Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
o pisică
pisica
două pisice, pisicele
cat
o pasăre
pasărea
două pasări, pasările
bird
un lup
o lupoaică (she-wolf)
lupul
doi lupi, lupii
lupoaica
lupoaice, lupoaicele
O haitã (pack) de lupi este de fapt o familie mai mare, care rareori numãrã peste 20 exemplare (specimens)...

http://www.e-scoala.ro/referate/biologie_lupi.html
un peşte (m)
peştele
peşti, peştii
a pescui
un tigru
o tigroaică
tigrul
tigri, tigrii
tigroaica
tigroaice, tigroaicele
rawr
o maimuţă
monkey
maimuţa
maimuţe, maimuţele
un fluture (m)
butterfly
fluturele
fluturi, fluturii
un păianjen (m)
spider
pânză de păianjen
omul păianjen
o veveriţă
squirrel
un ţânţar (m)
mosquito
un şoarece (m)
mouse
şoarecele
şoareci, şoarecii
un liliac (m)
bat
liliacul
liliaci, liliacii
un şarpe (m)
snake
un şarpe veninos
un şarpe cu clopoţei - rattlesnake

şarpele
şerpi, şerpii

members.fortunecity.com/frsc/loc/0tabel-s.txt
o bufniţă
owl
un curcan
o curcă
turkey
curcanul
curcani, curcanii
curca
două curce, curcele
o muscă
fly
o turturică
turtle
un melc (m)
snail
melcul
melci, melcii
un puişor (m)

(pui)
chicken

(chick)
puişorul
puişori, puişorii
un urs
o ursă
bear
ursul
ursi, ursii
ursa
urse, ursele
un cal (m)
horse
calul
un măgar (m)
donkey
un cerb
o căprioară
stag; buck
deer; doe
fawn - pui căprioară
un taur
o vacă
cow
un vultur (m)
eagle
vulturul
un struţ
ostrich
struţul
o vulpe
fox
vulpea
un ţap (m)
goat
o oaie
sheep; ewe
un mistreţ (m)
wild boar
un leu (m)
lion