Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Mengapakah Belanda menentang tindakan raffles membuka Singapura pada tahun 1819?
Menjejaskan perdagangan di Betawi
Mengapakah Sultan Muhammad Jiwa meminta bantuan daripada Firma Jourdain de Sullivan?
Mengekalkan kedaulatan Kedah
Apakah kesan perjanjian inggeris-siam 1786?
Pendudukan SHTI di Pulau Pinang
Bagaimanakah Stamford Raffles memastikan perjanjian antara Raffles dengan Temenggung Abdul Rahman untuk membina loji dapat dilaksanakan?
Mengiktiraf Tengku Hussein sebagai Sultan Johor.
Apakah kesan Tengku Hussein dilantik sebagai sultan Johor?
Kerajaan Johor mempunyai dua sultan. Sultan Abdul Rahman memerintah di Lingga dan Sultan Hussein memerintah di Singapura.
Apakah kesan Perjanjian Persetiaan London/ Inggeris-Belanda 1824 kepada kerajaan Johor?
Kerajaan Johor berpecah kepada dua
Apakah yang dituntut oleh Siam kepada Kedah selepas peperangan Siam-Burma?
i-wang
ii-bunga emas
iii-tenaga manusia