Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1241

Click to flip

1241 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nattduks|bord
-bordet -bord -borden noun

bedside table
ilsken
ilsket ilskna adj.

angry

Examples

* en ilsken tjur---a raging bull
* ett ilsket brev---an angry letter
vilsen
vilset vilsna adj.

lost

Examples

* en vilsen attityd---a confused attitude
snurrar
snurrade snurrat snurra(!) verb

spin, twirl, whirl, rotate

Examples

* karusellen snurrar---the merry-go-round goes round and round
* ett snurrande hjul---a rotating wheel
yr|vaken
-vaket -vakna adj.

dazed with sleep; newly awakened
öl
ölet noun

beer

Examples

* ett glas öl---a glass of beer
fotograf
fotografen fotografer noun

photographer
reda
redan noun

#(no translation given)#

Examples

* ordning och reda---orderliness
* göra reda för sig---account for

Idiomatic phrases

* få reda på ("få kännedom om")---find out ("learn about")
* ta reda på ("söka rätt på, skaffa sig kännedom om")---find, find out about ("locate, learn about")
omtumlad
omtumlat omtumlade adj.

dazed
band
bandet band banden noun

band, tape, ribbon; conveyor belt; assembly (production) line; bond, tie

Examples

* jobba vid (det) löpande bandet---work on a production line

Idiomatic phrases

* (nyheterna strömmade in) på löpande band ("i en ständig ström")---(news poured in) in a steady stream
utbildar
utbildade utbildat utbilda(!) verb

educate

Examples

* utbildad personal---trained staff
emellertid
adv.

however

Examples

* det visade sig emellertid att uppgifterna var falska---however, the information proved to be false
känsla
känslan känslor

feeling

Examples

* en känsla av obehag---an uncomfortable feeling
trivs
trivdes trivts trivas verb

get on [well], enjoy

Examples

* trivas med sitt arbete---enjoy one's work
* hon trivs bra i Göteborg---she enjoys living in Göteborg
tag
taget tag tagen noun

grip

idiomatic phrases

* få tag i (el. på) ("skaffa, hitta") (en taxi)---get a hold of ("obtain, find") (a taxi)

Compounds

* handtag---handle
inackordering
inackorderingen noun

board and lodging

Compounds

* inackorderings|rum |met---rented room
änka
änkan änkor noun

widow
matta
mattan mattor noun

carpet

Examples

* orientaliska mattor---Oriental carpets
* heltäckande matta---wall-to-wall carpeting
hem|trevlig
-trevligt -trevliga adj.

cosy, pleasant

Examples

* ett hemtrevligt rum---a cosy room
rymlig
rymligt rymliga adj.

roomy, spacious

Examples

* ett rymligt hus---a spacious house
gammal|modig
-modigt -modiga adj.

old-fashioned, outdated

Examples

* en gammalmodig kappa---an outdated overcoat
gäll
gällt gälla adj.

shrill

Examples

* med gäll röst---in a shrill tone
* en gäll vissling---a shrill whistle
dygn
dygnet dygn dygnen noun

day (and night), 24-hour period

Examples

* resan tog tre dygn---the trip took three days
* jag sover tio timmar om dygnet---I sleep ten hours a night
* dygnet runt---round the clock
fåtölj
fåtöljen fåtöljer noun

armchair, easy chair

Compounds

* snurrfåtölj---swivel armchair
* skinnfåtölj---leather armchair
igång
adv.

#(no translation given)#

Examples

* få igång bilen---get the car started
* komma igång med ett arbete---get going on a job
motor
motorn motorer noun

engine, motor
öde
adj.

uninhabited, unoccupied, deserted

Examples

* en öde ö---a desert island
dygn
dygnet dygn dygnen noun

day (and night), 24-hour period

Examples

* resan tog tre dygn---the trip took three days
* jag sover tio timmar om dygnet---I sleep ten hours a night
* dygnet runt---round the clock
fåtölj
fåtöljen fåtöljer noun

armchair, easy chair

Compounds

* snurrfåtölj---swivel armchair
* skinnfåtölj---leather armchair
igång
adv.

#(no translation given)#

Examples

* få igång bilen---get the car started
* komma igång med ett arbete---get going on a job
motor
motorn motorer noun

engine, motor
öde
adj.

uninhabited, unoccupied, deserted

Examples

* en öde ö---a desert island
kommun|styrelse
-styrelsen -styrelser

municipal executive committee
ord|förande
-föranden -förande -förandena noun

chairman, chairwoman, chairperson
val
valet val valen noun

election

Examples

* val av ordförande---election of chairman (president)
* allmänna val---general election
avgår
avgick avgått avgå(!) verb

retire, resign

Examples

* regeringen tvingades avgå---the Government was forced to resign
gäller
gällde gällt gälla verb

pertain to, apply, concern

Examples

* det gäller att handla snabbt!---it's important to act quickly!
* det gäller livet---it's a matter of life and death
mord
mordet mord morden noun

murder

Compounds

* självmord---suicide
kuslig
kusligt kusliga

creepy
område
området områden områdena noun

area

Examples

* området runt Mälaren---the area round Lake Mälaren
avspärrar
avspärrade avspärrat avspärra(!) verb

close, block, rope off

Examples

* brandplatsen är avspärrad---the site of the fire has been roped off
överallt
adv.

everywhere

Examples

* överallt i landet---all over the country
bestämd
bestämt bestämda adj.

fixed, settled, definite

Examples

* ett bestämt svar---a definite answer
steg
steget steg stegen noun

step

Examples

* gå med lätta steg---walk with a light step
säker
säkert säkra adj.

sure, certain, safe
erfarenhet
erfarenheten erfarenheter noun

experience

Examples

* han hade tio års erfarenhet av jobbet---he had ten years' experience of the job
rättar
rättade rättat rätta(!) verb

correct

Examples

* rätta en skrivning---correct an essay
* rätta till vecken i klänningen---adjust (straighten) the pleats in the dress
mössa
mössan mössor noun

cap

Compounds

* pälsmössa---fur hat
no
lägger av
lade lagt lägg! lägga verb

stop, leave off

Idiomatic phrases

* lägg av! ("sluta med det där!")---lay off! ("stop that!")
hand
handen händer noun

hand

idiomatic phrases

* ta hand om ("vårda o dyl")---take care of (look after, etc.)
kassa
kassan kassor

funds; cashbox

Examples

* betala ur egen kassa---pay out of one's own pocket
ihjäl
adv.

#(no translation given)#

Examples

* skjuta ihjäl---shoot dead
* slå ihjäl---beat to death
strax
adv.

directly, at once

Examples

* strax efter klockan 16---just (immediately, soon) after 4.00 pm
* strax innan tidsfristen löpte ut---just before the deadline, just before the allotted time ran out
* strax söder om Falköping---just south of Falköping
brutal
brutalt brutala adj.

brutal

Examples

* ett brutalt mord---a brutal murder
kropp
kroppen kroppar

body

Examples

* kropp och själ---body and soul
väldigt
adv.

enormously

Examples

* väldigt glad---awfully happy
* väldigt svårt---enormously difficult
misshandlar
misshandlade misshandlat misshandla(!) verb

physically abuse, batter; (jur.) assault
sista
siste adj.

last, final; back

Examples

* komma på sista plats---finish last
* på sista tiden---of late
* i sista stund---at the last moment
sker
skedde skett ske verb

take place; happen, occur; come about

Examples

* olyckan skedde vid mycket dålig sikt---visibility was extremely poor when the accident took place
liga
ligan ligor noun

gang, mob

Compounds

* tjuvliga---gang of thieves
noga
adv.

exactly, carefully

Examples

* följ anvisningarna noga!---follow the instructions exactly!
egentligen
adv

actually, really

Examples

* bullret är egentligen det enda som stör mig---the noise is actually the only thing that bothers me
väl
adv.

surely

Examples

* jag får väl gå nu---I suppose I have to go now
* du är väl inte arg?---surely you are not angry?
besynnerlig
besynnerligt besynnerliga adj.

strange, peculiar, odd

Examples

* en besynnerlig idé---an extraordinary idea
* en besynnerlig människa---a bizarre figure
väljer
valde valt välj! välja verb

choose

Examples

* välja mellan två onda ting---choose the lesser of two evils
* familjen valde att flytta till Sverige---the family opted to move to Sweden
* välja ordförande---elect a chairman
bas
basen baser noun

base

Compounds

* militärbas---military base
fundersam
thoughtful
tycks
tycktes tyckts tyckas verb

seem

Examples

* han tycks ha glömt bort saken---he seems to have forgotten it
tiger
teg tigit tig! tiga verb

keep silent

Examples

* jag har lovat att tiga om saken---I've promised not to say anything about that
blick
blicken blickar noun

look, glance, gaze

Examples

* kasta en blick---have a look
skum
skumt skumma adj.

dark, murky

Examples

* skum belysning---poor illumination
belysning
belysningen belysningar noun

lighting, illumination

Examples

* ett rum med diskret belysning---a discreetly lit room

Compounds

* gatubelysning---street lighting
sorl
sorlet noun

murmur, hum, buzz, rippling
lokal
lokalen lokaler noun

premises

Examples

* få nya lokaler---obtain new premises
låt
låten låtar noun

tune

Compounds

* folklåt---folk song
trång
trångt trånga

tight, narrow

Examples

* ett trångt kök---a cramped kitchen
* trånga byxor---tight trousers
bjuder
bjöd bjudit bjud! bjuda verb

offer; ask, invite

Examples

* hennes föräldrar bjöd mig på middag---her parents invited me to dinner
trevlig
trevligt trevliga adj.

