Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/104

Click to flip

104 Cards in this Set

 • Front
 • Back

lǎo
alt
yǐjing
已经
yǐjing
schon

huà
Wort, Gespräch
Zeit
时间
shíjiān
Zeit
schon
已经
yǐjing
schon
xīnkǔ
辛苦
xīnkǔ
müde, ermüdend, anstrengend
alt
alt

lǎo
国际
国际
guójì
international
shíjiān
时间
shíjiān
Zeit
学校
学校
xuéxiào
Schule
现代化
现代化
xiàndàihuà
modernisieren
华侨
华侨
huáqiáo
Überseechinese


Mal, nächste(s), Sequenz, Nummer
xīwàng
希望
xīwàng
Hoffnung, Wunsch
Hoffnung, Wunsch
希望
xīwàng
Hoffnung, Wunsch
社会主义
社会主义
shèhuìzhǔyì
Sozialismus
xuéxiào
学校
xuéxiào
Schule
wachsen, aussehen wie

zhǎng / cháng
wachsen, aussehen wie / lang
xiǎoshí
小时
xiǎoshí
Stunde
aufbauen; Aufbau
建设
jiànshè
aufbauen; Aufbau
guójì
国际
guójì
international
shèhuìzhǔyì
社会主义
shèhuìzhǔyì
Sozialismus
Uhr

zhōng
Uhr
首都
首都
shǒudū
Hauptstadt
Schule
学校
xuéxiào
Schule
Hauptstadt
首都
shǒudū
Hauptstadt


Präfix bei Ordinalzahlen
Sozialismus
社会主义
shèhuìzhǔyì
Sozialismus
语言
语言
yǔyán
Sprache
international
国际
guójì
international
yǔyán
语言
yǔyán
Sprache
Sprache
语言
yǔyán
Sprache
同志
同志
tóngzhì
Genosse
Wort, Gespräch
Wort, Gespräch

huà
大学
大学
dàxué
Universität
已经
已经
yǐjing
schon
tóngzhì
同志
tóngzhì
Genosse
Genosse
同志
tóngzhì
Genosse
müde, ermüdend, anstrengend
辛苦
xīnkǔ
müde, ermüdend, anstrengend


Weg, Straße


Weg, Straße
建设
建设
jiànshè
aufbauen; Aufbau


Mal, nächste(s), Sequenz, Nummer
Weg, Straße


Weg, Straße
辛苦
辛苦
xīnkǔ
müde, ermüdend, anstrengend
Präfix bei Ordinalzahlen


Präfix bei Ordinalzahlen
dàxué
大学
dàxué
Universität
小时
小时
xiǎoshí
Stunde

zhǎng / cháng
wachsen, aussehen wie / lang
jiànshè
建设
jiànshè
aufbauen; Aufbau
天气
天气
tiānqì
Wetter
tiānqì
天气
tiānqì
Wetter
Wetter
天气
tiānqì
Wetter
手续
手续
shǒuxù
Formalität


Präfix bei Ordinalzahlen
shǒuxù
手续
shǒuxù
Formalität
Überseechinese
Überseechinese
华侨
huáqiáo
Universität
大学
dàxué
Universität
Formalität
手续
shǒuxù
Formalität
美国
美国
Měiguó
USA
Měiguó
美国
Měiguó
USA
USA
美国
Měiguó
USA
上海
上海
Shànghǎi
Shanghai
Shanghai
上海
Shànghǎi
Shanghai
首都国际机场
首都国际机场
Shǒudū Guǒjì Jīchǎng
der int. Flughafen der Hauptstadt
lang

zhǎng / cháng
wachsen, aussehen wie / lang
Shǒudū Guǒjì Jīchǎng
首都国际机场
Shǒudū Guǒjì Jīchǎng
der int. Flughafen der Hauptstadt
Stunde
小时
xiǎoshí
Stunde
der int. Flughafen der Hauptstadt
首都国际机场
Shǒudū Guǒjì Jīchǎng
der int. Flughafen der Hauptstadt
北京语言学院
北京语言学院
Běijīng Yǔyán Xuéyuàn
Pekinger Spracheninstitut
xiàndàihuà
现代化
xiàndàihuà
modernisieren
Běijīng Yǔyán Xuéyuàn
北京语言学院
Běijīng Yǔyán Xuéyuàn
Pekinger Spracheninstitut
Mal, nächste(s), Sequenz, Nummer


Mal, nächste(s), Sequenz, Nummer
Pekinger Spracheninstitut
北京语言学院
Běijīng Yǔyán Xuéyuàn
Pekinger Spracheninstitut

zhōng
Uhr
张华光
张华光
Zhāng Huáguāng
Personenname
Zhāng Huáguāng
张华光
Zhāng Huáguāng
Personenname

Zhào
[Nachname]
录音
录音
lù yīn
Tonband aufnehmen
lù yīn
录音
lù yīn
[Tonband /Ton] aufnehmen
(Tonband) aufnehmen
录音
lù yīn
(Tonband) aufnehmen
时间
时间
shíjiān
Zeit
一会儿
一会儿
yíhuìr
einen Moment
yíhuìr
一会儿
yíhuìr
einen Moment
modernisieren
现代化
xiàndàihuà
modernisieren
zhōng

zhōng
Uhr
einen Moment
一会儿
yíhuìr
einen Moment
开会
开会
kāi huì
Sitzung haben
kāi huì
开会
kāi huì
Sitzung haben
Sitzung haben
开会
kāi huì
Sitzung haben
护照
护照
hùzhào
Paß
hùzhào
护照
hùzhào
Paß
Paß
护照
hùzhào
Paß


spielen (Instrument)


spielen (Instrument)
spielen (Instrument)


spielen (Instrument)
希望
希望
xīwàng
Hoffnung, Wunsch
小提琴
小提琴
xiǎotíqín
Geige
shǒudū
首都
shǒudū
Hauptstadt
xiǎotíqín
小提琴
xiǎotíqín
Geige
Geige
小提琴
xiǎotíqín
Geige
不用
不用
búyòng
nicht brauchen
búyòng
不用
búyòng
nicht brauchen
nicht brauchen
不用
búyòng
nicht brauchen