Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
enumerati
metodele experimentale ..cite sint?
1.trebuinta de stimulare
2.curiozitatea perceptiva si epistemica
3trebuintele de performanta
4 nivelul de aspiratie
5 cunoasterea rezultatului si efectului acestuia
6 frustrare agresiune si conflict /119-121
ce sint emotiile ?
complexe de reflexe
ce este amplu exprimata
in emotie(ca complex de reflexe)
care veriga e amplu exprimata
veriga efectoare
e amplu exprimata in emotie
ce fel de caracter are
reflexul de tresarire
comparativ cu celelalte
stabil caracter
are efectul de tresarire
cine joaca rol esential
in identificarea emotiilor
cunoasterea situatiilor care a produs emotiile

Rolul esential in identificarea emotiilor il joaca cunoasterea situatiilor /124