Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
a ajunge
to reach, attain; to overtake
Gripa aviară ajunge în Africa!
o sărbătorire
a celebration
(o) sãrbãtoare
(a) feast, rejoicing
De sărbătoarea şiită Ashura, 22 persoane ucise în Pakistan, strictă securitate în oraşul irachian Karbala.
gripă
influenza, flu
gripa aviară
lider (m)
leader
Liderul grupării Hamas despre relaţia cu Israel.
sclavie (f)
slavery
Biserica Anglicană cere scuze pentru a fi profitat de sclavie.
a afla
vt. to hear; to learn (of); to find (out)
vr. to transpire, to be; to be located, lie
se află - there is, there are

Planeta se află la 20.000 de ani lumină depărtare --- The planet is located 20,000 light years away
o descoperire
a discovery
orbire (f)
orbit (adv)
blindness;
blindly
proaspăt (adj)
fresh, sweet
Planeta proaspăt descoperită ar putea fi foarte rece
asemănător (adj)
similar
o planetă asemănătoare Pământului
un deceniu (n)
a decade
deceniul al şaptelea
în jurul
around
în jurul unor stele mai mari
Marte
Mars
atmosfera marţiană
tipărire (f)
printing