Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/195

Click to flip

195 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to rent
Wynąjć
I would like
chciałbym
80
osiemdziesiąt
100
sto
offer f
offerta
room; rooms; m
pokój; pokoje
before, in front of
prezd
hall; m.
prezdpokokój
above all
prezde wszystkim
or (in either or…)
albo
Here we have a large hall.
Tutaj jest duży prezdpokokój
well-lit
Widny, -a, -e
a very large and well-lit kitchen.
Bardzo duża I widna kuchnia
next to
Obok
and next to it the bedroom.
A obok sypialnia
four-room; adj
czteropokojowy, -a, -e
I prefer
wolę
to prefer
woleć
I prefer A to B
wolę A niż B.
big
duży,-a, -e
f; bed room
sypialnia
something
coś
I have something that might …
mam coś, co może ...
maybe, perhaps
może
imperf; to be interested in
intersować śię
(formal) if you have time
jeśli pan ma czas
to look at, watch+ acc
obejrzeć (perf: oglądać)
evening; m
wieczór=
I understand.
Rozumiem
excellent.
Świetnie
condition (sing and pl)
warnuk (pl warnuki)m.
to rent, hire
wynąjąmować, imperf. (wynajmuję, wynajmujeśz )
What are the terms of rental?
jaki są warnuki wynajmu?
thousand, sing & pl
tysiąnc, tysiąnce
500
pięćset
zloty
złoty
gold; adj
złoty, -a, -e
monthly
miśsnie
to pay
płacić
paid; adj
płatny, a,e
to payn in advance
płacić z góry
paid in advance
płatny z góry;
mountain(m)
góra
upwards (lit: to the mountain)
do góry
in advance (lit. from/with the mountain)
z góry
Have a ...
prośe+ INFIN
Have a look.
prośe zobaczyć.
to see
zobaczyć (perf) (zobaczę, zobaczysz)
view, sight, prospect
widok; m
have in view
mieć na widoku
1. to see
2. to know
1. widzieć
2. wiedzieć
window
okno (n)
from the window
z okna
beautiful
pięnkny,-a, e
what a beautiful view from the window
jaki pięnkny widok z okna
yes, certainly
owszem
pretty, nice
ładny, a, e
It's a nice flat
jest ładne mieszkanie
to think (it over)+ instr
się zastanowić
I must
muszę
But I must think about it
ale muszę się zastanowić
let me have ...
proszę o ...
a few, some, several
kilka
day
dzień
Let me have a few days
prośe o kilka dni
on, upon, at; by, for, in
na
at my request
na moją prośbę
certainly (adv)
na pewno
na pamięć
by heart
1. memory
2. by heart
1. pamięć
2.na pamięć
1. fresh
my late aunt
1. śwież
2. świętej pamięci moja ciotka
in writing
na piśmie
in (for) one's old age
na stare lata
by weight
na wagę
for ever
na zawsze
what do you say to it?
cóż ty na to?
once a week
raz na tydzień
certainly, to be sure
na pewno
decide
decydować
decision (m)
decyzja
let me have a few days to decide
prosze o kilka dni na decyzję
of course
oczywiście
I wait
chekam
I look forward to ...
chekam na ...
I look forward to your call (formal)
chekam na pana telefon
future, next
przyszly, a, e
week
tydzień; m
fortnight
dwa tygodnie
in a week
za tydzień
next week
w przyszlym tygodniu
Waldek reserves a hotel room
Waldek rezerwuje pokój w hotelu
to listten (to)
słuchać
sorry?
słucham?
April
kwiecień (m)
15
piętaśie
15th
piętasty
from the fifteenth of April
od piętastego kwientnia {Nom: kwiecień; ,)
17
siedemnaśie
17th
siedemnasty
to the seventeenth of April
do siedemnastego kwientnia {Nom: kwiecień; ,)
Do you have any (vacant) rooms?
Czy są wolne pokoje
Do you have any rooms available from the 15th to the 17th of April?
