Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
în privinţa
regarding, as concerns
deloc
not at all, by all means
Nu eşti frumoasă deloc. Eşti grasă şi urîtă!
criză
crisis
o criză de inimă - a heart attack
însă
but, yet
Eu Te-am auzit cu urechea mea, ÎNSĂ acum, iată, ochiul
meu Te vede
iată
look, voilà
Eu Te-am auzit cu urechea mea, însă acum, IATĂ, ochiul
meu Te vede
adică
that is (to say);
cum adică - what do you mean?, how come?
până
until
până acum - till now
cadru
frame
în cadrul - within the framework of
în cadrul fotografiei momentului
azi
today, nowadays
azi-dimineaţă - this morning
azi-mâine - soon
repede
fast; quickly
semn (ul)
sign
semn rău sau bun
Semn de Viată - Proof of Life
vreme (f)
time
în ultima vreme - lately
un umur
humor
deseori
often
un umor deseori absurd
anumit
certain, special
nivel (n)
level
odată

odată în viitor
once (upon a time); one day

someday; sometimes
odată şi odată - at last

odată în acelaşi timp - at once

odată laolaltă - together
o noţiune
a notion
Odatã cu analiza marxistã, noţiunea de " clasã socialã " si-a pierdut neutralitatea.
spre

(prep)
to; toward; unto
Împreună - spre o societate pentru toţi.
împreună (adj)
together
a se împreuna - to copulate
împreuna - to unite
caz (n)
în orice caz
case
in any case
În cazul analizei marxiste...
deosebire (f)
difference
spre deosebire de... in contrast with
naştere (f)
birth
loc de naştere
zi de naştere
decât (adv. conj.)
than
nimeni decât el - none but him
n-ai decât! - that's your own business!
Uniunea Europeană
European Union
încât (conj)
so (much) that
Dacã ar fi sã dãm crezare strigãtelor înregistrate aici, în Franta, criza de azi e atît de profundã, încît Europa, dacã e adevãrat cã ea avanseazã " din crizã în crizã ", ar trebui sã facã, în viitorul apropiat chiar, un mare salt (înainte sau lateral…).
salt (n)
leap
un mare salt - a great leap
cumva (adv)
somehow, perhaps
o să ne descurcăm cumva = we'll manage somehow
ştii cumva...? - do you happen to know...?
aproape (adv)
almost
aproape de - near
aproape nimic - next
la sută (adv)
percent
sută la sută
100%
doar (adv)
only, just, but, merely
e doar un copil = he's just a kid
fără doar şi poate - without a doubt, beyond any doubt