• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
monday
paniedziałek / w paniedziałek
tuesday
wtorek / we wtorek
wednesday
środa / w środę
thursday
czwartek / w czwartek
friday
piątek / w piątek
saturday
sobota / w sobotę
sunday
niedziela / w niedzielę
january
styczeń / w styczniu
february
luty / w lutym
march
marzec / w marcu
april
kwiecień / w kwietniu
may
maj / w maju
june
czerwiec / w czerwcu
july
lipiec / w lipcu
august
sierpień / w sierpniu
september
wrzesień / we wrześniu
october
pażdziernik / w pażdzierniku
november
listopad / w listopadzie
december
grudzień / w grudniu