Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
diamau
beyond question (Ansoddair)
gwaethygu
to worsen, deteriorate (Berf)
Araul
Sunny (Ansoddair)
Heulog
Sunny (Ansoddair)
Argoeli, Addo
To Promise (Berf)
Myfyriwr israddedig / Myfyrwyr israddedig
Undergraduate / Undergraduates (Gwrywaidd)
Di-radd, israddedig
Undergraduate (Ansoddair)
Edmygydd / Edmygwyr
Admirer / Admirers (Gwrywaidd)
Arwyddo
To sign, signal (Berf)
Tybed
I wonder
Anrheg / Anrhegion
Gift / Gifts (Benywaidd)
Elw / Elwau
Profit / Profits, Benefit / Benefits (Gwrywaidd)
rhwydd
easy, facile, ready (Ansoddair)
nodyn / nodiadau, nodau, nodion, nodynnau
note / notes (Gwrywaidd)
cysylltiad / cysylltiaid, cysylltiadau
contact, connection / -s (Gwrywaidd)
gwyllt / gwylltion
wild, malignant, quixotic (Ansoddair)
parhau
To Continue, Endure, Last (Berf)
llif / llifogydd
Flood / -s (Gwrywaidd)
pwyso
To Press, Weigh In, Weigh (Berf)
porfa / porfeydd, porfâu, porfaoedd
Pasture, Grass, Grazing / -s (Benywaidd)
pori
To Graze (Berf)
hwylio
To Sail, Embark (Berf)
porthi
To Feed, Indulge (Berf)
gwair / gweiriau
Grass, Hay, Haycock / (lluosog)
ceirchen / ceirch
Oat / Oats (Benywaidd)
balch / beilchion, beilch
Arrogant, Proud, Haughty (Ansoddair)
cynnes
Warm, Hearty (Ansoddair)
Cofion
"Regards" (llythyr)
Gohirio
To Defer, Postpone (Berf)
Doniol
Humorous (Ansoddair)