• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Na Drilichean
Drills
Ionadaich
Substitutions
Tha mi gu math
I am well.
thu
you (s.)
e
he
i
she
sinn
we
sibh
you (pl.)
iad
they
mi
I
Tha mise gu dòigheil.
I am in good trim. (emphatic)
thusa
you (s, emphatic)
esan
he (emphatic)
ise
she (emphatic)
sinne
we (emphatic)
sibhse
you (pl, emphatic)
iadsan
they (emphatic)
Màiri
Mary
Seumas
James
mise
I (emphatic)
Tha mi-fhìn meadhonach.
I myself am middling.
thu-fhéin
yourself (s.)
e-fhéin
himself
i-fhéin
herself
sinn-fhìn
ourselves
sibh-fhéin
yourselves
iad-fhéin
themselves
mi-fhìn
myself
Ciamar a tha thu, a Mhàiri?
How are you, Mary?
a Chatrìona
Catherine, Katrina (voc.)
a Sheonaig
Joan (voc.)
a Sheumais
James (voc.)
a Dhomhnaill
Donald (voc.)
a Thearlaich
Charles, Charley (voc.)
a Pheadair
Peter (voc.)
'Fhionnlaigh
Finlay (voc.)
a Mhàiri
Mary (voc.)
Tha mi glé mhath, tapadh leat.
I'm very well, thank you. (s.)
gu math
well, fine
an ìre mhath
in good condition
gu dòigheil
in good trim
meadhonach
middling
math gu leòr
well enough
glé mhath
very well
Có as a tha sibh?
Where are you from? (pl.)
Màiri
Mary
Seumas
James
esan
he (emphatic)
iadsan
they (emphatic)
sibh-fhéin
yourself
ise
she (emphatic)
sibh
you (pl.)
Tha mi a Alba.
I'm from Scotland.
Alba Nuadh
Nova Scotia
Ceap Breatann
Cape Breton
Astràilia
Australia
(as) Na Stàitean Aonaichte
The United States
Sidni
Sydney
Sidni a Tuath
North Sydney
Bail' a' Mhuilinn
Millville
Abhainn a Tuath
North River
Alba
Scotland
'S math gu bheil thu ann!
It's good that you are here! (s.)
e
he
i
she
sinn
we
sibh
you (pl.)
iad
they
a leithid seo
the like
na clasaichean
the classes
thu
you (s.)
Có sibh?
Who (are) you? (pl.)
e
he
i
she
sibhse
you (pl, emphatic)
esan
he (emphatic)
ise
she (emphatic)
iad
they
iadsan
they (emphatic)
sibh
you (pl.)
Is mise...
I am...