Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
in teoria personalitatii la Rogers care-s reperele principale?
cite sint ?
5
actualizarea 1
lumea experientiala 2
dezvoltarea Eu_lui 3
evaluarea pozitiva 4
auto-evaluarea 5
al 2_lea reper principal in teoria personalitatii la Rogers la ce se refera ?
-la amintirile experientelor trecute
adica
stimulii inconstienti ce influenteaza perceptile actuale
primul reper principal in teoria personalitatii -Rogers
este ce..

actualizarea
o tendinta inascuta ,
o nevoie fundamentala
actualizarea este
determinata cum ?
genetic determinata
actualizarea e
responsabila pt..?
dezvoltare sau "maturizare" crestere
toate aspectele cresterii
la reperul 3: dezvoltarea Eu-lui
Conceptul de Eu ( la Rogers) este ce ..?
un pattern de trasaturi
un tot bine organizat
la reperul 3 dezvoltarea Eu-lui :
Conceptul de Eu implica( la Rogers) si ce ...?
auto_imaginea unei persoane
despre ceea ce
este ,
ar putea sau
ar dori sa fie
reperul 3 -in teoria personalitatii Rogers-
Dezvoltarea Eu_lui ce implica
distingerea intre ce e
direct si ne_mijlocit o parte din noi
si ce e extern