Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back
<< zhi4 >> | [nw] wilskracht | {7}
<< nang3 >> | [nw] verleden | {7}
<< jiu3 >> | [bnw] langdurig | {7}
<< shou4 >> | [bnw] eeuwig | {7}
<< shi1 >> | [ww] verliezen, kwijt raken, missen | {7}
<< wang2 >> | [ww] ten onder gaan, verloren gaan | [ww] verliezen, kwijtraken (zie Les 7) | {7 12}
<< wang4 >> | [ww] vergeten, verliezen | {7}
<< sheng4 >> | [ww] winnen, overwinnen, verslaan | {7}
<< yan2 >> | [ww] spreken, zeggen | [nw] uitspraak, gezegde | {7}
<< er2 >> | [vw] er, maar (voegwoord) | [vw] en, maar | {7 8}
<< suo3 >> | [nw] plaats | [fw] (partikel van nominalisatie) | {7}
<< zhe3 >> | [fw] (partikel van nominalisatie) | {7}
<< shi1 >> | [nw] leraar | {8}
<< jiang1 >> | [nw] generaal | [bw] op het punt staan om (zie Les 8) (partikel van aspect) | {8 11}
<< di2 >> | [nw] tegenstander, vijand | {8}
<< mu4 >> | [nw] tentdoek, gordijn | {8}
<< qian2 >> | [nw] voorkant, voor | [ww] naar voren komen, naar voren gaan | {8}
<< hou4 >> | [nw] achterkant, achter | [ww] naar achter komen, naar achter gaan | {8}
<< zuo4 >> | [nw] zitplaats | [ww] zitten | {8}
<< zhan4 >> | [nw] strijd, oorlog | [ww] strijden, oorlog voeren | {8}
<< zheng1 >> | [nw] strijd, gevecht | [ww] strijden, vechten | {8}
<< yong4 >> | [ww] gebruiken, in praktijk brengen | {8}
<< lai2 >> | [ww] komen | [ww] (ergens) aankomen (zie Les 8) | {8 13}
<< wang3 >> | [ww] gaan | {8}
<< fan3 >> | [ww] terugkeren | {8}
<< zhi3 >> | [ww] stoppen | {8}
<< chu1 >> | [ww] naar buiten gaan, naar buiten komen | {8}
<< ru4 >> | [ww] naar binnen gaan, naar binnen komen | {8}
<< zhi4 >> | [ww] bereiken, aankomen te | [bnw] grootste, hoogste, aller- (aanduiding van de overtreffende trap) | {8 16}
<< zai4 >> | [ww] zich bevinden te | {8}
<< wei2 >> | [ww] doen, handelen, zijn, fungeren als | [bww] door (aanduiding van het passief; door iets of iemand ge-ww worden) | << wei4 >> | [bww] voor, ten behoeve van | {8 12}
<< yi3 >> | [bww] met, door, omdat, doordat, vanwege, omwille van | {8}
<< yu3 >> | [bww] met, en | {8}
<< cong2 >> | [bww] van, vanaf, vanuit | {8}
<< yu2 >> | [bww] in, op, aan, bij, van, naar | {8}
<< yan1 >> | [fw] erin, erop, eraan, erbij, ervan, ernaar (samentrekking van *於之) | {8}
<< nian2 >> | [nw] jaar | {9}
<< bing1 >> | [nw] wapen, soldaat, leger | {9}
滿
<< man3 >> | [ww] vullen | {9}
<< ruo4 >> | [ww] zijn als, zijn zoals | {9}
<< wei1 >> | [ww] in gevaar zijn, in gevaar brengen | {9}
<< shu4 >> | [nw] getal | [tw] tal van, enkele, meerdere (zie Les 9) | << shu3 >> | [ww] tellen | {9 14}
宿
<< su4 >> | [nw] verblijfplaats, herberg | [ww] verblijven, overnachten | << xiu4 >> | [nw] 'sterrenbeeld', 'maanhuis' (astrologie) | {9}
<< wang4 >> | [bnw] roekeloos, wild, chaotisch | {9}
<< yi3 >> | [bw] al (aspectpartikel; voor gezegde) | {9}
<< yi3 >> | [fw] al (aspectpartikel; eind zin) | [fw] (uitroepteken) | {9}
<< wei4 >> | [bw] nog niet (aspectpartikel) | {9}
<< zai1 >> | [fw] (eindpartikel van modaliteit) | {9}
茅焦
<< mao2 jiao1 >> | [nw] Mao Jiao (naam van een persoon) | {9}
<< ci4 >> | [bnw] volgend, minder, lager, tweede | {10}