pleasant

Examples

* en trevlig miljö---pleasant surroundings
* en trevlig människa---a pleasant person
stänger
stängde stängt stäng! stänga verb

close

Examples

* en del av sjukhuset stängs sommartid---part of the hospital is closed in the summer

Compounds

* stängning---closure, closing, shutting
märke
märket märken märkena noun

mark

Idiomatic phrases

* lägga märke till ("observera, se")---notice ("observe, see")
grund
grunden grunder noun

reason, cause

Examples

* på grund av---because of, as a result of
klädsel
klädseln klädslar

clothing, dress

Examples

* klädsel kavaj---dress jacket
utseende
utseendet utseenden utseendena noun

appearance

Examples

* vi är lika till utseendet---we look alike, we resemble one another in appearance
passar
passade passat passa(!) verb

be suitable

Examples

* passa in i sammanhanget---fit in the context
* han passar inte till sjöman---he is not cut out to be a sailor
länge
long

Examples

* för länge sedan---a long time ago

Idiomatic phrases

* än så länge ("fortfarande")---up to now ("so far")
* hej så länge! ("vi ses om ett tag!")---so long! ("goodbye for now!")
hinner
hann hunnit hinn! hinna verb

reach, advance

Examples

* han hann inte med bussen---he didn't make (missed) the bus
ivrig
ivrigt ivriga adj.

eager, zealous
redaktion
redaktionen redaktioner noun

editorial staff

Examples

* i redaktionen---on the editorial staff

Compounds

* redaktions|chef -en---managing editor, editor-in-chief
journalist
journalisten journalister noun

journalist
kommentar
kommentaren kommentarer

commentary

Compounds

* nyhetskommentar---news commentary
förtroende
förtroendet noun

confidence, faith

Examples

* jag har inget förtroende för politiker---I have no faith in politicians

Compounds

* självförtroende---self-confidence
erfaren
erfaret erfarna adj.

experienced, practised
faktum
faktumet (el. faktum) faktum (el. fakta) faktumen (el. fakta) noun

fact

Examples

* man kan inte bortse från det faktum att priserna stiger---one cannot ignore the fact that prices are going up
* ett välkänt faktum---a well-known fact
upprörd
upprört upprörda adj.

indignant

Examples

* han blev upprörd över myndigheternas behandling av fallet---he was indignant at the way the authorities dealt with the case
gråt
gråten noun

crying, tears

Examples

* falla i gråt---burst into tears
tår
tåren tårar noun

tear

Examples

* tårarna rann (nerför mitt ansikte)---tears ran (down my face)
* med tårar i ögonen---with tears in one's eyes
sömn
sömnen noun

sleep

Examples

* falla i sömn---fall asleep
* gå i sömnen---walk in one's sleep
idé
idén idéer noun

idea; point

Idiomatic phrases

* det är ingen idé att försöka ("det lönar sig inte att försöka")---there is no point in trying ("trying will not produce any benefits")
diskuterar
diskuterade diskuterat diskutera(!) verb

discuss, debate, argue

Examples

* regeringen diskuterade invandringspolitiken---the Government discussed immigration policies
pigg
piggt pigga noun

alert, spirited
intervju
intervjun intervjuer noun

interview

Examples

* göra en intervju---conduct an interview
* ge en intervju---give (grant) an interview
mjuk
mjukt mjuka adj.

soft

Examples

* mjuk kudde---soft pillow
* mjuka läppar---soft lips
* ett mjukt svar---a gentle answer
fika
fikan (eller fikat) noun

coffee

Compounds

* fika|paus -en---coffee break
sten|kast
-kastet noun

stone's throw

Examples

* vi bor ett stenkast från järnvägen---we live a stone's throw from the railway
teater
teatern teatrar noun

theatre, (theater US)

Examples

* gå på teatern---go to the theatre

Idiomatic phrases

* spela teater ("förställa sig")---put on an act ("dissemble, feign")
underbar
underbart underbara adj.

wonderful

Examples

* en underbar människa---a wonderful person
* en underbar vårdag---a wonderful day
frost
frosten noun

frost

Compounds

* nattfrost---night frost
* frost|grad -en---degree below freezing point
stiger
steg stigit stig! stiga verb

rise

Examples

* temperaturen steg till rekordnivå---the temperature rose to a record level
* priserna stiger---prices are rising
förmiddag
förmiddagen förmiddagar noun

morning, am (AM)

Compounds

* måndagsförmiddag---Monday morning
* förmiddags|kaffe -t---morning coffee
kupé
kupén kupéer

compartment
betraktar
betraktade betraktat betrakta(!) verb

look at, contemplate

Examples

* han betraktade sig själv i spegeln---he regarded himself in the mirror
böljar
böljade böljat bölja(!) verb

billow, wave, roll, undulate

Examples

* ett böljande landskap---a rolling landscape
* böljande klänningar---billowing dresses
landskap
landskapet landskap landskapen noun

landscape

Compounds

* snölandskap---winter landscape
* kontorslandskap---open-plan office
skörd
skörden skördar noun

harvest; vintage; crop; yield

Examples

* årets skörd---this year's vintage
bärgar
bärgade bärgat bärga(!) verb

gather, bring in

Examples

* bärga hö---make hay
åker
åkern åkrar noun

field, arable land

Compounds

* veteåker---field of wheat
* åker|bruk -et---farming, agriculture
* åker|jord -en---field, arable land
* åker|mark -en---arable land
lera
leran leror noun

clay
used in the manufacture of ceramics, etc.

Compounds

* ler|jord -en---clay soil
* lerig---muddy
* ler|kruka---clay pot
skiftar
skiftade skiftat skifta(!) verb

change; shift; exchange for
färg
färgen färger noun

colour, (color US)

Examples

* sätta färg på---add colour to
skrotar
skrotade skrotat skrota(!) verb

scrap, break up

Examples

* skrota en bil---scrap a car
* skrota ett förslag---turn down a suggestion
försjunker
försjönk försjunkit försjunk! försjunka verb

lose oneself; become absorbed

Examples

* försjunka i drömmar---become immersed in dreams
tanke
tanken tankar noun

thought

Examples

* du är alltid i mina tankar---you are always in my thoughts
fungerar
fungerade fungerat fungera verb

work, function

Examples

* hissen fungerar inte---the lift is out of order (not working)
* ett fungerande city---a well-functioning city centre
fall
fallet fall fallen noun

case

Examples

* i alla fall---in any case
* i så fall---in that case
* i vanliga fall---usually
* i varje fall---in any case
* i vissa fall---in some cases
uppgift
uppgiften uppgifter noun

task, information

Examples

* få i uppgift att undersöka saken---be given the task of looking into the matter
* få fram uppgifter om en person---produce information about a person
* enligt uppgift---according to information received
undersöker
undersökte undersökt undersök! undersöka verb

examine

Examples

* undersöka en patient---examine a patient
* undersöka om påståendet är sant---investigate whether or not the statement is true
viss
visst vissa adj

certain

Examples

* under en viss tid---for a given time
* vissa av deltagarna---some of the participants
* ett visst område---a given area
* en viss Mr X---a certain Mr. X
mysig
mysigt mysiga adj.

cosy, groovy

Examples

* en mysig tvårummare med kakelugn---a cosy one-bedroom flat with a tiled stove
humör
humöret noun

temper, temperament

Examples

* vara på gott humör---be in a good mood
* vara på dåligt humör---be in a bad mood
sysslar med
sysslade sysslat syssla(!) verb

busy oneself with

Examples

* vad sysslar du med på fritiden?---what do you do in your free time?
* syssla med sport---be involved in sport
liga
ligan ligor noun

gang, mob

Compounds

* tjuvliga---gang of thieves
förgrening
branch
yngling
ynglingen ynglingar noun

youth
troligen
adv.

likely

Examples

* troligen kommer biljettpriserna att stiga med 10 procent---ticket prices will probably go up by 10 percent
bar|tender
-tendern -tendrar noun

bartender, barman
ryck
rycket ryck rycken noun

jerk

Examples

* tåget startade med ett ryck---the train started with a jerk
bekant
bekant bekanta adj.

known, well-known

Examples

* potatisen är som bekant mycket användbar---as we all know, the potato is very much an all-round vegetable
kind
kinden kinder

cheek

Examples

* tårarna rullade nerför kinderna---tears rolled down his cheeks
pussar
pussade pussat pussa(!) verb

kiss
tillsammans
adv.

together

Examples

* vara tillsammans med sina vänner---be in the company of one's friends
skils
skildes skilts skiljas verb

separate, part; divorce
pjäs
pjäsen pjäser noun

play

Compounds

* radiopjäs---radio play
* teaterpjäs---(stage) play
* pjäs|författare -n---playwright
recension
recensionen recensioner noun

review

Examples

* boken fick bra recensioner i pressen---the book got good reviews in the press
positiv
positivt positiva adj.

positive
ant. negative

Examples

* ett positivt svar---a positive answer (response)
* positiva reaktioner---positive reactions
* positiv utveckling---positive trend (development)
saknar
saknade saknat sakna verb

miss

Examples

* jag saknar honom hela tiden---I miss him constantly

Compounds

* saknad---regret
föreställning
föreställningen föreställningar noun

performance

Examples

* en professionell föreställning---a professional performance
pizzeria
pizzerian pizzerior noun

pizzeria
virvlar
virvlade virvlat virvla verb

whirl

Examples

* löven virvlar omkring---the leaves whirl around
känns
kändes känts kännas

feel

Examples

* det känns meningslöst---it all seems so meaningless
ruggig
ruggigt ruggiga adj.

raw, damp and chilly

Examples

* ruggigt väder---raw weather
torg
torget torg torgen noun

square; market

Compounds

* grönsakstorg---vegetable market
* torg|handel -n---market trading
liv
livet liv liven noun

row, commotion

Examples

* liv och rörelse---hustle and bustle
ångrar
ångrade ångrat ångra(!) verb

regret

Examples

* jag ångrar att jag lovade komma---I regret promising to come

Idiomatic phrases

* ångra sig ("ändra mening")---change one's mind
stelnar
stelnade stelnat stelna(!) verb

stiffen

Examples

* han stelnade till när han såg mig---he stiffened when he saw me
äsch
interj.

oh!, pooh!, bother!

