Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/88

Click to flip

88 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is een project?
Een project is een tijdelijke onderneming om unieke producten, diensten of resultaten te creeren.
Wat wordt bedoeld met 'tijdelijke onderneming' in de definitie van een project?
Tijdelijk betekent dat elk project een vastomlijnd begin en einde heeft.
Wanneer wordt dit einde van een project bereikt?
1.wanneer de projectdoelen zijn gerealiseerd
2.wanneer het project wordt afgerond omdat de doelen niet zullen of kunnen worden bereikt
3.wanneer er geen behoefte meer is aan het project
Wat wordt bedoeld met "unieke producten, diensten of resultaten"?
Dat een project het volgende kan creeren:
1. een product dat een onderdeel van een ander product kan zijn of zelf een eindproduct kan zijn;
2. de capaciteit om een dienst te leveren;
3. een resultaat, zoals een conclusie of een document.
Noem drie voorbeelden van een project:
1. het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst;
2. het veranderen van de structuur, het personeel of de stijl van een organisatie;
3. het ontwikkelen of verwerven van een nieuw of gewijzigd informatiesysteem;
Welke drie vragen dien ik mezelf te stellen om vast te stellen of iets een project is of niet?
1. is het tijdelijk?
2. is het uniek?
3. valt het einde van het project samen met het behalen van de projectdoelstellingen?
Wat wordt bedoeld met "progressive eleboration"
- is een eigenschap van projecten
- verloopt incrementeel
Dus spreken we van voortschrijdend inzicht in datgene wat uiteindelijk opgelevert moet worden
Waarom ontstaat er hier dan geen scope creep?
Omdat de "progressive elaboration" planmatig gedaan wordt.
Wat wordt verstaan onder scope creep?
Het bewust of onbewust in kleine stapjes wijzigen van de scope zonder tussentijdse analyse en vastlegging van de wijzigingen.
Wat beinvloed de scope creep?
Het ijzeren vierkant: tijd geld kwaliteit capaciteit
Wat wordt verstaan onder operationeel werk?
Voortdurende uitvoering van activiteiten die hetzelfde product produceren of een zich herhalende dienst bieden.
Welke gedeelde eigenschappen delen een project en operationeel werk?
1) het wordt uitgevoerd door mensen
2) het is beperkt door beperkte bronnen
3) het wordt gepland, gecontroleerd uitgevoerd.
Wat zijn de verschilen tussen operationeel werk en een project?
een project is tijdelijk, uniek en het eindigt met de oplevering van een product of dienst.
Operationeel werk is voortdurend, herhalend en heeft geen duidelijk gedefinieerd einde.
Wat wordt verstaan onder projectmanagement?
Projectmanagement is de toepassing van kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en technieken binnen projectactiviteiten, zodanig dat aan de projectvereisten wordt voldoen.
Hoe vindt projectmanagement plaats?
Door het correct toepassen en integreren van de 42 logisch ingedeelde projectmanagementprocessen die samen de 5 procesgroepen vormen.
Noem de 5 procesgroepen.
1. initiatie
2. planning
3. uitvoering
4. beheer
5. afsluiting
Het managen van een project omvat?
1. het identificeren van vereisten
2. het bespreekbaar maken van de verschillende behoeften, zorgen en verwachtingen van de belanghebbenden
3. het balanceren van concurrende projectbeperkingen
Wat is de "triple constraint"
scope, tijd en kosten
Wat is een stakeholder?
Iedereen die belang heeft bij een resultaat en/of invloed heeft op dat resultaat. Belangrijke categoriën: gebruikers, beheerders, opdrachtgevers.
Een programma is gedefinieerd als?
Een groep gerelateerde projecten die op een gecoordineerde manier worden beheerd.
Wat is debedoeling van een programma?
Meer baten en betere controle te krijgen dan wanneer men de projecten individueel zou beheren.
Programmamanagement is gedefinieerd als?
Het gecentraliseerd en gecoordineerd managen van een programma om de strategische doelen en baten van het programma te realiseren.
Hoe zijn projecten binnen een programma gerelateerd?:
Door het gemeenschappelijke resultaat of de collectieve capaciteit.
Wat als de relatie tussen de projecten een gemeenschappelijke client, leverancier, technologie of middel is?
Dan moet de inspaning worden gemanaged als een portfolio met projecten en niet als een programma.
Waar richt projectmanagement zich op?
Op de onderlinge afhankelijkheden van projecten en aan het bijdragen aan het bepalen van een optimale benadering om ze te managen.
