Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
födelseplats, ort
籍貫

jíguàn
den kinesiska zodiaken
生肖

-xiào
att "vara" gällande zodiaken (kinesiska)


shû
att vara säker, att lita på
確實
dokument, litteratur
文獻

-xiàn
uppteckna, dokumentera, registrera
記載

-zài
"de jordsliga stammarna" (12 st som används för att bl.a. spå framtiden)
地支
ordning, följd
順序

shùnxù
att arrangera enligt ordning, följd
排列
att vara skicklig på, att kunna, att vara väl bekant med etc.


an
att be om, tigga om
央求

yang-
en kust, en strand, en bank
岸邊
land, fastland
陸地
att hoppa runt, att springa, att skutta


yuè/yào
att förlora valet
落選
en bild av, ett porträtt, an image
形象
att verifiera, konfirmera
印證
ett beteende, uppträdande
舉止

jûzhî
att vara bra på, duktig på
善於

shàn-
att vara på alerten, att hänga med i svängarna, att vara skarp
機警

-jîng
att vara bekymmerslös
悠閒

youxián
obstinat, tjurskallig, envis
固執
temperament
性情
noggrann, att vara försiktig
仔細

zî-
totemdjur, djur med religiös eller symbolisk betydelse
圖騰獸

-téngshòu
stjärntecken
星座
att komma över, stöta på


féng
att vara någonting för ett helt år, helårsvis
值年
att vara tursam
吉祥

jíxiáng
att gallopera,
奔騰

benténg
tid, år
歲月
att göra så att andra brister ut i gapskratt
令人捧腹

--pêngfù
tid, år
歲月
att göra så att andra brister ut i gapskratt
令人捧腹

--pêngfù