Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
school
xue2xiao4

学校
学校
xue2xiao4
primary school
xiao3xue2

小学
小学
xiao3xue2
secondary school
zhong1xue2

中学
中学
zhong1xue2
college, institute
xue2yuan4

学院
学院
xue2yuan4
university
da4xue2

大学
大学
da4xue2
department
xi4

xi4
international student
liu2xue2sheng1

留学生
留学生
liu2xue2sheng1
teaching assistant
zhu4jiao4

助教
助教
zhu4jiao4
professor
jiao4shou4

教授
教授
jiao4shou4
literature
wen2xue2

文学
文学
literature
maths
shu4xue2

数学
数学
shu4xue2
biology
sheng1wu4xue2

生物学
生物学
sheng1wu4xue2
chemistry
hua4xue2

化学
化学
hua4xue2
physics
wu4li3

物理
物理
wu4li3
geography
di4li3xue2

地理学
地理学
di4li3xue2
history
li4shi3

历史
历史
li4shi3
class, lesson
ke4

ke4
what's your major?
ni3 xue2xi2 shen2me zhuan1ye4?

你学习什么专业?
你学习什么专业?
ni3 xue2xi2 shen2me zhuan1ye4?