Examples

* äsch, det gör inget!---oh, it doesn't matter!
ond
ont onda adj.

sore

Examples

* en ond tå---a sore (bad) toe

Idiomatic phrases

* aj, det gör ont! ("det smärtar!")---ouch!, that hurts!
* ha ont i magen ("ha magsmärtor")---have a stomach ache
andetag
andetaget andetag andetagen noun

breath

Examples

* dra ett djupt andetag!---take a deep breath!
disk
disken diskar noun

counter

Compounds

* bardisk---bar
snaggar
snaggade snaggat snagga(!) verb

crop, cut short

Examples

* snagga håret---have a crew cut
chans
chansen chanser noun

chance

Examples

* målvakten var utan chans---the goalkeeper didn't have a chance
* han hade ingen chans att klara sig---he didn't have a chance of making it
* gripa chansen---seize the opportunity
lämplig
lämpligt lämpliga adj.

suitable, appropriate

Examples

* är det lämpligt att vi tar en paus nu?---would it be OK to take a break now?
tillfälle
tillfället tillfällen tillfällena noun

occasion, moment

Examples

* vid flera tidigare tillfällen---on a number of previous occasions
* avvakta ett lämpligt tillfälle---wait for a suitable moment
rak
rakt raka adj.

straight
ant. crooked, curved

Examples

* rak i ryggen---straight-backed
* stå rak---stand upright

Idiomatic phrases

* (säga något) rakt på sak ("utan omskrivningar")---(speak sth.) plainly, to the point ("without beating about the bush")
flackar
flackade flackat flacka(!) verb

wander about, rove

Examples

* flacka med blicken---keep shifting one's gaze
minns
mindes mints minns! minnas verb

remember

Examples

* jag minns när kriget bröt ut---I remember when the war broke out
* om jag minns rätt---if I remember correctly
darrar
darrade darrat darra(!) verb

tremble, shiver, quiver, quaver
väger
vägde vägt väg! väga
balansera (figuratively "be unsure or hesitant")

#(no translation given)#

Examples

* det står och väger mellan de två partierna---it's in the balance between the two parties
räknar
räknade räknat räkna(!) verb

count, calculate

Examples

* räkna ut något i huvudet---do mental arithmetic
* räknat i pengar blir det ganska mycket---that will amount to quite a lot of money
påflugen
påfluget påflugna adj.

intrusive, insolent
oförstående
adj.

unsympathetic

Examples

* oförstående föräldrar---unsympathetic parents, parents who are not understanding
skyldig
skyldigt skyldiga adj.

owing, in debt
cf. skuld

Examples

* du är skyldig mig en tia---you own me ten kronor
lättar
lättade lättat lätta(!) verb

lift

Examples

* dimman lättar---the fog is lifting
* lätta upp stämningen---brighten up the atmosphere
stämning
stämningen stämningar noun

mood, atmosphere, feeling

Examples

* en dyster stämning---a dismal atmosphere
lurar
lurade lurat lura(!) verb

deceive

Examples

* bli lurad---be swindled
* låta lura sig---let oneself be taken in
besviken
besviket besvikna adj.

disappointed

Examples

* han blir besviken om han inte får bra resultat på testet---he'll be disappointed if he doesn't do well in the test
* jag blev besviken på honom---I was really disappointed in him
nyfiken
nyfiket nyfikna adj.

curious

Examples

* jag är nyfiken på vad som hände---I am curious (anxious to hear) about what happened
steg
steget steg stegen noun

step

Examples

* gå med lätta steg---walk with a light step
bot
boten böter noun

penalty; fine

Examples

* de fick betala dryga böter för fortkörning---they were heavily fined for speeding

Compounds

* parkeringsbot---parking fine
lapp
lappen lappar noun

note(-sized) piece of paper

Compounds

* femtilapp---fifty-kronor note
* hundralapp---hundred-kronor note
* tusenlapp---thousand-kronor note
rycker
ryckte ryckt ryck! rycka verb

pull, tug, snatch

Examples

* rycka upp ogräs---pull out weeds

Idiomatic phrases

* rycka på axlarna ("visa sin likgiltighet el. sitt förakt")---shrug one's shoulders ("show one's indifference or contempt")
blöt
noun

#(no translation given)#

Idiomatic phrases

* lägga näsan i blöt ("lägga sig i andras affärer")---poke one's nose into other people's business
varning
varningen varningar noun

warning

Examples

* slippa undan med en varning---get off with a warning
gat|lykta
-lyktan -lyktor noun

streetlight
sken
skenet sken skenen noun

light, glare

Examples

* i lampans sken---in the light of the lamp
tele|fax
-faxet fax faxen noun

telefax, facsimile
matar
matade matat mata(!) verb

feed

Examples

* mata in i dator---feed into the computer
* papperet matas fram i maskinen---the paper is fed through the machine
meddelande
meddelandet meddelanden meddelandena noun

message

Examples

* vi fick meddelande om vad som hade hänt---we were informed about what had happened
smattrar
smattrade smattrat smattra verb

clatter, rattle

Examples

* regnet smattrar mot rutan---the rain is rattling on the windowpanes
maskin
maskinen maskiner noun

machine

Compounds

* datamaskin---computer
* skrivmaskin---typewriter
dator
datorn datorer noun

computer

Compounds

* datorstödd---computer-aided
klickar
klickade klickat klicka(!)

click

Examples

* det klickade i luren---a click was heard in the receiver
notis
notisen notiser noun

press item

Idiomatic phrases

* inte ta notis om ("inte bry sig om")---take no notice of ("not care about")
morgon|dag
-dagen -dagar noun

tomorrow

Examples

* morgondagens samhälle---society of tomorrow
bedrövlig
bedrövligt bedrövliga adj.

deplorable; pitiful, miserable, wretched

Examples

* en bedrövlig syn---a pitiful sight
* en bedrövlig historia---a disgraceful tale
går
noun

#(no translation given)#

Idiomatic phrases

* i går ("dagen före idag")---yesterday

Compounds

* går|dag -en---yesterday
orsakar
orsakade orsakat orsaka(!) verb

cause

Examples

* jordbävningen orsakade stora skador---the earthquake caused a great deal of damage
folk|storm
-stormen -stormar noun

public outcry
tips
tipset tips tipsen noun

tip, tip-off

Examples

* polisen fick tips från allmänheten---the police received tip-offs from the public
syn|punkt
-punkten -punkter noun

point of view, viewpoint, attitude, standpoint

Examples

* från min synpunkt sett---seen from my viewpoint
synar
synade synat syna(!) verb

inspect, survey

Examples

* styrelsens redogörelse synades av aktieägarna---the board's report was inspected by the shareholders
söm
sömmen sömmar noun

seam

Compounds

* fällsöm---fell seam
* hålsöm---hemstitch
angående
prep.

concerning, respecting

Examples

* bestämmelser angående tjänsteresor---rules governing business trips, business trip regulations
händelse
händelsen händelser noun

occurrence, event

Examples

* en historisk händelse---a historic event

Compounds

* olyckshändelse---accident
* världshändelse---event of world importance
hot
hotet noun

threat, menace
förtroende
förtroendet noun

confidence, faith

Examples

* jag har inget förtroende för politiker---I have no faith in politicians

Compounds

* självförtroende---self-confidence
omtänksam
omtänksamt omtänksamma adj.

considerate
förtjust över
förtjust förtjusta adj.

delighted with, fond of

Examples

* förtjust i stekt sill---fond of fried herring
oj
interj.

oh!

