Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/96

Click to flip

96 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(academic) department
gakubu
art
bijutsu
music
ongaku
math
suugaku
history
rekishigaku
England
Igirisu
South Korea
Kankoku
China
Chuugoku
Hong Kong
Honkon
Where to?
Dochira e?
Yes, just around the corner
Ee, chotto soko made
administration office
jimushitsu
laboratory
jikkenshitsu
dormitory
ryou
It's my side (I'm the one [who is ...])
Kochira koso
Let me introduce myself.
Jikoshoukai sasete itadakimasu.
nationality
kokuseki
professor's office
kenkyuushitsu
gym
taiikukan
Thanks to you, I'm fine.
Okagesama de, genki desu.
I haven't seen you for a long time.
Ohisashiburi desu ne.
I haven't seen you for a long time (informal).
Shibaraku desu ne.
Please say that again.
Mou ichido onegai shimasu.
No thanks.
Kekkou desu.
You are welcome.
Dou itashimashite.
How do you say ___ in Japanese?
___ wa Nihongo de nan to iimasu ka.
time
jikan
morning
asa
noontime
hiru
night
yoru
evening
yuugata
dinner
bangohan
shopping
kaimono
strolling
sanpo
exercise
undoo
buy
kaimasu
That's not right.
Chigaimasu.
now
ima
magazine
zasshi
newspaper
shinbun
work
shigoto
often
yoku
sometimes
tokidoki
rarely
amari
never
zenzen
write a letter
tegami o kakimasu
have a date
deeto o shimasu
play baseball
yakyuu o shimasu
go shopping
kaimono ni ikimasu
vegetable
yasai
food
tabemono
freetime
hima
Really?
Hontoo desu ka.
to like
suki
to dislike
kirai
I (you, he, she, we, they) like ___.
___ ga suki desu.
write
kakimasu
read
yomimasu
yesterday
kinou
day before yesterday
ototoi
this weekend
konshuu no shuumatsu
today
kyou
tomorrow
ashita
day after tomorrow
asatte
ballpoint pen
boorupen
chalk
chooku
light/lamp
denki
chair
isu
dictionary
jisho
curtain
kaaten
bag
kaban
wall
kabe
paper
kami
eraser
keshigomu
chalkboard
kokuban
eraser (for blackboard)
kokuban-keshi
textbook
kyoukasho
classroom
kyoushitsu
fountain pen
mannenhitsu
notebook
nooto
window
mado
mechanical pencil
shaapu penshiru
table
teeburu
ceiling
tenjou
desk
tsukue
floor
yuka
clock / watch
tokei
country
kuni
anthropology
jinruigaku
biology
seibutsugaku
chemistry
kagaku
economics
keizaigaku
engineering
kougaku
law
hougaku
literature
bungaku
philosophy
tetsugaku