Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
单太太
shàn tài tai
贝谷
bèi gǔ
面包房
miàn bāo fang
单恩
shàn ēn
zhēn
哪儿
nǎ r
zhè
这儿
zhè r
那儿
nà r
王府井大街
wáng fǔ jǐng dà jiē
东方新天地
dōng fāng xīn tiān dì
东城区
dōng chéng qū
东长安1号
dōng cháng ān jiē 1 háo
哪里
nǎ li
那里
nà li
这里
zhè li
那个
nà ge, nèi ge
这个
zhè ge, zhèi ge