<< kun4 >> | [nw] moeilijkheden | [ww] in moeilijkheden verkeren | {10}
<< si1 >> | [vnw] dit, deze | {10}
<< min3 >> | [bnw] vlijtig | {10}
敏以
<< min3 yi3 >> | [bnw] vlijtig, met vlijt, op een vlijtige wijze | {10}
<< hu4 >> | [nw] deur; familie, huishouden | {10}
<< kui1 >> | [ww] gluren, loeren, spieden | {10}
<< you3 >> | [nw] raam | {10}
<< mi2 >> | [bw] des te, hoe | {10}
是以
<< shi4 yi3 >> | [vw] om die reden, daarom, vandaar dat | {10}
<< cheng2 >> | [ww] voltooien, afmaken, klaar zijn, slagen | {10}
<< ri4 >> | [nw] zon; dag | [bw] dagelijks | {10}
<< yi4 >> | [ww] toenemen | {10}
<< sun3 >> | [ww] afnemen | {10}
<< gu4 >> | [nw] reden, oorzaak, motivatie | [vw] daarom, hierom, vandaar dat | {10}
<< xing2 >> | [nw] vorm, lichaam | [ww] vormen, vormgeven | {10}
<< qing1 >> | [ww] neigen naar, leunen op, steunen op | {10}
<< yin1 >> | [nw] geluid, klank | {10}
<< sheng1 >> | [nw] geluid, stem | {10}
<< he2 >> | [ww] overeenstemmen, in harmonie zijn | {10}
<< sui2 >> | [ww] volgen, meegaan met | {10}
<< chu4 >> | [nw] verblijf, plaats | << chu3 >> | [ww] verblijven in, plaatsnemen in | {10}
<< jiao4 >> | [nw] leer, doctrine | << jiao1 >> | [ww] les geven, doceren | {10}
<< tong2 >> | [ww] identiek zijn, gelijk zijn aan | [bnw] identiek, gelijkend, zelfde | {11}
<< song4 >> | [ww] redetwisten, discussiren; aanklagen | {11}
<< jue2 >> | [ww] beslissen, bepalen, oplossen | {11}
<< xi1 >> | [ww] ademen, op adem komen, uitrusten pauzeren, ophouden, stoppen | {11}
田果
<< tian2 guo3 >> | [nw] Tian Guo (naam van een persoon) | {11}
<< ming4 >> | [nw] lot, noodlot, beschikking; leven | [nw] opdracht, instructie | [ww] opdracht geven, instrueren | [ww] noemen | {11}
<< ji4 >> | [ww] offeren | {11}
<< shi4 >> | [nw] kamer, huis, gebouw | {11}
<< hu1 >> | [ww] roepen, schreeuwen | {11}
<< wu1 >> | [nw] sjamaan, heks, priester | {11}
<< xiang2 >> | [nw] gunstig voorteken | [bnw] gunstig, voorspoedig, veelbelovend | {11}
<< guo3 >> | [nw] fruit; resultaat, gevolg | [bw] inderdaad, zoals verwacht | {11}
<< huo4 >> | [nw] onheil, ongeluk | {11}
<< zhang3 >> | [ww] groeien, opgroeien, toenemen | [bnw] volgroeid, volwassen | [bnw] oudere, oudste (zie Les 4) | [ww] aan het hoofd staan van (zie Les 11) | {11 14}
<< si4 >> | [ww] lijken, lijken op | {11}
<< bei1 >> | [ww] verdriet hebben, bedroefd zijn | {11}
勝母
<< sheng4 mu3 >> | [nw] Shengmu (plaatsnaam) | {11}
<< mu4 >> | [nw] zonsondergang, avondschemering | {11}
<< guo4 >> | [ww] passeren | {11}
<< dao4 >> | [nw] dief, boef, rover | {11}
<< quan2 >> | [nw] bron | {11}
盜泉
<< dao4 quan2 >> | [nw] Daoquan (plaatsnaam) | {11}
<< ke3 >> | [ww] dorst hebben | {11}
<< ming2 >> | [nw] naam | {11}
<< lian3 >> | [ww] verzamelen | {11}
<< pi2 >> | [nw] huid, vel | {11}
公斂皮
<< gong1 lian3 pi2 >> | [nw] Gong Lianpi (naam van een persoon) | {11}
<< shi4 >> | [ww] gaan naar, bereiken | {11}
<< shi4 >> | [nw] markt; stad | {11}
<< tu2 >> | [ww] slachten | [nw] slager | {11}
<< ju4 >> | [bw] snel, vlug, haastig, meteen | {11}
<< shou1 >> | [ww] verzamelen | {11}
韓非子
<< han2 fei1 zi3 >> | [nw] Han Feizi (naam van een tekst) | {11}
尸子
<< shi1 zi3 >> | [nw] Shizi (naam van een tekst) | {11}