Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
lian2 yi1 qun2
skirt
chen4 shan1
shirt/blouse
dai4
bag
xiang1
box
lan2
basket
xiang1 jiao1
banana
xi1 hong2 shi4
tomato
xian4 zai4 shi4 ___
time
duan3
short
chang2
long
bao4 zhi3
newspaper
zhi3
point
yi3 jing1
already
hai1 wei4
not yet
dong4 wu4
animal
cheng2 nian2
adult
xiang1
box
chuan2
boat
yuan2
circle
zheng4 fang1 xing2
square
ling4
other
dou1
all
yong4
to use
you4
right
zuo3
left
gao1
tall
dai4
wear
xiao3 hair2
little kid
yan3 jing4
glasses
san3
umbrella
duo1
all OR amount, in number
for instance
ren bi san duo = (more people than umbrellas)
yi1 yang
same amount, equal
he2
and
chour3
clown
chuan1
to wear
chuan1 zhe
is wearing
zai4 chuan1
is putting on
mao2 yi1
sweater
wai4 mian4
outside
tang3
to rest