи
addict, dependent
овисник
scar
ожиљак
parachute
падобран
thumb
палац
parrot
папагај
dog
пас
to cry
плакати
blue
плав
robbery
пљачка
lung
плућа
lung diseases
плучне болести
to divide
поделити
to raise
подићи
to eat
појести
to kiss
пољубити
to mention
поменути
напоменути
help
помоћ
to drink
попити
ancestral descent
порекла
birth
пород
vice, bad habit
порок
to cut
посећи
last, previous
последње
consequences
посљедице
to become
постати
baby bed
постељица
as it should be
потаман
descendent
потомак
to know each other
познати се
rule
правило
to change one's mind
предомислити
prerequisite
предувијет
to be left over
преостати
to squabble, bicker
препирати
to stop, quit
престати
overturned
преврнут
opportunity
пригода
friend
пријатељ
to report
пријавити
to contribute
приложити
to belong
припадати
to agree
пристати
temporarily
привремено
balding
прочелав
to change
променити
frostbitten
промрзао
to discover, find
пронаћи
to spill, pour out
просипати
celebration
прослава
to spend (time)
провести
psychiatry
психијатрија
psychiatric clinic
психијатријска болница
umbilical cord
пупчана врпца
to celebrate
прославити
to smoke (cigarette)
пушити
life of a hermit
пустињаштво
to travel
путовати
to give birth
рађати
injury
рана
earlier
раније
chilled
расхлађен
to disperse
расути
enraged
разјарен
different
различит
to smear, spread
размазати
divorced
разведан
developed
развијен
to solve, resolve
решити
risk
ризик
to lead
руководити
hole
рупа
to contain
садржати
fair, exhibition
сајам
fat, lard
сало
self initiated, on ones own
самоинцијативан
advice
савијет
to find out
сазнати
to walk
шетати
surely (adv)
safe (adj)
сигурно
gray
сијед
wide
широк
weak
слаб
to send
слати
broken
сломљен
case
случај
disturbance, obstruction
сметња
to laugh
смијати се
to stink
смрдити
смрдјети
to fall off of, lose weight
спасти
STDs
сполне болести одраслих
slow
спор
old
стар
stature, build
стас
passionate
страствени
expert
стручан
waist
струк
cold
студено
хладно
to dry
сушити
neighbor
комшија
сусјед
too many
сувише
festivity
свечаност
bright, light
светао
holy, sacred
свети
to be pleasing to you
виђати се
everywhere
свуд
that kind of, such
такав
rate
тарифа
to flow
тећи
complexion
тен
tatooed
тетовиран
heavy
тежак
weight
тежина
streetcar
трамвај
to run
трчати
thorn
трн
to make, do, perform
учинити
married (F)
удата
to fatten (to get fat)
удебљати (се)
to put on weight
угојити се
удебљати се
ear
ухо
to include
укључити
to lock, to set on safety
укочити
to pour
улити
instead of
умјесто
wisdom tooth
умњак
fallen, sunken
упао
to start off, set off for
упутити
urology
урологија
to stich, sew
ушити
successful
успешан
to succeed
успети
considerably
увелико
to vary, range
варирати
probably
вероватно
to see
видети
tall
висок
slender
витак
leader
вођа
водитељ
to go back
вратити се
sack, bag
врећа
culmination
врхунац
deputy
заменик
to light
запалити
infectious
заразан
to be necessry
затребати
healthy
здраво
farmer
зедмљорадник
joint
зглоб
event, opportunity
згода
identifying marks
знакови распознавања
to sweat
знојити се
air force
зракопловство
jaundice, hepatitis
жутица
guest
званица