Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
fiecare (pron)
each; everybody
fiecare din noi - each of us
apoi (adv)
then; next; afterwards
A urmat apoi momentul 1952... It followed then the moment 1962...
asemenea (adj)
similar
asemenea idei - such ideas

de asemenea - also, similarly
deocamdată (adv)
for the time being, for now; yet
{Deocamdată băncile}, bursa şi poşta nu vor lucra câteva zile.
spate (n)
spatele (art)
back
Ce se ascunde în spatele "Madonei dintre stânci"
o legătură

legături (pl)
connection
legătură de dragoste = relationship

a ţine legătura cu = to keep in touch with
închis (adj.)
shut, closed; tight
închis de culori = dark
închise până luni
tablou (n)
painting
Tabloul continua să fie considerat nefinisat de maestru..
o povestire
povestitor
story
storyteller
o poveste = fairy tale
o greşeală
greşeli (pl)
greşelile (pl. art)
mistake
mistakes
pentru a se vedea greşelile = in order to see the mistakes
o decizie
decision
dar că deocamdată nu s-a luat o decizie
ori (conj)
or
either... or...
Ori,...
toamnă
autumn
în toamnă
un secol (n)
a century
secolul
speranţă
speranţe
hope
mari speranţe = great hopes
schimbare (f)
change; modification
schimbare în rău, în bine
vântul schimbării = changes of the wind
ţară ; ţara
ţari ; ţările
country
countries
război (n)
war
Războiului Rece = Cold War
asupra (prep)
over; on; about (about me)
am bani asupra mine
Africa este şi continentul cel mai puternic afectat de HIV/SIDA, care are un efect devastator asupra societăţii şi a economiilor.