Maatregelen die gerelateerd zijn aan deze onderlinge afhankelijkheden zijn bijvoorbeeld:
1. het oplossen van beperkingen en/of conflicten op het gebied van middelen, die gevolgen kunnen hebben voor meerdere projecten in het systeem;
2. het op 1 lijn brengen van de organisatorische/strategische richting die gevolgen heeft voor de project- en programmadoelen en doelstellingen;
3. het oplossen van issues en het managen van wijzigingen binnen een gemeenschappelijke bestuursstructuur.
Waar verwijst een portfolio naar?
Het verwijst naar een verzameling projecten of programma's en andere activiteiten, die als groep gemanaged worden om op een effectievere manier de strategische bedrijfsdoelen te bereiken.
De projecten of de programma's van de portfolio hoeven niet?
Noodzakelijkerwijs onderling afhankelijk of direct gerelateerd te zijn.
Waar verwijst portfoliomanagement naar?
Naar centraal management van een of meer portfolio's, wat bestaat uit het identificeren, prioriteren, autoriseren, managen en beheren van projecten, programma's en ander gerelateerd werk, teneinde specifieke bedrijfsdoelen te realiseren.
Wat wil portfoliomanagement garanderen?
Dat projecten en programma's worden beoordeeld.
Waarop worden programma's en projecten door het management beoordeeld?
Om de toewijzing van middelen te prioriteren en om er voor te zorgen dat het management van de portfolio consistent is en afgestemd is op de strategieen van de organisatie.
Wat is het verschil tussen een project manager en een projectbureau.
Wat is een projectbureau?
(PMO- Projectmanagement Office)
Een organisatorische eenheid waaraan diverse verantwoordelijkheden zijn toegewezen om hetr managen van projecten onder zijn domein te centraliseren en te coordineren.
Welke bevoegdheid kan het projectbureau krijgen?
Om op te treden als integraal belanghebbende en belangrijke besluitvormer in het beginstadium van elk project, aanbevelingen te doen, of om projecten te beindigen of andere maatregelen te nemen als dat in het belang is van de bedrijfsdoelstellingen.
Wat is de primaire functie van een projectbureau?
Het op diverse manieren ondersteunen van projectmanagers.
Wat kunnen de projectmanagers en projectbureaus nastreven?
Verschillende doelen en zich laten leiden door verschillende belangen, echter deze inspanningen zijn altijd in lijn met de doelstellingen van de organisatie.
Welke vijf aspecten dient een projectmanager te beheersen?
1. pmbok
2. kennisgebieden
3. algemene management skills
4. interpersoonlijke skills
5. project omgeving
Er zijn drie typen organisaties?
1. functioneel
2. matrix
3. projectgeorienteerd
Noem de drie typen Matrix organisaties.
1. zwakke matrix
2. evenwichtige matrix
3. sterke matrix
De verschillende typen organisatie hebben op welke gebieden consequenties voor de projectmanager?
1.bevoegdheden van de proj. man
2.beschikbaarheid van middelen
3.wie controleert de begroting v/h project
4.rol van de proj.man
5.wie rapporteert aan wie?
6.administratief personeel
Wat is de (klassieke) functionele organisatie?
Een hierarchie waarbij elke werknemer 1 duidelijke meerdere heeft.
Hoe worden de personeelsleden gegroepeerd in de functionele organisatie?
De personeelsleden worden vanaf het hoogste niveau gegroepeerd per vakgebied, zoals producrtie, marketing, technische dienst en boekhouding.
Wat kunnen vakgebieden in functionele organisaties nog meer?
Opgesplits worden in nog kleine gebieden zoals wertuigbouw en elektrotechniek.
Hoe voert elke afdeling in een functionele organisatie zijn werk uit?
Onafhankelijk van de andere afdelingen.
Noem bij de zes projectkenmerken de rol van de projectmanager in een functionele organisatie:
1. niveau van bevoegheden : mininmaal tot geen
2. beschikbaarheid van resources: minimaal tot geen
3. controle over het projectbudget: de functionele manager
4. rol: part-time
5. aan wie moet de proj.man rapporteren: de functionele manager
6. het beschikbare administratieve personeel: part-time
Wat zijn de zes sleutelaspecten die de rol van een projectmanager beinvloeden afhandelijk van de organisatiestructuur?
1. het niveau van bevoegdheid van de proj.man;
2. de beschikbaarheid van middelen voor de proj.man;
3. wie controleert de begroting van het project - de proj.man. of de functionele manager
4. wat is de rol van de proj.man. : part-time of full-time
5. de beschikbaarheid van adiminstratief personeel -- part-time of full-time
Wat zijn de voordelen van een functionele organisatie?
