• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Co słychać?
What's new?
Idę do domu.
I am going home.
Do zobaczenia!
See you!
Gdzie teraz idziesz?
Where are you going now?
Idę na zajęcia.
I am going to classes.
Jak się masz?
How are you?
Jak zwykle, jestem spóźniony
(f. spóźniona).
As usual, I am late.
Na razie!
See you!
Nic nowego.
Nothing new.
Cześć!
Hello! (informal)
Tak sobie.
So-so.
Dość dobrze.
Fairly well.
spotykają się
they meet
na uniwersytecie
at the university
witają się
they greet each other
potem
then
pyta
asks
mówi
says
odpowiada
answers
więc
so
mówią
they say
Pytania
questions
Co?
What?
Czy?
Yes/no?
Gdzie?
Where?
Jak?
How?
Kiedy?
When?
Kto?
Who?
Do zapamiętania
For memorization.
Streszczenie
Summary
jeden
jedna
jedno
one
pierwszy
pierwsza
pierwsze
First
hydraulik
plumber
Wodnik
Aquarius
Znaki Zodiaku
Signs of the Zodiac
Konwersacje
Conversations
dobrze
fine
dziękuję
thank you
głośniej
more loudly,
louder
głośno
loud(ly)
jeszcze raz
one more time
lepiej
better
moim zdaniem
in my opinion
na pamięć
by heart
na przykład
For example
następny
next (person)
nie
no
niedobrze
not right
niewyraźnie
indistincly
pisemnie
in writing
po angielsku
in english
po polsku
in polish
prawie dobrze
almost right
proszę
please, you're welcome, here
świetnie
great
tak
yes
teraz dobrze
now its right
to nic
that's nothing
to prawda
that's right
ustnie
orally
w porządku
OK, all right
według mnie
according to me
wyraźnie
clearly, distinctly
z pamięci
from memory
zadanie na jutro
tomorrow's assignment
zupełnie dobrze
completely fine
Co to znaczy?
What does that mean?
Czy są jakieś pytania?
Are there any questions?
Czy wszystko jest jasne?
Is everything clear?
Ile jeszcze mamy czasu?
How much time do we have left?