Examples

* oj då!---oh!, oh, dear!
* oj vad spännande!---oh, how exciting!
idrott
idrotten idrotter noun

athletics, sport[s]

Compounds

* friidrott---athletics, track and field
* amatöridrott---amateur athletics
* idrotts|man |nen---athlete
* idrotts|plats -en---sports ground
håller med
höll hållit håll! hålla verb

agree with

Examples

* jag håller med dig---I agree with you
härlig
härligt härliga adj.

wonderful, glorious, lovely, delightful

Examples

* en härlig sommardag---a glorious summer's day
* en härlig måltid---a delicious meal
fullsatt
fullsatt fullsatta adj.

crowded, packed
läktare
läktar(e)n läktare läktarna noun

gallery, platform

Compounds

* åskådarläktare---grandstand
jublar
jublade jublat jubla(!) verb

cheer, celebrate

Examples

* åskådarna jublade---the spectators cheered
applåderar
applåderade applåderat applådera(!) verb

applaud, clap

Examples

* publiken applåderade villigt---the audience applauded willingly
domare
domar(e)n domare domarna noun

judge; referee, umpire

Compounds

* fotbollsdomare---referee
* domar|kår -en---judiciary
hög|talare
-talar(e)n -talare -talarna noun

loudspeaker

Compounds

* stereohögtalare---stereo loudspeaker
* högtalar|bil -en---loudspeaker van
strömmar
strömmade strömmat strömma verb

stream, flow, pour

Examples

* publiken strömmade till i stora mängder---people flocked in large numbers
spänning
spänningen spänningar noun

tension, excitement

Examples

* vi väntade med stor spänning på resultatet---we waited anxiously for the results
utvisar
utvisade utvisat utvisa(!) verb

deport
förlorar
förlorade förlorat förlora(!) verb

lose

Examples

* förlora en match---lose a match
publik
publiken noun

audience

Examples

* en stor publik---a large audience
* spridda buanden bland publiken---boos from here and there in the audience
keps
kepsen kepsar

cap
vinner
vann vunnit vinn! vinna verb

win

Examples

* vinna en match---win a match
* vinna 100 000 på lotteri---win a 100 000 kronor prize in the lottery
ren
rent rena adj.

pure

Examples

* ren spekulation---pure speculation
* en ren tillfällighet---a sheer (pure) coincidence
* ren sprit---neat spirits
fack|förening
-föreningen -föreningar noun

trade union

Compounds

* fackförenings|möte -t---(here) the local branch of a national union
* fackförenings|rörelse---trade union movement
expedition
expeditionen expeditioner noun

office

Compounds

* pastorsexpedition---parish office
fack
facket fack facken noun

trade, profession

Examples

* kunnig inom sitt fack---well up in (knowledgable about) his subject

Compounds

* fack|kunskap -en---specialist knowledge
skämtsam
playful
grann
grant granna adj.

grand, fine, brilliant
avund|sjuk
-sjukt -sjuka adj.

envious, jealous
generad
generat generade adj.

embarrassed, self-conscious
rodnar
rodnade rodnat rodna verb

blush, redden

Examples

* hon rodnade av blygsel---she blushed shyly
gillar
gillade gillat gilla(!) verb

like; approve

Examples

* jag gillar inte gröt---I don't like porridge

Compounds

* gillande -t---approval
skojar
skojade skojat skoja(!) verb

joke, jest; have fun; get up to mischief

Examples

* han brukade skoja med barnen---he used to lark about with the children
ton
tonen toner noun

tone, note
hjärtlig
hjärtligt hjärtliga adj.

cordial, hearty

Examples

* ett hjärtligt skratt---a hearty laugh
duktig
duktigt duktiga adj.

good, able, capable

Examples

* duktig i matlagning---good at cooking
* duktig sekreterare---capable secretary
* duktig flicka!---good girl!
granne
grannen grannar noun

neighbour, (neighbor US)

Compounds

* bordsgranne---neighbour at a table
* rumsgranne---neighbour, person in the next room
* grann|gård -en---neighbouring farm
* grann|land -et---neighbouring country
lånar
lånade lånat låna(!) verb

borrow

Examples

* låna pengar---borrow money
* får jag låna telefonen?---may I use your telephone?
fruga
frugan frugor noun
fru (informal)

wife
dag|mamma
-mamman -mammor noun
kvinna som tar emot dagbarn

day mother
There are both private and municipal day mothers.
himla
adv.

awful, terrific

Examples

* himla bra---awfully good
ordnar
ordnade ordnat ordna(!) verb

arrange

Examples

* ordna en resa---arrange a trip
* det ordnar sig nog---it will be alright
höger
noun

right, right-hand side

Examples

* bilen står till höger om huset---the car is on the right of the house
blinkar
blinkade blinkat blinka(!) verb

blink, wink

Examples

* han blinkade till av förvåning---he blinked his eyes with surprise
själv|klar
-klart -klara adj.

obvious, [self-]evident; natural

Examples

* en självklar sak---a matter of course
* det är självklart att du ska komma---it stands to reason that you'll be coming

Compounds

* självklarhet -en---matter of course
nämner
nämnde nämnt nämn! nämna verb

mention

Examples

* det bör nämnas att Borg var förkyld under matchen---it is worth mentioning that Borg had a cold at the time of the match
* han besegrade Connors och Fibak, för att nämna några---he beat Connors and Fibak, to name just a few
fastighet
fastigheten fastigheter noun

property, real estate
All the land is divided into separate properties. If the owner of the land builds a house on the plot, it is part of the real estate, and therefore becomes real estate (property).

Compounds

* affärsfastighet---business premises
syl
sylen sylar noun

awl

Idiomatic phrases

* inte få en syl i vädret ("inte få möjlighet att säga ett enda ord i ett samtal")---not get a word in edgeways ("not have a chance to say a single word in a conversation")
aktiv
aktivt aktiva adj.

active

Examples

* hon är aktiv inom miljörörelsen---she is active in the environmental movement
Korpen
The Swedish Association of Inter-Company Athletics
Organization ("Swedish Association of Inter-Company Athletics") which arranges athletic and outdoor activities for employees at their places of work in municipalities throughout Sweden; many places of work have their own inter-company athletic clubs.
folk|rörelse
-rörelsen -rörelser noun

popular (national) movement
färdig
färdigt färdiga adj.

ready, finished

Examples

* är kaffet färdigt?---is the coffee ready?
* jag är färdig med mina studier---I have finished my studies
förresten
adv.

by the way, incidentally
skurk
skurken skurkar noun

scoundrel, villain, bad guy
förtids|pension
-pensionen noun

disability pension, early retirement pension
People who have reached the age of 60 are eligible for a disability pension if they have been unemployed for a long period (for such grounds, which are a function of the labour market situation, applicants do not need a special medical assessment).

Compounds

* förtidspensionerad---on a disability pension
orkar
orkade orkat orka(!) verb

be able to, have the energy to

Examples

* jag orkar inte bära väskan längre---I cannot carry the bag any longer
* jag orkar inte med att jobba övertid---I'm not up to overtime
omplacerar
omplacerade omplacerat omplacera(!) verb

transfer

Examples

* personalen skall omplaceras---the personnel will be transferred

Compounds

* omplacering -en---transfer
aktar sig
aktade aktat akta(!) verb

take care, be careful

Examples

* akta dig för hunden---watch out for (beware of) the dog
* jag aktar mig noga för att gå dit---I'll be careful not to go there
* akta dig du!---you just watch out!
mjöl
mjölet noun

flour

Compounds

* vetemjöl---[wheat] flour
* mjölig -t---floury; (om potatis) mealy
påse
påsen påsar noun

bag

Idiomatic phrases

* ha rent mjöl i påsen ("ha ärliga avsikter")---have nothing to hide, nothing up one's sleeve ("have honest intentions")
* slå sina påsar ihop ("gifta sig, flytta ihop")---get hitched ("get married, live together")

Compounds

* plastpåse---plastic bag
* papperspåse---paper bag
* karamellpåse---bag of toffees
skum
skumt skumma adj.

shady, suspicious, fishy; disreputable

Examples

* skumma affärer---shady business
bevisar
bevisade bevisat bevisa(!) verb

prove; substantiate; demonstrate; show

Examples

* forskarna har bevisat att rökning är skadlig(t)---researchers have shown that smoking is dangerous
* bevisa motsatsen---prove the opposite
vind|stilla
adj.

calm
förföljer
förföljde förföljt förfölj! förfölja verb

pursue; persecute

Examples

* en förföljd folkgrupp---a persecuted ethnic group
skärper sig
skärpte skärpt skärp! skärpa verb

pull oneself together, wake up

Examples

* skärp dig nu, Martin!---pull your socks up, Martin!

Compounds

* skärpning -en---improvement
halkar
halkade halkat halka(!) verb

slip

Examples

* halka omkull i snön---fall down in the snow
* halka efter i konkurrensen---fall behind one's competitors
råkar
råkade råkat råka verb

chance (happen) to

Examples

* råka tappa pengarna---happen to drop the money
tappar
tappade tappat tappa(!) verb

drop

Examples

* tappa kontrollen över utvecklingen---lose control of a situation
* tappa bort sina glasögon---lose one's glasses
* tappa humöret---lose one's temper
plockar
plockade plockat plocka(!) verb

pick, gather

Examples

* plocka blommor---pick flowers
* plocka upp kläderna från golvet---pick clothes up off the floor
hyres|värd
-värden -värdar noun

landlord
het
hett heta adj.

hot; heated, fervent, excited

Examples

* ett hett bad---a hot bath
* ett hett tips---a hot tip
rock
rocken rockar noun

coat

Compounds

* morgonrock---dressing gown
* städrock---(cleaner's) overall
* poplinrock---poplin coat
* prästrock---cassock
* rock|krage -n---coat collar
signal
signalen signaler noun

signal; ring

Examples

* ge signal---make a signal
* nya signaler från regeringen---further indications from the government