1. er is een duidelijke rapportage structuur (het is duidelijk wie aan wie rapporteert)
2. er is ruimte voor "groei binnen" van elke afdeling (van hr-assistent naar hr-manager naar hr-directeur)
3. stabiliteit
4. de functionele organisatie is gegroepeerd rond specialisaties
Wat zijn de nadelen van een functionele organisatie?
1. de autoriteit van de PM is minimaal
2. de PM kan niet groeien in het gebied van proj.man. maar wel in het gebied van expertise
3.resources zijn beperkt
4. het projectteam en de project-resources richten zich op hun expertise en niet op het project
Noem de kenmerken van een project-georienteerde organisatie?
1. de teamleden zitten vaak op 1 werklocatie;
2. de meeste middelen van de organisatie zijn betrokken bij projectwerk;
3. PM zijn onafhankelijk
4. PM hebben veel bevoegdheden
5. bestaan uit organisatorische eenheden (afdelingen)
De projectgeorienteerde organisaties bestaan uit organisatorische eenheden (afdelingen). Aan wie rapporteren deze?
Direct aan de PM.
Wat zijn de consequenties voor de zes projectkenmerken voor een PM van de projectgeorienteerde organisatiestructuur?
1. bevoegdheden PM: hoog tot vrijwel totaal
2. beschikbaarheid middelen: hoog tot vrijwel totaal
3. wie controleert de begroting van het project? - de PM
4. wat is rol van de PM - full-time
5. wat is administratieve ondersteuning - ful time
6. aan wie rapporteert de PM - aan de CEO
Wat zijn de voordelen van een project-georienteerde organisatiestructuur?
1. PM heeft de autoriteit
2. Efficient projectmanagement
3. loyaliteit project teamleden liggen bij het project en niet bij hun afdelingen
Wat zijn de nadelen van een projectgeorienteerde organisatiestructuur?
1. inneficient gebruik van de bronnen
2. organisaties kunnen instabiel zijn voor de staf van het project (wat gebeurt er als het project afgelopen is -- is mijn werk dan ook verdwenen)
3. er is geen inhouse expertise (bijv. als ik een juridische vraag heb kan ik niet bij de juridische afdeling terecht, want die is er niet)
Wat zijn de voordelen van de projectorganisatie genaamd "zwakke matrix"?
- de projectcoordinatie;
- betere herkenning van de projectmanager
- betere project communicatie
Wat zijn de voordelen van de projectorganisatie genaamd "gebalanceerde matrix"?
- sterke project communicatie
- efficiente projectmanagement
Wat zijn de voordelen van de projectorganisatie genaamd "sterke matrix"?
- de staf wordt niet opgeheven na het project
- effeciente project communicatie
Wat zijn de nadelen van de projectorganisatie genaamd "zwakke matrix"?
- duaal reporting relationship tussen de functionele en projectmanager
- complexe staf management;
Wat zijn de nadelen van de projectorganisatie genaamd "gebalanceerde matrix"?
- duaal reporting relationship tussen de functionele en projectmanager
- potentieel voor conlict tussen FM en PM
Wat zijn de nadelen van de projectorganisatie genaamd "sterke matrix"?
- duaal reporting relationship tussen de functionele en projectmanager
- potentieel voor conlict tussen FM en PM
Wat is een projectmatrixorganisatie?
De matrix is een specifieke verdeling an taken en bevoegdheden.
Aan wie leggen de uitvoerenden verantwoording af in een projectmatrixorganisatie?
Uitvoerenden worden enerzijds aangestuurd door de projectleiding en anderzijds door de leiding van de organisatorische eenheid waar de respectieve medewerkers onder vallen.
Welke bevoegdheden heeft de projectleider in ieder geval in een project matrix organisatie
De operationele bevoegdheden die nodig zijn voor de voortgang van het project. Daartoe is hij belast met het projectmanagement.
Overleg tussen de projectleiding en afdelingsleiding is erg belangrijk. Waarom?
Omdat het spanningsveld steeds aanwezig zal zijnover:
- capaciteitsvraagstukken
- prioriteitsstelling tussen projecten
- voorbereiding van besluitvorming in de hierarchie van de moederorganisatie
Wanneer is de projectmatrixorganisatie geschikt?
In die situaties waarin veel capaciteit in verschillende projecten werkzaam is en waar een wisselend belang tussen afdelingen en projecten bestaan.
Hoe worden de taken verdeeld in een functionele organisatiestructuur?
De taken worden verdeeld op basis van de aard van de activiteiten, ofwel de fase van bewerking. De natuurlijke samenhang tussen de opeenvolgende activiteiten wordt daarbij verbroken.
Wat zijn de mogelijkheden binnen de functionele organisatiestructuur?
