Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ariile citoarhitectonice coincid cu ariile functionale ?
nu coincid decit aproximativ
cito_arhitectonica ce e

mielo _arhitectonica ce e
descrierea straturilor de celule ale scoartei

descrierea fibrelor
cine a impartit scoarta in 50 de cimpuri
Broadman
in cite categorii
sint clasificate ariile functionale
si care sint
ariile functionale sint clasificate in 4 categorii
1. receptive( sensitivo-senzoriale
2motorii
3 vegetative
4 de asociatie
ariile receptive sint de tip g
granular
cite tipuri de arii senzitive exista
trei rimar secundar tertiar
ariile receptorii de cite tipuri sint

senzitivo-senzoriale
1olfactive
2senzitiva
3gustativa
4auditiva
5vestibulare
6vizuala
fara tactila si urechea are 2vestib si aud

ochi nas ureche limba fara piele
ariile motorii se impart in cite si care
motorii extrapiramidale
1.cortico-subcorticale
2cerebeloase
3oculocefalogire
4SUPREsoare(cimpul 4s)
ariile SUPRE_soare ce rol au
inhiba si blocheaza anumite miscari
inhibind comenzile date aria motoare principala
Ce e gresit la impartirea ariilor motorii
cine lipsesc
lipsesc :
1aria motorie principala
2aria mot sec
3aria mot suplimentara (Premotorie cred -mica zona in aria 6 )

primele 3 arii motorii
ariile asociative
unde sint se afla
intre cele
receptive si ,
zonele de comanda motorie sau vegetativa
se afla cele asociative
unde se afla ariile sise asociative
intre ariile de proiectie receptive ,motoare,vegetative

intre aceste arii de proiectie din care unel sint ecrane receptive ,altele zone de comanda motorii sau vegetative se afla asa zisele arii asociativa
manual
cum sint legate ariile asociative de ariile receptive si motorii
sint legate in dublu sens
ariile asociative ce formeaza

un vast..
vast sistem de calcul operational

care sta la baza cui .psihismului uman