Compounds

* varningssignal---warning signal
* startsignal---starting signal
* ljussignal---traffic light
hand|duk
-duken -dukar noun

towel

Compounds

* kökshandduk---kitchen towel
* frottéhandduk---terry towel
skärp
skärpet skärp skärpen noun

belt
midja
midjan midjor noun

waist

Examples

* smal om midjan---slim about the waist

Compounds

* midje|mått -et---waist measurement
kikar
kikade kikat kika(!)

peek, peep

Examples

* kika i nyckelhålet---peek through the keyhole
samband
sambandet samband sambanden noun

connection, relation

Examples

* det finns inget samband mellan de två händelserna---the two events are entirely unrelated
skriker
skrek skrikit skrik! skrika verb

cry, call out, shout, scream, shriek

Examples

* publiken gapade och skrek---the spectators shouted and screamed
rädsla
rädslan noun

fear, dread

Examples

* en oförklarlig rädsla för det okända---an inexplicable fear of the unknown
* hon slutade av rädsla för att göra fel---she stopped for fear of doing something wrong
nervös
nervöst nervösa adj.

nervous

Examples

* vara nervös inför en tävling---be nervous before a race (competition)
avdelning
avdelningen avdelningar noun

department, division

Examples

* kirurgisk avdelning---surgical division

Compounds

* sjukavdelning---ward, infirmary
* sportavdelning---sports department
kriminal-
crime

Compounds

* kriminal|assistent -en---detective sergeant
* kriminal|vård -en---correctional system
spänd
spänt spända adj.

taut, tight, tense

Examples

* med spänd förväntan---in eager expectation
stel
stelt stela adj.

rigid

Examples

* stel i benen---stiff legs
* ett stelt leende---a forced smile
formell
formellt formella adj.

formal

Examples

* en formell hälsning---a formal greeting
olämplig
olämpligt olämpliga adj.

unsuitable

Examples

* en olämplig tidpunkt---an unsuitable time
förtvivlar
förtvivlade förtvivlat förtvivla(!) verb

despair

Examples

* efter två veckors väntan var jag nära att förtvivla---after waiting for two weeks, I was close to despair
inbillar sig
inbillade inbillat inbilla(!) verb

imagine

Examples

* han inbillar sig att han förstår allt---he thinks he understands everything
inbillning
inbillningen inbillningar noun

imagination, fancy

Compounds

* inbillnings|sjuk -t---suffering from an imaginary illness
tyvärr
adv.

unfortunately

Examples

* jag kan tyvärr inte komma---unfortunately, I cannot come
ryser
rös ryst rysa verb

shiver

Examples

* rysa av spänning---shiver with excitement
* rysa av köld---shiver with cold
* rysa av rädsla---shudder (shiver, tremble) with fear
sakta
adv.

slowly; gently

Examples

* köra sakta---drive slowly
* sakta men säkert---slowly but surely
mur
muren murar noun

wall

Compounds

* stenmur---stone wall
* stadsmur---town/city [surrounding] wall
* tullmur---tariff barrier
* mur|sten -en---brick
oväntad
oväntat oväntade adj.

unexpected

Examples

* en oväntad seger---an unexpected (a surprise) victory
möte
mötet möten mötena noun

meeting

Examples

* mitt första möte med Evert Taube---my first meeting with Evert Taube
högtidlig
högtidligt högtidliga adj.

solemn; grand

Examples

* ett högtidligt löfte---a solemn promise
* en högtidlig stämning---a solemn atmosphere
kyrka
kyrkan kyrkor

church

Examples

* gå i kyrkan---go to church
präst
prästen präster noun

clergyman, priest
kista
kistan kistor

chest

Compounds

* likkista---coffin
* kist|lock -et---lid
omger
omgav omgett (el. omgivit) omge(!) (el. omgiv! omgiva) verb

surround

Examples

* den omgivande landsbygden---the surrounding countryside
* omgiven av fiender---surrounded by enemies
krans
kransen kransar

wreath

Compounds

* blomsterkrans---garland of flowers
* vetekrans---ring cake
bukett
buketten buketter noun

bouquet, bunch of flowers

Examples

* en bukett rosor---a bunch of roses
underbar
underbart underbara adj.

wonderful

Examples

* en underbar människa---a wonderful person
* en underbar vårdag---a wonderful day
* det är underbart att vara hemma igen---it is wonderful to be home again
färg
färgen färger noun

colour, (color US)
orgel
orgeln orglar noun

organ

Compounds

* orgel|spel -et---organ playing
solo
solot solon solona noun

solo

Examples

* sjunga (ett) solo---sing (a) solo

Compounds

* pianosolo---piano solo
* solo|sång -en---solo singing
välkänd
välkänt välkända adj.

well-known

Examples

* en välkänd författare---a well-known author
psalm
psalmen psalmer noun

psalm

Compounds

* psalm|bok -en---psalm book
* psalm|vers -en---verse of a psalm
snyftar
snyftade snyftat snyfta(!) verb

sob

Examples

* hon snyftade och grät---she wailed and sobbed

Compounds

* snyftning -en---sob
rörd
rört rörda adj.

moved

Examples

* alla var djupt rörda---everyone was deeply moved
begravning
begravningen begravningar noun

burial, interment; funeral
obehag
obehaget obehag obehagen noun

discomfort

Examples

* känna obehag---feel ill-at-ease (uncomfortable, discomfort)
okänd
okänt okända adj.

unknown

Examples

* en okänd författare---an unknown (obscure) author
farväl
interj.

farewell, goodbye
släkting
släktingen släktingar noun

relation, relative; kindred

Examples

* en släkting till min man---a relative of my husband
mittgång
aisle
son
sonen söner noun

son

Examples

* han är son till vicevärden---he is a son of the caretaker
* min egen son---my own son
beklagar
beklagade beklagat beklaga(!) verb

be sorry for, pity; regret

Examples

* beklaga utvecklingen---be sorry about the way things have turned out
* beklaga sorgen---express one's condolences
sorg
sorgen sorger noun

sorrow, grief; distress; regret

Examples

* med sorg i hjärtat---with grief in one's heart
nickar
nickade nickat nicka(!) verb

nod

Examples

* nicka åt en bekant---nod to an acquaintance
* nicka instämmande---nod in agreement
tillägger
tillade tillagt tillägg! tillägga verb

add, supplement
bygd
bygden bygder noun

district, countryside

Examples

* avfolkningen är ett direkt hot mot bygdens existens---the future of the entire area is threatened by depopulation
hemskt
adv.

awfully, terribly, frightfully

Examples

* vi hade hemskt roligt på festen---we had a fantastic time at the party
ledsen
ledset ledsna adj.

sad
ant. happy

Examples

* jag är ledsen men jag måste gå nu---I am sad to say I must go now
omedelbart
adv.

immediately

Examples

* omedelbart efter kriget---just after the war
iväg
adv.

away [from]

Examples

* ge sig iväg---set off
* fara iväg---go away
* komma iväg---get going [away from]
* skicka iväg---send away
hal
halt hala adj.

slippery, smooth

Examples

* golvet är halt---the floor is slippery
* hal som en ål---slippery as an eel
boende
boendet noun

accommodation, housing

Compounds

* boende|miljö---living environment
fortsättning
fortsättningen fortsättningar noun

continuation, sequel

Examples

* det blir en fortsättning på programmet---there will be a sequel to the programme
* fortsättning följer i nästa nummer---to be continued in the next issue

Idiomatic phrases

* i fortsättningen ("i framtiden")---in the future
bort|gång
-gången noun

decease
cf. "pass away"

Examples

* vid sin bortgång var han åttio år---he was eighty when he finally left this world
övertar
övertog övertagit överta(!) (el. övertag! övertaga) verb

take over

Examples

* överta en firma---take over a firm
* överta ansvaret---assume (take over) responsibility
råd
rådet råd råden noun

#(no translation given)#

Examples

* ha råd med resor---afford trips
* ha råd att resa---have enough money (afford) to travel
alltså
adv.

accordingly, therefore, consequently, thus; in other words, that is to say

Examples

* första året, alltså 1974, gick allting bra---during our first year, in 1974 that is to say, things went well enough
flyttar
flyttade flyttat flytta(!) verb

move

Examples

* flytta in i en lägenhet---move into a flat
* flytta ihop med---move in with, go to live together
bostad
bostaden bostäder noun

place to live; house; flat; room

Examples

* de fick en bostad på tre rum och kök---they were given a flat consisting of three rooms and a separate kitchen
förmedling
förmedlingen förmedlingar noun

agency; mediating

Compounds

* bostadsförmedling---housing office (authority)
* förmedlings|avgift -en---agency (agent's) fee
* arbetsförmedling---employment service
annons
annonsen annonser noun

advertisement, advert, ad

Examples

* sätta in en annons---put in an advertisement

Compounds

* dödsannons---obituary notice, announcement in the deaths column
* annons|byrå -n---advertising agency
kvarter
kvarteret kvarter kvarteren

block

Compounds

* villakvarter---residential district
svänger
svängde svängt sväng! svänga verb

swing

Examples

* han svängde bilen åt höger---he swung the car to the right
rusar
rusade rusat rusa(!) verb

rush, dash

Examples

* barnen rusade rakt ut i gatan---the children dashed straight out into the street
bi
biet bin bina noun

bee

Idiomatic phrases

* arg som ett bi ("mycket arg")---in a rage, fuming
ryter
röt rutit ryt! ryta verb

roar, bellow

Examples

* han slog näven i bordet och röt till---he hit the table with his fist and bellowed
* rytande lejon---roaring lion
helsike
noun

damn it!
håller till
höll hållit håll! hålla verb
hålla hus

be; hang out

Examples

* vi höll mest till i köket---we usually hung out in the kitchen
svettig
svettigt svettiga adj.

