Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Carlos Aguilar
Washington, DC
Daniel Berkowitz
Cherry Hill, NJ
NJ
Max Comess
Richmond, VA
VA
Steven Craven
Halifax, MA
MA
Matt Davis
Unidilla, NY
NY
Richard Dulude
Vail, CO
CO
Danny Duran
Columbia, MD
MD
Leif Ericksen
Chicago, IL
IL
Daniel Fitzgerald
??
Daniel Furie
Manhasset, NY
NY
David Gaffin
Mt Kisco, NY
NY
Mark Goller
Staten Island, NY
NY
Jason Johnson
Harpursville, NY
NY
Jon Kaufman
Chappaqua, NY
NY
Derek Klarin
??
Tim Komsa
Tranquility, NJ
NJ
Matt Kuzdeba
South Deerfield, MA
MA
Ricky Li
Mahwah, NJ
NJ
Linn Lung
Chevy Chase, MD
MD
Sean Lyons
Granite Bay, CA
CA
Lawrence Magguilli
Albany, NY
NY
John Mahony
Hanover, MA
Jeff Melville
Pittsford, NY
NY
Edward Narea
Chicago, IL
IL
Ryan Olsen
Saint James, NY
NY
Bill Polacheck
Lemoyne, PA
PA
Brian Porrell
??
Joe Pucella
Staten Island, NY
NY
Nikhil Revankar
North Brunswick, NJ
NJ
Matt Schiller
Chappaqua, NY
NY
Nathaniel Stokoe
Chevy Chase, MD
MD
Josh Teitler
Brooklyn, NY
NY
Jason Warner
Whippany, NJ
NJ