Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/332

Click to flip

332 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ohii
ohii
hee
hee
eeii
eeii
faa
faa
haa
haa
aaii
aaii
eeoo
eeoo
xee
xee
fee
fee
joo
joo
buu
buu
ahuu
ahuu
ihih
ihih
ihoo
ihoo
hoo
hoo
yuu
yuu
lah
lah
keh
keh
uhih
uhih
gaa
gaa
tih
tih
gah
gah
queh
queh
peh
peh
teh
teh
ooah
ooah
yii
yii
ooaa
ooaa
feh
feh
seh
seh
reh
reh
wah
wah
huu
huu
cuu
cuu
ooee
ooee
eeee
eeee
oheh
oheh
ihaa
ihaa
uhuh
uhuh
ehoo
ehoo
oooh
oooh
eeeh
eeeh
geh
geh
aaaa
aaaa
noo
noo
muu
muu
ooii
ooii
oooo
oooo
laa
laa
fuu
fuu
duu
duu
zeh
zeh
ehuu
ehuu
moo
moo
ooih
ooih
kaa
kaa
jaa
jaa
loo
loo
weh
weh
uheh
uheh
uhah
uhah
maa
maa
ihuu
ihuu
oouu
oouu
juu
juu
ooeh
ooeh
veh
veh
hah
hah
luu
luu
naa
naa
koo
koo
kuu
kuu
jah
jah
yeh
yeh
oouh
oouh
xeh
xeh
moh
moh
soo
soo
aheh
aheh
tee
tee
poo
poo
see
see
tii
tii
wih
wih
uhii
uhii
ohuu
ohuu
xii
xii
rii
rii
foh
foh
mii
mii
sah
sah
doh
doh
nee
nee
boh
boh
ahoh
ahoh
quii
quii
eeih
eeih
coh
coh
ehoh
ehoh
quah
quah
vah
vah
uuih
uuih
ohoo
ohoo
tuu
tuu
xoo
xoo
vih
vih
gee
gee
aaeh
aaeh
goh
goh
hoh
hoh
guu
guu
wii
wii
uuoh
uuoh
ihee
ihee
roo
roo
ohaa
ohaa
paa
paa
vee
vee
zii
zii
woo
woo
uhee
uhee
uuaa
uuaa
uueh
uueh
ae
aaee
sii
sii
uuah
uuah
vii
vii
quoo
quoo
ehee
ehee
too
too
lih
lih
ihoh
ihoh
loh
loh
nuu
nuu
ahee
ahee
koh
koh
voo
voo
joh
joh
uhoo
uhoo
dee
dee
kih
kih
ahuh
ahuh
uuee
uuee
jih
jih
ohoh
ohoh
bii
bii
jee
jee
ohah
ohah
noh
noh
meh
meh
kee
kee
quaa
quaa
ohee
ohee
uuoo
uuoo
roh
roh
jeh
jeh
pii
pii
aaee
aaee
taa
taa
raa
raa
poh
poh
eheh
eheh
yoo
yoo
quee
quee
zoo
zoo
quoh
quoh
saa
saa
ree
ree
ahii
ahii
suu
suu
vaa
vaa
uhaa
uhaa
wee
wee
kih
kih
ae
aaeh
toh
toh
nii
nii
deh
deh
waa
waa
soh
soh
xaa
xaa
lih
lih
dii
dii
nih
nih
mih
mih
uuii
uuii
quuu
quuu
heh
heh
yaa
yaa
cii
cii
iheh
iheh
beh
beh
zaa
zaa
puu
puu
ceh
ceh
ruu
ruu
uhoh
uhoh
luh
luh
yih
yih
aaih
aaih
buh
buh
zuu
zuu
zee
zee
fuh
fuh
gii
gii
jii
jii
cuh
cuh
ehuh
ehuh
duh
duh
neh
neh
huh
huh
guh
guh
juh
juh
ihuh
ihuh
iiii
iiii
ohih
ohih
eeoh
eeoh
ahah
ahah
eeuu
eeuu
muh
muh
uuuu
uuuu
kuh
kuh
fii
fii
wuu
wuu
ruh
ruh
goo
goo
ahah
ahah
mee
mee
suh
suh
eeah
eeah
hih
hih
ohuh
ohuh
nuh
nuh
ehii
ehii
iiuh
iiuh
iiih
iiih
quuh
quuh
puh
puh
iieh
iieh
ihii
ihii
xih
xih
zoh
zoh
yuu
yuu
sih
sih
eeuh
eeuh
leh
leh
uuuh
uuuh
yee
yee
yuh
yuh
uhuh
uhuh
eeee
eeee
tuh
tuh
eeeh
eeeh
ahih
ahih
iiii
iiii
yoh
yoh
eheh
eheh
zuh
zuh
xuh
xuh
iiah
iiah
dih
dih
wuh
wuh
cih
cih
xuu
xuu
bih
bih
ehee
ehee
woh
woh
voh
voh
xoh
xoh
iiaa
iiaa
ehaa
ehaa
iiuu
iiuu
zih
zih
ahaa
ahaa
foo
foo
bah
bah
pih
pih
aauh
aauh
ehah
ehah
eeaa
eeaa
dah
dah
cah
cah
uuuu
uuuu
iiee
iiee
aaah
aaah
lii
lii
ohoh
ohoh
ahoo
ahoo
ihii
ihii
iiih
iiih
aauu
aauu
aaoh
aaoh
oooo
oooo
kii
kii
ihih
ihih
gih
gih
yah
yah
xah
xah
pee
pee
aaoo
aaoo
coo
coo
ohoo
ohoo
boo
boo
oooh
oooh
doo
doo
zah
zah
lee
lee
cee
cee
daa
daa
bee
bee
caa
caa
fih
fih
rih
rih
quih
quih
baa
baa
iioo
iioo
ahaa
ahaa
aaah
aaah
aaaa
aaaa
uuuh
uuuh
iioh
iioh
ehih
ehih
hii
hii
fah
fah
ihah
ihah
kah
kah
mah
mah
nah
nah
pah
pah
rah
rah
tah
tah
uhuu
uhuu