sweaty
sprit
spriten noun

alcohol, spirits
väg|lag
-laget noun

road conditions
slänger
slängde slängt släng! slänga verb

throw, toss, fling, chuck

Examples

* hon slängde på luren---she threw down the receiver
* slänga ut en massa pengar på onödiga prylar---waste a mound of money on unnecessary gadgets
* slänga skräpet i papperskorgen---chuck the rubbish into the wastepaper basket
nyckel
nyckeln nycklar noun

key

Examples

* vrida om nyckeln---turn the key
* nyckeln till framgång---the key to success
detsamma
noun

the same

Idiomatic phrases

* det gör detsamma ("det kvittar")---it's all the same ("it makes no difference")
* med detsamma ("omedelbart")---at once ("immediately")
hinner
hann hunnit hinn! hinna verb

have time, manage

Examples

* vi hinner inte behandla alla ansökningar---we won't have time to deal with all the applications
lån
lånet lån lånen noun

loan

Examples

* tack för lånet!---thanks for the loan!
jul
julen jular noun

Christmas

Examples

* före jul---before Christmas
* Annandag jul---Boxing Day

Idiomatic phrases

* god jul!---Merry Christmas!
stressar
stressade stressat stressa(!) verb

stress

Examples

* du stressar för mycket---you rush too much, you put yourself under too much pressure
vakt|mästare
-mästar(e)n -mästare -mästarna noun

janitor
utlänning
utlänningen utlänningar noun

foreigner, alien

Compounds

* utlänningslag -en---Aliens' Act
fördom
fördomen fördomar noun

prejudice, bias

Compounds

* rasfördom---racial prejudice
evighet
evigheten evigheter noun

eternity

Examples

* han kan hålla på i evigheter---he can go on for ever
lust
lusten noun

inclination

Examples

* har du lust att följa med och bada?---would you fancy coming along for a swim?
* jag har inte lust att städa---I don't feel like cleaning
vidare
adv.

on

Examples

* gå vidare---go on, go further (farther)
* resa vidare---travel on
kontrollerar
kontrollerade kontrollerat kontrollera(!)

check, inspect

Examples

* kontrollera biljetterna---check the tickets
redigerar
redigerade redigerat redigera(!) verb

edit

Compounds

* redigerare---editor
morgon
morgonen morgnar (el. mornar) noun

morning

Examples

* från morgon till kväll---from morning until evening

Idiomatic phrases

* god morgon!---good morning!
handlar
handlade handlat handla(!) verb

buy, shop

Examples

* handla i snabbköp---shop in a supermarket
* handla med trävaror---trade in timber
arbete
arbetet arbeten arbetena noun

work

arbets|kamrat -en---work-mate, fellow-worker
glögg
glöggen noun

glögg, mulled wine

Compounds

* vinglögg---hot wine punch
gå|gata
-gatan -gator noun

pedestrian street
kasse
kassen kassar

[carrier] bag, (sack US)

Compounds

* papperskasse---paper bag
paket
paketet paket paketen noun

parcel

Examples

* slå in i paket---wrap up as a parcel
vansinne
vansinnet noun

madness

Examples

* det vore vansinne att åka i det här vädret---it would be madness to go in this weather
förarglig
förargligt förargliga adj.

annoying, provoking

Examples

* ett förargligt missöde---an annoying hitch
upptäcker
upptäckte upptäckt upptäck! upptäcka verb

discover

Examples

* jag upptäckte att jag hade kört fel---I discovered I had taken the wrong turning
pris
priset pris el. priser prisen el. priserna noun

price

Examples

* ett högt pris---a high price
rea
rean reor noun

sale
nummer|lapp
-lappen -lappar noun

queue ticket
suckar
suckade suckat sucka(!) verb

sigh

Examples

* hon suckade djupt---she sighed deeply
väntar
väntade väntat vänta(!) verb

wait

Examples

* vänta på bussen---wait for the bus
* vänta på besked---wait for an answer (information, instructions)
sort
sorten sorter noun

sort, kind; type; quality; brand

Examples

* äpplen av bästa sort---apples of the finest variety
vin
vinet viner noun

wine

Examples

* ett glas vin---a glass of wine
* odla vin---viticulture

Compounds

* rödvin---red wine
* vin|flaska -n---wine bottle
klappar
klappade klappat klappa(!)

pat, pet

Examples

* klappa ett barn på huvudet---pat a child on its head

Idiomatic phrases

* klappat och klart ("helt färdigt")---signed, sealed, and delivered ("completely finished")
axel
axeln axlar noun

shoulder

Idiomatic phrases

* rycka på axlarna åt ("strunta i") vad folk säger---shrug one's shoulders at, shrug off ("ignore") what other people say
helg
helgen helger noun

holiday

Compounds

* julhelg---Christmas holidays
* långhelg---long weekend
* helgfirande -t---holiday celebration
* helgdag -en---[public] holiday
snygg
snyggt snygga adj.

neat, tidy; fine, nice

Examples

* snyggt och prydligt---neat and tidy
* hålla snyggt omkring sig---keep one's things nice and tidy
visserligen
admittedly
förklarar
förklarade förklarat förklara(!) verb

explain

Examples

* förklara en situation---explain a situation
avslutar
avslutade avslutat avsluta(!) verb

finish, complete, conclude, terminate, bring to an end

Examples

* mötet avslutades med middag---the meeting was wound up with dinner
snabb
snabbt snabba adj.

fast, rapid, quick, swift, speedy; prompt

Examples

* i snabb takt---at a rapid pace
samtal
samtalet samtal samtalen noun

conversation, talk; discussion

Examples

* ett givande samtal---a fruitful discussion
* ett samtal från Stockholm---a call from Stockholm
klarar
klarade klarat klara(!)

get done, take care of

Examples

* klara en skrivning---pass an exam
* klara (av) ekonomin---manage financially

Idiomatic phrases

* klara sig ("lyckas, reda sig, rädda sig")---manage ("succeed, get by, escape")
alltför`
adv.

too, far (altogether) too, all too

Examples

* alltför stor---much too large
* alltför snabbt---altogether too fast
* alltför nära---far too close
avvisar
avvisade avvisat avvisa(!) verb

turn away, send away; reject, turn down

Examples

* flyktingarna avvisades vid gränsen---the refugees were turned back at the border
* SAF avvisar kraven på löneökningar---the Swedish Employers' Confederation has no intention of giving in to demands for higher wages
* ställa sig avvisande till---take up a negative attitude towards
förbereder
förberedde förberett förbered! förbereda verb

prepare

Examples

* förbereda sig för sin uppgift---prepare for one's task
* ett förberedande möte---a preparatory (preliminary) meeting
skriver
skrev skrivit skriv! skriva verb

write

Idiomatic phrases

* skriva kontrakt ("komma överens om ett kontrakt")---sign a contract ("reach an agreement")
* skriva på (el. under) ("skriva sin namnteckning")---sign ("put one's name to")
* skriva in sig ("registrera sig")---enrol oneself ("register")
förvånad
förvånat förvånade adj.

surprised, astonished
föreslår
föreslog föreslagit föreslå(!) verb

propose, suggest

Examples

* de föreslagna åtgärderna är otillräckliga---the proposed measures are inadequate
* jag föreslår omval---I propose a new (second) election
post
posten noun

post, mail
bunt
bunten buntar noun

packet, bundle, bunch

Idiomatic phrases

* hela bunten ("hela sällskapet")---the whole bunch ("everyone, the whole lot")

Compounds

* tidningsbunt---newspaper bundle
hög
högen högar noun

heap, pile
hand|stil
-stilen -stilar noun

handwriting
värmer
värmde värmt värm! värma verb

heat

Examples

* värma (upp) ett hus---heat (warm up) a house
* han värmde sig vid elden---he warmed himself by the fire
brev
brevet brev breven noun

letter

Examples

* alla brev besvaras!---all letters will be answered!
* jag fick ett brev från utlandet---I received a letter from abroad
* ett öppet brev till regeringen---an open letter to the government

Compounds

* brev|bärare -n---postman, (mailman US), mailperson
see nej

no
rad
raden rader noun

line

Examples

* jag brukar skriva några rader till honom---I usually write him a few lines

Idiomatic phrases

* läsa mellan raderna ("förstå något fast det inte sägs klart ut")---read between the lines ("understand something that is not actually said")
håll|hake
-haken noun

#(no translation given)#

Idiomatic phrases

* ha en hållhake på någon ("kunna utöva påtryckningar på någon")---have a hold on sby (nbe able to exert an influence on sbyn)
situation
situationen situationer noun

situationen situationer noun
undertecknar
undertecknade undertecknat underteckna(!) verb

sign
misstänker
misstänkte misstänkt misstänk! misstänka verb

misstänkte misstänkt misstänk! misstänka verb
undan
adv.

