Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Washington 14. dubna 2006 | 8:18 Vysoce postavení důstojníci obvinili amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda z chaosu, který nyní v Iráku panuje. Podle nich je vývoj války tak špatný, že by za něj měl nést ministr odpovědnost a vzdát se mandátu.Rumsfeld: USA nesmí vypadat jako okupant
Rumsfeld naznačil snížení počtu vojáků
rumsfeld
postaveni
- standing, ranking
důstojníci
officers
panuju
ruling
nyni
presently
vyvoj
progress
nej
best
nest
sustain, bear
odpovednost
responsibility, gov.
by
would, should