Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
gōng
公安
gōngān
公布
gōngbù
公公
gōnggong
公共
gōnggòng
公开
gōngkāi
公理
gōnglǐ
公路
gōnglù
公民
gōngmín
公平
gōng•píng
公认
gōngrèn
公社
gōngshè
公式
gōngshì
公司
gōngsī
公有
gōngyǒu
公有制
gōngyǒuzhì
公元
gōngyuán
公园
gōngyuán
公正
gōngzhèng
公主
gōngzhǔ
gōng
功夫
gōngfu
功课
gōngkè
功率
gōnglǜ
功能
gōngnéng
gōng
攻击
gōngjī
gōng
供给
gōngjǐ
供求
gōngqiú
供应
gōngyìng
gōng
宫廷
gōngtíng
巩固
gǒnggù
gǒng
gǒng
gòng
共产党
gòngchǎndǎng
共和国
gònghéguó
共鸣
gòngmíng
共同
gòngtóng
贡献
gòngxiàn
gòng
勾结
gōujié
gōu
沟通
gōutōng
gōu
gǒu
gòu
构成
gòuchéng
构思
gòusī
构造
gòuzào
gòu
购买
gòumǎi
购销
gòuxiāo
gòu
估计
gūjì
姑娘
gūniang
孤独
gūdú
孤立
gūlì
古代
gǔdài
古典
gǔdiǎn
古老
gǔlǎo
古人
gǔrén
股票
gǔpiào
骨干
gǔgàn
骨骼
gǔgé
骨头
gǔtou
鼓吹
gǔchuī
鼓励
gǔlì
鼓舞
gǔwǔ
固定
gùdìng
固然
gùrán
固体
gùtǐ
固有
gùyǒu
固执
gù•zhí
故事
gùshi
故乡
gùxiāng
故意
gùyì
顾客
gùkè
顾虑
gùlǜ
顾问
gùwèn
guā
guā
寡妇
guǎfù
guà
guǎi
guài
怪物
guàiwù
guān
关闭
guānbì