Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
att överge, att lämna
遺棄
att tjäna ett fängelsestraff
服刑
militärtjänst
服兵役

--yì
villkorligt frigiven
假釋
övergivet barn
棄嬰
stereotypisk, oflexibel, monoton, stel, mekanisk
(utskuren i träblock)
刻板
att gå sönder, att gå itu
破碎
komplett, intakt
完整
att börja om från början
重新
motvilligt; att utstå smärta
忍痛
annorlunda, konstig
異樣

yì-
att uppfostra
撫養

fû-
att möta, att konfrontera
面臨

-lín
att ta hand om (ex. gamla föräldrar)
奉養

fèng-
att raka håret
理髮
att mista en partner; änka; änkeman
喪偶

sàng'ôu
att hålla emot, att motstå
承受
att erövra, att överkomma, att komma över
克服
att dela på ansvaret
分擔
tid för en chans, läge att...
時機
mogen
成熟
underhåll (-sbidrag)
贍養費

shàn--
uppenbart
顯然

xiân-
klar
明顯
uppmana, råda till
促使
humör, moral
情緒
att göra någonting med lugnet i behåll
坦然
institut, instutition, organisation
機構

-gòu
färdighet
技藝
en attack, att attackera
打擊

-jí
mer än normalt, för mycket, i överdrift
(ex. äta för mycket, sova för mycket)
溝瀆

gòu-
att påbörja
開創

-chuàng
en andra chans, återfödelse
第二春
att förbereda sig, att vänja sig vid
調適

tiáoshì
favorisera, skämma bort (barnen)
寵愛

chông-
att göra upp för (ett slagsmål etc.)
att göra bra för sig
彌補

míbû
känslosmärta; hjärtesorg
創痛

chuang-