• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kvantitative studier?
Korrelasjonelle studier: Undersøker sammenhengen mellom to variabler
[Kasusstudier/ N=1 eksperimenter: Inngående undersøkelser av et enkelt individ eller et enkelt tilfelle]
Eksperimenter: Aktiv manipulasjon av variabler og observasjon av andre variabler
Kvalitative studier?
Intervjuer, fokusgrupper, observasjoner → tekstanalyse, diskursanalyse eller lignende
Også kasusstudier
Metode begrep nr.1:

Variabel
Noe som kan variere (ta ulike verdier).
For eksempel: Alder, intelligens, angstnivå, oppmerksomhetsfokus, studieteknikk
Måles og manipuleres av forskere.
Prosedyrer for å måle variabler kan være mer eller mindre valide og reliable.
Metode begrep nr.2:

Operasjonalisering
En spesifikasjon av de operasjonene vi utfører for å måle en gitt variabel.
For eksempel: Intelligens kan operasjonaliseres som ytelse på et sett av ulike oppgaver som alle har deloppgaver med ulik vanskegrad, og hvor råskåren fra ytelsen sammenlignes med et normgrunnlag (IQ).
Metode begrep nr.3:

Validitet
I vid forstand: Holdbarheten av konklusjoner vi trekker på grunnlag av undersøkelser
I litt snevrere forstand: Hvorvidt et mål (en operasjonalisering) måler det vi hadde tenkt at det skulle måle.
Metode begrep nr.4:

Eksperimentell kontroll
Manipulasjon av en bestemt variabel (den uavhengige variabelen).
Samtidig: Alle andre tenkelige variabler holdes konstant
Tillater normalt sett at vi konkluderer med at eventuelle endringer i en annen bestemt variabel (den avhengige) skyldes den uavhengige variabelen.
Metode begrep nr.5:

Reabilitet
Hvorvidt en måleprosedyre gir konsistente verdier når det som måles holdes konstant.
En forutsetning for validitet.
Metode begrep nr.6:

Utvalg
Utvalg:
De individene vi faktisk foretar undersøkelsen vår på.
Hentes ut fra en populasjon (som er den vi gjerne vil si noe om).
Hvis utvalget vårt er representativt for populasjonen, så kan vi være tryggere når vi foretar generaliseringer (dvs. når vi antar at det som gjelder for utvalget vårt også gjelder for populasjonen).
De viktigste etiske prinsippene?
Hovedsaken:
Behandle deltakere med respekt, og ta alle mulige hensyn for å unngå at de kommer til skade på noen måte.
Informert samtykke:
All relevant informasjon gis – deretter frivillig deltakelse.
Deception og debriefing
Retten til å trekke seg:
Uten grunn!
Beskytte persondata/konfidensialitet.