Czy są wolne pokoje od piętastego do siedemnastego kwientnia?
waiting room
poczekalnia; m
please hold on a minute
prośe poczekać
person, individual
osoba, f.
We have single and double rooms available
są wolne pokoje jednoosobowe i dwuosobowe.
isn't it, aren't they etc?
..., pravda?
bathroom
łazienka
with bathroom
z łazienkami
The rooms are with bathroom, aren't they
Pokoje są z łazienkami, pravda?
How much does it cost?
Ile kostuje ...?
day: 24 hours
doba, f.
How much do they cost per night?
Ile kostuje doba?
breakfast
śniadanie, n.
to have breakfast (lit. eat b.)
jeść śniadanie
Is that with breakfast (lit: with breakfast)
za śniadaniem?
to reserve
rezerwować
I'd like to reserve two single rooms.
Chciałbym zarezerwować 2 pokoje jednoosobowe.
surname, family name
nazwisko, n.
In what name?
Na jakie nazwisko?
hour
godzina (f)
what time is it?
która godzina?
half an hour
pół godziny
What time ....?
o którie godzinie ...?
to begin
zaczynać (śię)
hotel day
doba hotelowa
What time can we check in (lit: what time does the hotel day start?)
o którie godzinie zaczyna śię doba hotelowa?
in one hour
za godzinę
From 3 p.m (lit from 15)
O 15.00 piętastej)
evening
wieczór, m.
in the evening
wieczorem
this evening
dziś wieczorem
flat
mieszkanie, n.
in the flat
w mieszkaniu
warm, warmly
ciepło, adv.
Do you know ...?
czy wiesz ...?
weather
pogoda, f.
Do you know what the weather will be like?
Czy wiesz, jakqa pogoda będzie?
future, adj
przyszły, -a, -e
next month
przyszły miesiąc
next year
przyszły rok
Do you know what will the weather be like next week?
Czy wiesz, jakqa pogoda będzie
przyszłym tygodniu?
however, but
jednak
therefore, so
więc
so ... after all
więc jednak
to go (using smoe means of transport) V. irregular verb
jechać (jadę, jedziesz)
You are going with Waldek
jedziesz z Waldekim
So you're going with Waldek to Krakow after all?
więc jednak jedziesz z Waldekim do Krakó?
It's going to be
będzie
It's going to be warm.
będzie ciepło .(adv)
degree (temp.)
stopień ; m.
18 degrees.
18 stopni
sometimes
czasami, ż czasami
from time to time
od czasu do czasu
cold
zimno -
it is cold
jest zimno
I am cold
jest mi zimno
half, middle
połowa; m.
in the middle of April
w połowie kwietnia
it can be very cold
może być bardzo zimno.
mountain
góra; f
mountains
góry
in the mountains
w ggórach
spring
wiosna f.
in spring
wiosną
to change
zmienić (zmienię, zmienisz)
in spring the weather changes
wiosną pogoda zmienić się ...
from hour to hour
zn godziny na godzinę
to fall
padać
It might rain
Może padać
deszcz
rain; m
It might rain.
Może padać deszcz.
snow
śnieg; m
It might snow.
Może padać śnieg.
strong
silny, -a, -e
wind
wiatr; m
strong wind
silny wiatr
There might be a strong wind.
Może być silny wiatr.
storm, tempest
burza; f.
lighting
piorun
thudnerstorm
burza z piorunami
There might be a strong wind or a storm.
Może być silny wiatr albo burza.
1. everything
2. all
1. wszystko
2. wszystkie
for everything
na wszystko
finished, ready
gotowy, -a, -e
you have tgo be ready.
Musisz być gotowa.
You have to be prepared for everything.
Musisz być gotowa na wszystko.
Ok
Dobrze
good
dobry, -a, -e
advice
rada; f.
good advice
dobzą rada
Thank you for the good advice
Dziękuję za dobrzą radę .
I will be ...
bęndę
I'll be ready.
bęndę gotowa.
I'll be ready for everything.
bęndę gotowana wszystko.