Een hoge bezettingsgraad en schaalvoordelen.
Hoe vindt de besluitvorming in een functionele organisatiestructuur plaats?
Bijna altijd centraal.
Wat is kenmerkend voor medewerkers in een functionele organisatiestructuur?
De medewerkers hebben een hoge inhoudelijke deskundigheid.
Waar zit het risico voor toekomstrobustheid in een functionele organisatiestructuur?
In de 'competentievalkuil' van ingesleten routines en vaste investeringen en in de traagheid van besluitvorming over organisatiebrede vernieuwing.
Wat is het idee van de matrixorganisatie?
Dat de kennis van de organisatie zoveel mogelijk wordt geborgd en anderszijds dat de matrixorganisatie snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en deze snel kan implementeren in de organisatie.
Wat verenigt de matrixorganisatie?
De verticale functionele indeling met een horizontale productstructuur.
Waar wordt deze structuur (matrix) voornamelijk toegepast?
In organisatie-onderdelen waar veelal projectmatig wordt gewerkt.
Omschrijf de verticale en horizontale werken.
In horizontale richting wordt gewerkt aan producten of markten. De verticale richting levert de expertise vanuit verschillende disciplines
Waar zit het risico voor toekomstrobuustheid?
Het risico voor toekomstrobuustheid zit in de interne gerichtheid. De medewerkers in de organisatie hebben namelijk te maken met twee bazen, een vakinhoudelijke en een projectbaas. De organisatie zelf brengt inefficiency met zich mee omdat er veel afhankelijkheden worden gecreëerd. Hierdoor ontstaan veel informele verticale en horizontale afstemmingen over zowel huidige prestaties als over verandering.
Wat wordt verstaan onder een Project-georienteerde organisatie?
Elke organisatorische structuur waarin de Projectmanager volledige bevoegdheid heeft om prioriteiten te stellen, mensen en middelen in te zetten en het werk van de personen die aan het project zijn toegewezen, te leiden.
Wat wordt verstaan onder de Projectlevenscyclus?
Een verzamling van gewoonlijk opeenvolgende projectfasen waarvan de naam en het nummer bepaald worden door de beheerseisen van de organisatie of organisaties die betrokken zijn bij het project.
Wat wordt verstaan onder een matrix-organisatie?
Een organisatiestructuur waarin de projectmanager de verantwoordelijkheid voor het toewijzen van prioriteiten en het leiding geven aan de werkzaamheden van personen die aan het project zijn toegewezen, met de functionele managers deelt.
Waar bestaat een project levenscyclus uit?
Uit de verschillende fasen waarin het project ingedeeld is.
Zijn de fasen van een projectlevenscyclus identiek aan de vijf procesgroepen/fasen?
Neen, alle vijf de procesgroepen kunnen per fase in een projectlevenscyclus voorkomen.
Wat is een projectfase?
Datgene waarin projecten onderverdeeld worden om beter gemanaged te kunnen worden.
Wat is de formele (PMBOK) definitie van een projectfase?
Een verzameling logisch gerelateerde projectactiviteiten, gewoonlijk eindigend in de voltooiing van een belangrijke oplevering.
Wat zijn kenmerken van een project fase?
- ze hebben een beginfase, middenfase en een eindfase
- ze volgen elkaar meestal op (sequentieel)
- formele overgang van de ene fase naar de andere
- varieert per project of per industrie
De project levenscyclus definieert vier aspecten binnen een project fase:
1. het technische werk dat uitgevoerd dient te worden
2. de deliverables aan het einde van een fase (en ook hoe deze gereviewed - verifieerd en gevalideerd dienen te worden)
3.definieert welke resources nodig zijn
4. het goedkeuren en monitoren van de einde en overgangen van de fasen
Wat wordt verstaan onder een hand off in een project levenscyclus.
De technische overdracht van de ene fase naar de volgende fase. Dit is de transitie fase tussen de fasen.
Wat is de trend m.b.t. kosten en resources in de project levenscyclus trend?
De kosten en de resources zijn het laagst aan het begin en pieken in het midden.
Wat is de trend m.b.t. de invloed van stakeholders op het project in de levenscyclus trend?
Dezeis het grootst aan het begin van het project en nemen geleidelijk aan af.
Wat is de trend m.b.t. de kosten van wijzigingen op het project in de levenscyclus trend?
De kosten voor wijzigingen zijn het laagst aan het begin van het project, en nemen geleidelijk aan toe, met een piek aan het einde.
Wat is de trend m.b.t. de projectrisico's op het project in de levenscyclus trend?
Deze zijn het hoogst in het begin van het project en nemen geleidelijk aan af.