Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/230

Click to flip

230 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yata
perhaps, maybe, possibly
pa
still, more, yet
man
also, too, likewise
na
aready, now, more
muna
first, before, yet
pala
so, so then
nga
really, in fact, please
kasi
because, on account of
naman
again, too, else
pagtakas
act of escaping
kumilos
act, move
ampon
adopted
saka, at tsaka
afterwards, later
muli
again
kahanga-hanga / kagilas-gilas
amazing
sumagot/ sagutin
answer
sinuman
anyone, anybody
tutal
anyway, after all
lumitaw
appear
bagay
appropriate
humigit-kumulang
approximately
mga
approximately, about
parang
as if, it seems, like
basta, basta't
as long as
bukod sa
aside from
ikabit
attach
magtangka, tangkain
attempt
pagsisikap
attempt, try
pilitin
attempt, try hard
hubad
bare, naked
kamalig
bare
bay
look
makakita, makita
to be able to find
mayari
be able to finish
mag-ingat
to be careful
aplaya / baybay / baybay-dagat
beach
paniwala
belief
maniwala
believe
umihip
blow
dalhin
bring, take
bali
broken
batis
brook
paltos
burn
mamaya
after a short while
lata
can
sakuna
catastrophe
balaan
caution
pagdiriwang
celebration
tampok
center of attraction
kadina
chain
silya
chain
magbago / magpalit
change
siyudad / lunsod
city
sarado
closed
kautusan / kapangyarihan
commander
kumpil
confirmation
maligayang bati
congratulations
ituring
consider, count as
pigilin
contol
mapisa
crush
tasa
cup
mapanganib
dangerous
pagpasiyahan
determine, decide on
dako
direction
pinsala / kapinsalaan
disaster
dulo ng pasilyo
down the hall
ambon
drizzle
patak
drop
matuyo
dry up
ganapin
enact, act out
kalaban / kaaway
enemy
sapat
enough
halimbawa
example
danasin
experience
galugarin
explore
paputok / pulbura
explosive
sobra / labis-labis
extreme
maliksi
fast (also mabilis)
kasayahan
festivity
malaman
find out, be able to know
bumagay
fit
kasiya, husto
fit
pagbaha
flood
para
for, so that
kalayaan
freedom
pinggan
plate
kaanib
ally
gumana
function
magbihis
get dressed
ibigay
give to
mabasa
get wet
sumama
go along
baso
glass
ikutin / umikot
go around
layunin
goal
maging
happen, come to be
saklolo
help
tulungan
help
tumulong
help
nakakubli / tago
hidden
butas
hole
gaano kalayo
how far
gaano katagal
how long
gaano kadalas
how often
gayon pa man
however
Hindi ko pa alam
I don't know yet
kaya
I wonder why
mapagkikilanlan
identification
kung maaari
if possible
kung gayon
if thats the case
kung
if, when, during
mahalaga
important
higit sa lahat
more than anythiing else
sa gayon
in that case
sa sulok
in the corner
likas
inherent, natural
nakakaakit
interesting
pabugsu-bugso
intermittent
pulu-pulo
isolated
ibig sabihin
it means
lumandag
jump
basta, lang
just
katamtaman
just enough, satisfactory
pa lang
just, only
kahon
box
lupa
land, earth
atrasado
late
haba
length
ganoon
like that
katulad
like, similar
tingnan
look at
tumingin
look at. see
maghanap
look for
kamukha
looks like
kalakihan
magnitude, bigness
pagbutihin
make better
marahil
maybe
mangahulugan
mean something
samantala
meanwhile
bilin, pasabi
message
kalagitnaan
mid, middle
bahagya
moderate
katamtammang halaga
moderate price
makabago
modern
akin
my
katutubo
native
kapinsalaang dala ng kalikasan
natural disaster
likas na kayamanan
natural resources
malapit
nearby, close by
hindi kailanman
never
sundin
obey
bugtong na anak
only child
magbuhat
originate from
namin
our
magiting
heroic
katahimikan
peace
balak
plan
umiral
prevail
bihag
prisoner
masagana, manigo
prosperous, abundant
madla
public
pagsalakay
raid
pambihira
rare, seldom
maiwan
remain, stay
malalabi
remaining
panlunas
remedy
mayaman
rich
sumikat
rise
maubusan
run out of
mabuhangin
sandy
kalat-kalat
scattered
mghanap
scrounge
siguruhing ligtas
secure
manaka-naka
seldom
hugis
shape
kailan pa
since when
munti
small
kung minsan
sometimes
sabaw
soup
kauspin
speak with
kalat-kalat
scattered
mghanap
scrounge
siguruhing ligtas
secure
manaka-naka
seldom
hugis
shape
kailan pa
since when
munti
small
kung minsan
sometimes
sabaw
soup
kauspin
speak with
pamantayan
standard
ipanatag ang loob
stay calm
matarik
steep
tuwid
straight
matibay
sturdy, durable
biglaan, diglian
sudden
maleta
suit case, luggage
magtampo
sulk
paglubog
set(sunset)
mamaga
swell
buntot
tail
maganap
occur, take place
lasa
taste, flavor
matunaw
thaw
pareho
the same
kaya
therefore
dahil doon
therefore, because of that
bagay
thing
gamit
item. thing
kumulog
thunder
kasangkapan
tool
buhawi
tornado
kabuuan
total
sumasainyo
truly yours
purbahan
try
sa kasamaang palad
unfortunately
hangga't hindi
unless
mandirigma
warrior
alon
wave
isuot
wear
kapag, nang
when
nang
when, at
alin
which
malapad
wide
ayaw gumana
won't work
hinabi
woven
sirang-sira
worn out
kayo
your plural / singular polite
ninyo
your plural / singular polite
inyo
you sing polite / plural