Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
noslēpums

sirds noslēpums

valsts noslēpums

Ar ko jūs tur bijāt, ja nav noslēpums?
секрет (тайна)

заповедная тайна

государственная тайна

С кем вы там были, если не секрет?
lūk

lūk, tur

lūk, kur tas āķis
ну вот /смотрите!(выражает удивление)

вон там

вот в чем закорючка
vienkāršs
vienkāršs paņēmiens
простой
немудреный прием
īsti

es vēl īsti nezinu

nav zināms, kur īsti viņš dzīvo
именно (для уточнения)

я еще толком не знаю

неизвестно, где именно он живет
redzēt

man nav bijis tas prieks viņu redzēt

Es gribētu redzēt izrādi Jaunatnes teātri
смотреть (пьесу)

не имел удовольствия его видеть

Мне бы хотелось увидеть один из спектаклей Молодежного театра
tikai

tikai ar
только (союз), исключительно

только с
sirds

sirds sāp
нутро (душа), сердце

сердце болит
būtiskais

jautājuma būtība (būtiskais saturs)

galvenais (būtiskais) ir tas, ka
сила (сущность, смысл)

естество вопроса

вся соль в том, что
acīm redzot
по видимости, надо полагать
patiesība

patiesību sakot

izdibināt patiesību
истина

правду сказать

установить истину
aizmirst

aizmirst mājās brilles

tādu pārestību nevar aizmirst
упускать из виду (забывать)

забыть очки дома

такая обида не забывается
ievērojams

ievērojams notikums

ievērojams rakstnieks
известный (общепризнанный; знаменитый), значительный

примечательное событие

выдающийся писатель
ietekmēt

ietekmēt kādu

ietekmēt veselību
влиять, произвести впечатление

оказать влияние на кого-либо

отразиться на здоровье
stādīt

Kad vajag stādīt dēstus?
сажать (растения)

Когда высаживать рассаду?
kauja
сражение
pasludināt

pasludināt lozungu
провозгласить (торжественно объявить)

провозгласить лозунг
nopelns

viņa nopelns ir tas, ka
заслуга

его заслуга в том, что
sākumā
вначале, на первых порах
atzīšana

nācijas atzīšana
признание

признание нации
panākšana
достижение (действие)
izcīnīt

Kas izcīnīja pirmo vietu?
завоевать (добиться)

Кто завоевал первое место?
virspavēlnieks
главнокомандующий
atzīmēt

atzīmēt (piezīmēt) visus izdevumus

atzīmēt virzienu uz kartes
отметить (пометить)

отметить все расходы

наметить направление на карте
miera

miera ceļā

miera laikā
мирный

мирным путем

в мирное время
starptautisks

starptautisks līgums
международной

договор международный
aizsargs

aizsargāt

aizsargāt vārtus
защита

защитить

защищать ворота
gods

gods un slava!

augsts (liels) gods
краса (украшение, слава)

хвала и честь!

высокая честь
cieņa
уважение, достоинство
tiesības

bērnu tiesības

šofera tiesības
права

право детское

водительские права
pārvietoties

brīvi pārvietoties
сселиться (с места)

свободно перемещаться
izvēlēties

Grūti izvēlēties

Palīdziet, lūdzu, izvēlēties
выбрать

Трудно выбрать

Помогите, пожалуйста, подобрать
dzīvesvieta
местожительство
karavīru

karavīru apavi
солдатский

обувь солдатская
daļa
отделение (часть)
beigas
заключение (окончание)
pārkārtojums
перестановка (результат)преобразование (коренное изменение, перемена)
lauksaimniecības
агрикультурный, сельскохозяйственный
attīstība

sociālā attīstība
развитие

развитие социальное
ietekmēt
оказывать влияние
rūpniecības
индустриальный, промышленный
šaut mērķī
бить в цель
sabiedriski derīgs mērķis
цель общественно полезная
izšķiroša kauja
решительный бой
loma
роль
pašreizējais

pašreizējais stāvoklis
настоящий (теперешний)положение на сегодняшний день