away, out of the way

Examples

* dra sig undan---move out of the way
* hålla sig undan---keep away

Idiomatic phrases

* lägga undan ("spara")---put away (aside)
* gå undan ("gå fort")---make haste ("go quickly")
* undan för undan ("så småningom")---bit by bit ("gradually"
)
* komma undan ("klara sig")---get off, escape
skriv|bord
-bordet -bord -borden noun

writing table, writing desk

Compounds

* skrivbords|låda -n---drawer
skäl
skälet skäl skälen noun

reason; cause, ground(s), motive; argument

Examples

* det finns skäl att undersöka saken---there are grounds for looking further into the matter
avsändare
avsändar(e)n avsändare avsändarna noun

sender, remitter
verkar
verkade verkat verka(!) verb

seem

Examples

* det verkar som om du inte var intresserad---you don't seem to be interested
* hon verkar snäll---she seems to be kind
oberörd
oberört oberörda adj.

unmoved

Examples

* han verkade helt oberörd av händelsen---he seemed quite unmoved by the incident

Compounds

* oberördhet -en---indifference, imperturbability
sprider
spred (el. spridde) spridit (el. spritt) sprid! sprida verb

spread

Examples

* sprida gödsel---spread fertilizer
* sprida information---spread information
söt
sött söta adj.

sweet

Examples

* en söt efterrätt---a sweet dessert

Compounds

* söt|mandel -n---sweet almond
* söt|aktig---sweetish
beskriver
beskrev beskrivit beskriv! beskriva verb

describe; depict, portray

Examples

* metoden beskrivs i en rapport---the method is described in a report
hyra
hyran hyror noun

rent, rental, hire

Examples

* betala hyra för en lägenhet---pay rent for a flat
doft
doften dofter noun

scent, odour, perfume, fragrance

Examples

* en doft av honung---a scent of honey
kostnad
kostnaden kostnader

cost, expense
möbel
möbeln möbler noun

piece of furniture

Compounds

* sovrumsmöbler---bedroom furniture
* möbel|affär -en---furniture store
glädje
glädjen noun

joy, pleasure, delight

Examples

* nyheten hälsades med glädje---the news was joyfully received
* glädje|dödare -n---killjoy
irriterad
irriterat irriterade adj.

irritated; inflamed

Examples

* en mycket irriterad stämning---an inflamed atmosphere
kille
killen killar

fellow, guy, bloke
grej
grejen grejor (el. grejer) noun

thing

Examples

* var har du lagt mina grejor?---where have you put my stuff?
jaså
interj.

really?, you don't say
avi
avi(e)n avier noun

dispatch note; advice, notification, notice
försäkring
försäkringen försäkringar noun

insurance

Compounds

* hemförsäkring---householders' comprehensive insurance
ramlar
ramlade ramlat ramla(!) verb

fall

Examples

* hon ramlade av hästen---she fell off the horse
bak|länges
adv.

backward[s], in reverse
höjer
höjde höjt höj! höja verb

raise; increase, put up

Examples

* barnbidraget höjs vid årsskiftet---child allowance is to go up after New Year
premie
premien premier noun

premium
budget
budgeten budgeter (el. budgetar) noun

budget

Examples

* årets budget var rekordstor---the budget for that year was the biggest ever
själv|säker
-säkert -säkra adj.

self-assured, self-confident, cocksure

Compounds

* självsäkerhet -en---self-confidence
fast
fast fasta adj.

permanent, fixed

Examples

* fast tjänst---permanent job
anställning
anställningen anställningar noun

employment, job, situation, post, position

Examples

* ta anställning vid SJ---get a job with SJ (Swedish State Railways)
* fast anställning---permanent job
lön
lönen löner noun

wages, salary

Examples

* vad har du i lön?---what is your salary?
sticker
stack stuckit stick! sticka verb

be off, leave

Examples

* hon stack från hela ansvaret---she shirked her responsibilities entirely
gärna
adv.

willingly, gladly

Examples

* jag kommer gärna---I'd love to come
kul
fun

Examples

* en kul grej---a fun thing
* det var kul att se dig---it was great to see you
* hade du kul på festen?---did you have a good time at the party?
kram
kramen kramar

hug

Examples

* ge någon en kram---give sby a hug
lätt
lätt lätta adj.

gentle

Examples

* ett lätt slag på axeln---a gentle tap on the shoulder
ordentlig
ordentligt ordentliga adj.

orderly

Examples

* mycket ordentliga elever---very well-behaved pupils
* skaffa sig en ordentlig utbildning---get a proper education
ordning
ordningen ordningar noun

order

Examples

* lag och ordning---law and order
* hålla ordning på sina saker---keep one's things in order
* göra i ordning---prepare, get ready
reda
redan noun

#(no translation given)#

Examples

* ordning och reda---orderliness
* göra reda för sig---account for

Idiomatic phrases

* få reda på ("få kännedom om")---find out ("learn about")
* ta reda på ("söka rätt på, skaffa sig kännedom om")---find, find out about ("locate, learn about")
bord
bordet bord borden noun

table

Examples

* ett dukat bord---a table set for a meal
* lägga på riksdagens bord---submit to the Riksdag

Idiomatic phrases

* (betala) under bordet ("olagligt, svart")---(pay) under the table ("make an illegal payment")
* sätta sig till bords---sit down at table
förmaning
förmaningen förmaningar noun

warning, admonition
reception
receptionen receptioner noun

reception

Compounds

* receptionist---receptionist
anmäler
anmälde anmält anmäl! anmäla verb

report, announce, notify, give notice of

Examples

* anmäla en stöld---report a theft
ärende
ärendet ärenden ärendena noun

errand, commission

Examples

* vill du gå ett ärende åt mig?---would you run an errand for me (do something for me)?
* vems ärenden går du egentligen?---whose interests are you representing, anyway?
dam
damen damer noun

lady, madam

Examples

* en äldre dam---an elderly lady
förlåt
interj

(I beg your) pardon!, Sorry!
äger
ägde ägt äga verb

own

Examples

* han ägde en stor förmögenhet---he had a large fortune
alldeles
adv.

quite, altogether, absolutely, perfectly

Examples

* alldeles för stor---much too big
* alldeles för lite---far too little
* alldeles blek---white as a sheet
* alldeles intill---right [up] against
* alldeles nyss---just now, not a moment ago
* alldeles riktigt!---quite right!
välkommen
interj.

welcome

Examples

* välkommen till Göteborg!---welcome to Göteborg!
familj
familjen familjer noun

family

Compounds

* trebarnsfamilj---family with three children
* familje|medlem -men---member of the family
allt
adv.

certainly, probably

Examples

* du ska allt få ångra det här!---you'll certainly regret that!
gubbe
gubben gubbar noun

old man, fellow

Idiomatic phrases

* (gå mot) röd gubbe ("stopptecken")---cross the street against the light
stönar
stönade stönat stöna(!) verb

groan, moan

Examples

* stöna av smärta---groan (moan) with pain
stånkar
stånkade stånkat stånka(!) verb

breath heavily
bär
bar burit bär! bära verb

carry; wear

Examples

* bära vatten---fetch water
* hon bar en blommig klänning---she wore a floral print
* han bar namnet Alfred---he went by the name of Alfred
* vem bär ansvaret?---who is responsible?

Compounds

* bär|bar---portable
soffa
soffan soffor noun

sofa; settee, couch

Compounds

* skinnsoffa---leather sofa
ända
adv.

as far as, the whole way, right to

Examples

* jag kan köra dig ända hem---I can drive you the whole way home
* ända fram till första världskriget---right up to World War I
våning
våningen våningar noun

floor

Examples

* på andra våningen---on the second floor

Compounds

* bottenvåning---ground floor
* ett trevånings|hus -et---a three-storey house
vilar
vilade vilat vila(!) verb

rest

Examples

* nu vilar vi ett tag---let's rest for a while now
* vila upp sig---have a good rest
* vila benen---rest one's legs
* vila i frid!---rest in peace!
samvets|kval
-kvalet -kval -kvalen noun

remorse, pangs (qualms) of conscience
erbjudande
erbjudandet erbjudanden erbjudandena noun

offer

Examples

* jag fick erbjudande om ett nytt jobb---I was offered a new job
* avböja ett erbjudande---turn down an offer
tar igen sig
tog tagit ta(g)! ta(ga) verb
vila

recover
värker
värkte värkt värka verb

ache
trappa
trappan trappor noun

stairs

Idiomatic phrases

* en trappa upp ("på första våningen ovanför gatuplanet")---on the first floor ("on the first storey above the ground floor")

Compounds

* rulltrappa---escalator
torkar
torkade torkat torka(!) verb

dry

Examples

* torka tvätten---dry the wash
* torka golvet---wipe the floor
* torka upp efter sig---clean up after oneself
* torka av diskbänken---wipe off the counter
* torka sig om händerna---dry one's hands
svett
svetten noun

sweat, perspiration

Compounds

* fotsvett---foot sweat
* svett|droppe---drop of sweat
panna
pannan pannor noun

forehead

Examples

* dra ner mössan i pannan---pull one's cap down over one's forehead

Compounds

* pann|band---headband
rutig
rutigt rutiga adj.

checked

Examples

* en rutig skjorta---a check shirt
näs|duk
-duken -dukar noun

handkerchief

Compounds

* snusnäsduk---bandanna
jämn
jämnt jämna adj.

