Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/162

Click to flip

162 Cards in this Set

 • Front
 • Back
This text is in Arabic.
Ten tekst jest po arabsku.
bać się=
to be afraid
Don't be afradi.
Nie boj się.
He works in the city centre
On pracuje w centrum miasta. [miasto nom neut)
It will do you good.
To ci dobrze zrobi.
She has a good figure
Ona ma dobrą figurę.
to read aloud
czytać na głos.
I read aloud
czytam na głos.
a man of honour
człowiek honoru
a point of honour
punkt honoru
a word of honour
słowo honoru
It is their car
To jest ich samochód.
Tell me
Powiedz mi.
Tell me how it happended
Powiedz mi, jak t się stato
He is like his father
On jest taki jak jego ojciec.
the key to success
klucz do sukcesu (sukces)
darling
kochany
You are a dear
Jesteś kochany.
He is a person of great culture
On jest człowiekiem wielkiej kultury. (inst.)
to lie
leżeć
He is lying; he is in bed
On leży
He is in bed with flu.
On leży na grypę.
for +always Gen
dła
for them
dla nic
She was like a mother to them
Była dla nich jak matką.
Godmother
matka chrzestna
mother nature
matka natura
to need
potrzebować
need
potrzeba
invent
t wynaleźć
invention
wynalazek
Need is the mother of invention (inventions gen pl)
Potrzeba jst matką wynalazków. why inst?Because: jest+ Noun refering to the same subject)
That is our house
To nasz dom.
Bu this car is not ours.
Ależ ten samochód nie jest nasz!
That is our house,
Bu this car is not ours. To nasz dom. Ależ ten samochód nie jest nasz!
People
ludzie
Human
ludzi
Human
ludzki
kind, species, gender
rodaj
human kind, mankind
rodzaj ludzki
human nature
natura ludzka
Nothing human is foreign to me
Nic co ludzkie jest mi obce (mi, mnie= dative)
to think
myśleć
I think therefore I am
Myślę, więc jestem.
to think aoud
myleć glośno.
You think
Myślisz.
What are you thinking about?
O czym myślisz? (Loc)
I think it is excellent
Myślę, że jest świetny.
about it
o tym
I thought
myślałem
I thought you knew about it
[know] myślałem o tym wiesz.
I think so
Myśle, że tak.
I don't think so
not far from the truth
niedaleko prawdy
badly, ill, wrongly
niedobrze
I feel sic/unwell
Jest mi niedobrze
Nocturnal
noncy
bedside table
noncy stolik
boring
nudny
boringly, dully
nudno
It was boring/dull
było nudno
I'm bored
jest mi nudno.
Blue
niebieski
She has blue eyes
Ona ma niebieskie oczy.
An eye for an eye, tooth for tooth.
Oko za oko ząb za ząb
similar, resembling
prodobny
We have problems
Namy problemy
We have similar problems
Namy prodobne problemy.
Our problems are similar to yours
Nasze problemy są prodobne do waszych.. (gen plural of wasz)
supposedly, allegedly
podobno
He is supposed to be ill
On podobno jest chory
Rich
bogaty
He's believed to be rich.
On podobno jest bogaty.
right (noun)
racja
You're right.
masz rację
Probably
chyba
I don't think you are right
chyba nie masz rajcji. (Gen after Neg)
That's rigjt, exactly – Genau!
Racja!
literary salon
salon literacki
time
czas
oneself
sam, sama, samo
at the same time (loc)
w tym samym casie.
Man
człowiek
It is the very same man
To ten sam czlowiek.
uproar, commotion, rumpus
tumult
near beside
obok
close by
tuż
They live close to us/nearby
Oni mieszkaną tuż obok nasz.
It was just after tweleve (midnight)
było tuż połnocy.
unique thing
unikat
unique (adj)
unikatowy
university
uniwersytet
to go to university
iść na uniwerrsytet (acc)
to study
studiować
fall (noun)
upadek
imperial
cesarki
palace
pałac
imperial
palace palc cesarki
power
wałdza
imperial power
wadza cesarka
empire
cesartwo
Rome
Rzym
Roman (noun,historical)
Rzymianin
Roman (adj)
rzymski
Roman catholic
rzymski katolik
figure, number
cyfra
roman numerals
cyfry rzymskie
roman law
prawo rzymskie
roman empire
cesartwo rzymskie
the fall of the roman empire
upadek cesartwa rzymskiego (gen neut)
street
ulica
to walk along the street
iść ulicą (instr)
to go/walk : to cross
iść przejść
to cross the street
przjść ulicę
to see (imp)
widzieć
to see (perf)
zobaczyć
I saw her in the street (imp)
widziałem ją na ulicy. (loc)
by, at (loc only)
przy
He lives in this street.
from here
stąd
He lives three blocks away (say streets)
On mieszka try ulice stąd.
to see
widzieć
to be visible
widnieć
It is light
Jest widno
It is getting light
robi się widno
Mr x
pan x
Mrs x
Pani x
to do something x number of times
robić coś x razy.
garden: gardens
ogród: ogrody
with a garden (inst)
z ogrodem
a house with a garden
dom z ogrodem
drift, current
prąd
to flow
plynąć
boat
statk
by boat (inst)
statkiem
to go by boat (say flow)
plynąc statkiem
to swim
pływać
She can't swim.
Ona nie umie pływać
Not all dogs like swimming.
Nie wszystkie psy lubią pływać.
to swim under water (inst).
pływać pod wodą
jacht
jacht
by jacht
jactem (inst)
to sail a yacht
pływać jachtem
to swim with the current (to flow)
plnać z prądem (inst)
bathroom
łazienka
with a bath
łazienką(inst f.)
a room with a bath
pokoj z łazienką
dog
pies
with a dog (inst)
z psem (notice spelling change pies)
A girl with a dog
dizwczynka z psem
to work with sombebody
pracować z kimś (inst)
child
dziecko
with children(inst pl)
z dziecmi
children
dzieci
problems with children
problemi z dziecmi (-mi ins plural)
difficulty
trudny
It is difficult
To jest trudne
It is too difficult.
To jest za trdune.
It is too difficult for me.
To jest dla mnie za truden (dla always followed by gen).
Water
woda
to go to university
iść na uniwerrsytet (acc)
to study at university
studiować na uniwersystecie (loc. Note spell change)