Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
projektować
to design
meksykański
mexican
żyć
to live
życie
alive
interesować się
to be interested
przejmować się
to be preoccupied
opiekować się
to take care of
ściana
wall
antyterrorista
counterterrorist
ziemniak
potato
przypadkiem
accidentally
bombardować
to bomb
walczyć z
to fight with
smutny
sad
wygrać
to win
księżyc
book
czytać
to read
wiadomośći
message
ponieważ
because
ćwiczyć
to exercise
jajecznica
scrambled eggs
truskawka
strawberry
płacić
to pay
biegać
to run
ugotować
will cook
smażyć
to fry
usmażyć
will fry
pieć
to bake
szpinak
spinach
z wyjątkiem
except
na przykład
for example
wielbłąd
camel
odrzutowiec
jet fighter
zwykle
usually
zawsze
always
bliski wschód
middle east
podróżować
to travel
żeby
in order to
chodować
to race
warsztat
garage
woleć
to prefer
spotkać
to meet
powieści romantyczne
romance novels
spadochroniarstwo
skydiving
stać się
to become
porządkować
to straighten out
zalecić
to recommend
księgowy
accountant
bać się
to fear
uważać
to consider
dupek
biatch
kraść
to steal
choroba alzheimera
alzheimer's
łopatka
spatula
znaleźć
to find
szklanka
glass
szafka
cabinet
popielniczka
ashtray
poważnie
super serial
leżeć
to lay down
na szczęście
luckily
czuć
to feel
poza tym
besides that
zesztym
previous
pogoda
weather
ostatnio
recent
pomóc
to help
rokieta
rocket
heat
gorąco
stworzyć
to create
napój energetyczny
energy drink
sąd
court
więzienie
jail
wyższość
superiority
zamiast
instead
zainspirować
to inspire