Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Boat
veslice
oar
veslo
two oars
dve vesla
oars
vesla
slide
klouzat
quick hands
rychlé ruce
square blades (oars)
na kolno vesla
ne parova
sweep/ single oar
dvoyka neparova
pair
dvoyka parova
double
quater slide
čtvrtletí slide
half slide
pUl slide
ready
připravený
three quater slide
tři čtvrtiny slide
go
jit, jet, přejděte
to front stops
do pRedu
to back stops
do zadu
increase the rate by two, ready go!
zviseny tempo o dva, připravený jet!
same pace
stejným tempem
full power!
plný výkon
5 hard on the legs, ready go!
pět tvrdě na nohy, připravený jet!
push it!
tlačit ji!
easy oars
holubiCka
stop
zastavit
ready, go (when setting off)
volni startem pRed
racing start, to front stops
závodní start, do pRedu.
Attention, go!
pozoru přejděte
smooth rythm
hladký rytmus
stay strong
zůstat silná
this is where we win
toto je místo, kde jsme vyhrát