Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur utvecklas människan?
Motoriskt
Perceptuell
Social
Kognitiv
Emotionell
Motorisk utveckling?
Muskler, koordination, sitta, stå
Perceptuell utveckling?
Sinnen utvecklas utifrån våra biologiska förutsättningar, men dem kräver stimulans från miljön för att fungera ordentligt.
Social utveckling?
Hur vi utvecklas med andra
Utveckling ur ett miljö och arvperspektiv?
De fungerar i symbios.
Men arvet sätter gränser för vad som kan uppnås, men miljön påverkar starkt.
Vigotskis kritiska och känsliga perioder.
Enligt vigotski så finns det två perioder i livet. Stabila och Kritiska.
Under det stabila är utveckling gradvis, man är lugn och stabil.
Under det kritiska är utveckling explosiv, personer är känslomässigt instabila.
Vad är kritiska samt känsliga perioder?
Kritiskaperioder är då vi utvecklas och kräver stimulans, om vi inte får det är det kört.

Känsligaperioder är då vi är mest mottagliga, om vi missar KAN vi lära oss med svårigheter.
Vad innebär kontinuitet kontra diskontinuitet?
Jämntflöde av utveckling kontra stora hopp av utveckling.
Stabilitet
????
Ett känt namn vid kognitivutveckling?
Piaget
Vad menade Piaget?
Han menade att man utvecklas i stadier. Är man i ett visst stadie så förväntas man bete sig på ett visst sätt.
Vad menade Piaget med scheman?
Att vi tänker utifrån kognitiva strukturer om allt. Det skiljer sig i komplexitet, det är antingen enkla eller komplexa
Vad innebär assimilation?
Man använder gamla scheman för att utveckla schemat ytterliggare.
Vad innebär Ackommodation?
Det gamla schemat fungerade inte till den nya upplevelsen och ett nytt schema skapas.
Vilka stadier har Piaget kognitivautveckling?
Sensomotirisk
Pre-operationellt
Konkret operationellt
Formellt operationellt
Vad innebär det sensomotriska stadiet?
Använder sinnen och motorik för att uppleva världen.
Objektpermanens
- Förstå att saker och ting finns även om dem inte finns
Symbolisktänkade
- Börjar sätta ord på saker (språk utv.)
Vad innebär det pre-operationella stadiet?
Symboliskt tänkande utvecklas
- skapar ord
- Rollekar
Egocentrism
Irriversibilitet
- Barnet tänker att inte att något blir till sitt ursprun.
Konservation
- Svårt att förstå dimensioner
Vad innebär det konrketa operationella stadiet?
Abstrakt tänkande
Börjar hantera konservation och reversiblitet
Egocentrism avtar
Vad innebär det formella operationella stadiet?
Man konkret och abstrakt samt flexibelt.
Tänker ut saker som inte finns och anlyserar.
Komplexitet i språket ökar, ironi, symboloik och ordspråk
Vad innebär theory of mind?
Det är ett begrepp som säger att man sätta sig in i andras tankar. Ca vid 4 års ålder. Det förstår dock att andra reagerar utifrån känslor och önskningar. Det reflekterar även över sina egna tankar.
Kognitiv utveckling hos vuxna?
Flytande och kristalliserad intelligens.
Flytande innebär abstrakt och logiskt tänkande som försämras i vuxenlivet.
Kristalliserad som innebär att språkliga förmågor, faktakunskaper är oförändrade länge.
Hur menade eriksson att vi utvecklas?
- Våran utveckling påverkas av biologisk, psykisk och socialutvecklingar.
- Vi utvecklas hela livet
- Kriser gör att vi utvecklas. Varje fas innehåller en social konflikt –
”mig själv i relation till andra”.
- Viktiga personer i vårat liv utvecklar oss.
Vad innebär det olika stadierna i eriksson modell?
Beroende hur man löste problemt speglar det sig hur man reagerar på nästa steg. Det som grundläggs syns i det vuxnalivet.
Vad är en anknytning?
Något känslomässigt som uppstår mellan minst två personer.
Vad innebär anknytning för ett barn?
- Den tidiga barndom betyder mycket för barnets psykiska och sociala utveckling.
- När en anknytning är etablerad fungerar föräldren som en trygg bas. Ju mer fokuserad anknytning, till specifika personer, desto tydligare
söker sig barnet till dessa vid upplevd fara.
- God anknytning speglar sig ett utforskande beteende och osäkerhet i vissa situationer.
Vad är den innrearbetsmodellen?
Man skaffar sig ett schema om hur relationer med föräldrar fungerar och senare så generaliserar man schemat på andra relationer.
Hur många anknytningsteorier finns det?
tre stycken
Trygg
Otrygg ambivalent
Otrygg undvikande
men även fjärde
desorganiserad
Vad säger Ainsworth om anknytning?
Att mammas beteende på barnets begär är resulterar i en säker eller osäker anknytning.
Trygg
- Mottaglig för uppmärksam för barnets signaler.
- Snabb och korrekt reaktion på barnets signaler
- Mycket kroppskontakt
Otrygg
- Ovantsående fast negativ
- Negativ inställning till föräldrarskap
- Mer spänd och stressad
Vilka två faktorer antas påverka anknytningen?
Föräldrarnas sensitivitet och barnets temperament.
Vissa barn är enkla att tillgodose andra svårare