Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1
jeden
2
dwa
3
trzy
4
cztery
5
pięc
6
syeśc
7
siedem
8
osiem
9
dziewięc
10
dziesięc
11
jedenaście
12
dwanaście
13
trzynaście
14
czternaście
15
pietnaście
szesnaście
sixteen
siedemnaście
seventeen
osiemnaście
eighteen
dziewiętnaście
nineteen
dwadzieścia
twenty
tryzdzieścia
thirty
pięcdziesiąt
fifty
sześćdziesiąt
sixty
siedemdziesiąt
seventy
osiemdziesiąt
eighty
dziewięćdyiesiąt
ninety
sto
one hundred
czterdzieści
fortz
liczebnik
cardinal number
liczebniki
cardinal numbers
licz
count
dodaj
add
odejmij
subtract
mniej
less
wiecej
and, plus
od
from
do
to
ile
how much, how many
tu
here
tam
there
główny
numeral
główne
numerals