exact

Examples

* jämna pengar---even money
* det blir 10 kronor jämnt!---that's exactly 10 kronor!
ungdom
ungdomen noun

youth

Examples

* dagens ungdomar---young people today (the youth of today)
kontant
kontant kontanta

cash
as opposed to on credit

Examples

* kontant betalning---cash payment
avbetalning
avbetalningen avbetalningar noun

instalment, hire-purchase payment

Examples

* köpa på avbetalning---purchase by instalments
kontant|insats
-insatsen -insatser

down payment [in cash]
grupp
gruppen grupper noun

group

Compounds

* studiegrupp---study circle
* intressegrupp---interest group, pressure group, lobby
* soffgrupp---furniture suite consisting of a sofa and two armchairs
kostnad
kostnaden kostnader

cost, expense

Examples

* skador till en kostnad av flera miljoner---damages amounting to several million kronor
* kostnader för uppehälle---accommodation costs
vardags|rum
-rummet -rum -rummen noun

living room
huse|syn
-synen noun

#(no translation given)#

Examples

* gå husesyn---carry out an inspection
härlig
härligt härliga adj.

wonderful, glorious, lovely, delightful

Examples

* en härlig sommardag---a glorious summer's day
* en härlig måltid---a delicious meal
bad|rum
-rummet -rum -rummen noun

bathroom
kopplar av
kopplade kopplat koppla(!)

relax
borstar
borstade borstat borsta(!) verb

brush

Examples

* borsta tänderna---brush one's teeth
värdinna
värdinnan värdinnor noun

hostess
glimt
glimten glimtar noun

gleam, flash

Examples

* en glimt av hopp---a glimmer of hope

Idiomatic phrases

* glimten i ögat ("humor")---a twinkle in one's eye (nhumourn)
fräck
fräckt fräcka adj.

insolent, shameless, brazen

Examples

* han gick helt fräckt före i kön---quite brazenly, he jumped the queue
* en fräck historia---a dirty story (joke)

Compounds

* fräckhet -en---impudence
hål
hålet hål hålen noun

hole

Examples

* göra hål i marken---dig holes in the ground
* ha hål i tänderna---have cavities in one's teeth
besiktning
besiktningen besiktningar noun

inspection, examination
spärrar
spärrade spärrat spärra(!) verb

open wide

Examples

* spärra upp ögonen---open one's eyes wide
* spärrad stil---spaced out letters
bandit
banditen banditer noun

bandit

Idiomatic phrases

* enarmad bandit ("ett slags spelautomat")---one-armed bandit ("a type of gaming machine")
sträng
strängt stränga adj.

strict

Examples

* stränga föräldrar---strict parents
* stränga krav---strict demands

Idiomatic phrases

* strängt taget ("i själva verket")---strictly speaking ("in actual fact")
tillrätta|visar
-visade -visat -visa(!) verb

rebuke

Compounds

* tillrättavisning---rebuke
kollar
kollade kollat kolla(!)

check

Examples

* kolla oljan---check the oil
besvärar
besvärade besvärat besvära(!) verb

trouble, bother

Examples

* förlåt att jag besvärar---excuse my troubling you
* en besvärande situation---a troublesome situation
* hon verkade besvärad över uppmärksamheten---she seem embarrassed by the attention she was receiving
inflyttning
inflyttningen inflyttningar noun

moving in
kontor
kontoret kontor kontoren

office

Examples

* arbeta på kontor---work in an office

Compounds

* postkontor---post office
* kontors|jobb -et---office work
ställer
ställde ställt ställ! ställa verb

put

Examples

* ställa en fråga---put (ask) a question
onödig
onödigt onödiga adj.

onödigt onödiga adj.
fråga
frågan frågor noun

question

Examples

* svara på min fråga!---answer my question!
yrke
yrket yrken yrkena noun

occupation, profession, trade
besök
besöket besök besöken noun

visit, call; stay

Examples

* vi fick besök av en vän---we received a visit from a friend
* vid ett besök i Finland---during a trip to Finland
emellertid
adv.

however

Examples

* det visade sig emellertid att uppgifterna var falska---however, the information proved to be false
svår
svårt svåra adj.

difficult, hard
ant. easy

Examples

* en svår skrivning---a difficult exam
* en svår fråga---a difficult question
* en svår tid---a difficult time
varken
conj.

neither

Examples

* han ville varken säga ja eller nej---he would say neither yes nor no
uppför sig
uppförde uppfört uppför(!) uppföra verb

behave oneself

Examples

* uppföra sig egendomligt---behave strangely
ekar
ekade ekat eka verb

echo

Examples

* dörren slog igen så det ekade---the door closed with a slam
tom
tomt tomma adj.

empty

Examples

* en tom flaska---an empty bottle
sträcker
sträckte sträckt sträck! sträcka verb

stretch, prolong

Examples

* sträcka på halsen---stretch (crane) one's neck
meddelar
meddelade meddelat meddela(!) verb

let (sby) know, inform

Examples

* radion meddelade att presidenten hade avlidit---the radio announced that the president had died
stöld
stölden stölder noun

theft

Examples

* begå en stöld---commit theft

Compounds

* bilstöld---car theft
* stöld|försök -et---attempted theft
* stöld|gods---stolen goods
kavaljer
kavaljeren kavaljerer

[male] partner
krog
krogen krogar

tavern

Examples

* gå på krogen---go to the pub
bugar sig
bugade bugat buga(!) verb

bow

Examples

* hon bugade sig två gånger för publiken---she bowed to the audience twice
tvättar
tvättade tvättat tvätta(!) verb

wash

Examples

* tvätta kläder---wash clothing
* tvätta sig---wash [oneself]
skäms
skämdes skämts skäms! skämmas

be (feel) ashamed

Idiomatic phrases

* fy skäms! ("så du bär dig åt!")---shame on you! ("what terrible behaviour!")
kvart
kvarten kvart el. kvartar

quarter

Examples

* om en kvart---in fifteen minutes
* ett kvarts kilo---250 grammes
mat|sedel
-sedeln -sedlar noun

menu
rätt
rätten rätter noun

dish, course

Compounds

* maträtt---dish, course (of food)
* huvudrätt---main course
beställning
beställningen beställningar noun

booking, reservation

Examples

* skicka in en beställning---send in an order
nuförtiden
nowadays
driver
drev drivit driv! driva verb

carry on; operate, run

Examples

* driva (ett) företag---run a company
brukar
brukade brukat bruka(!) verb

be in the habit of

Examples

* hon brukade aldrig slåss annars---she never used to get into fights otherwise
lovar
lovade lovat lova(!) verb

promise

Examples

* jag lovar att komma---I promise to come
* det lovar gott för framtiden---it bids well for the future

Idiomatic phrases

* det vill jag lova ("det kan jag försäkra")---that I promise ("that I can assure (you)")
låter
lät låtit låta verb

sound

Examples

* du låter arg---you sound angry
smakar
smakade smakat smaka(!) verb

taste

Examples

* maten smakar bra---the food tastes excellent
* det smakar ruttet---it tastes rotten
mål|tid
-tiden -tider noun

meal [time]
mätt
mätt mätta adj.

satisfied

Examples

* äta sig mätt---have enough to eat
belåten
belåtet belåtna adj.

satisfied, pleased

Examples

* ett belåtet leende---a satisfied smile
* mätt och belåten---[I] couldn't eat another thing
knäpper
knäppte knäppt knäpp! knäppa

button; buckle

Examples

* knäppa byxorna---button one's trousers
* knäppa händerna---fold one's hands
kappa
kappan kappor

coat

Idiomatic phrases

* vända kappan efter vinden ("vara opålitlig, ändra åsikt under påtryckningar")---be a turncoat ("be unreliable, change opinion under pressure")

Compounds

* regnkappa---raincoat
* kappkrage---coat collar
snö
snön noun

snow

Compounds

* nysnö---newly-fallen snow
* julesnö---Christmas snow
* snö|fall -et---snowfall
hänger
hängde hängt häng! hänga verb

hang, suspend

Examples

* hänga (upp) tvätt---hang out washing
* jackan hänger i hallen---your jacket's hanging in the hall

Idiomatic phrases

* regnet hänger i luften ("det börjar regna när som helst")---there's rain in the air (nit will start raining at any moment nown)
luft
luften noun

air

Examples

* vara ute i friska luften---be out in the fresh air
snål
snålt snåla adj.

meagre, scant

Examples

* alltför snåla anslag---insufficient appropriations
rått råa adj.

harsh, raw

Compounds

* rå|kall---raw and cold, bleak
kamrer
kamrer(e)n kamrerer

(senior) accountant

Compounds

* bankkamrer---[bank] branch manager
förutom
prep.

apart from

Examples

* förutom att hon kan sjunga (så) kan hon också spela basfiol---apart from being able to sing, she can also play the double bass
ordinarie
adj.

regular

Examples

* ordinarie tjänst---permanent employment
* ordinarie medlem---full member
* ordinarie pris---regular price
personal
personalen noun

staff, personnel
prov
provet prov proven noun

trial, test, experiment

Examples

* prov med röjning istället för besprutning---trial(s) of clearance instead of spraying

Idiomatic phrases

* sättas på prov ("prövas")---put to the test

Compounds

* laboratorieprov---laboratory experiment (test)
* kärnvapenprov---nuclear weapon test
* prov|anställning---probationary employment
anställd
anställda adj.

employee

Examples

* fabriken har 300 anställda---the factory has 300 employees
sköter
skötte skött sköt! sköta verb

nurse, tend; treat; look after; manage, run, operate; deal with

Examples

* sköta barn---look after children
* sköta (om) sina affärer---attend to one's affairs
* sköta sig själv---look after oneself
erbjuder
erbjöd erbjudit erbjud! erbjuda verb offer

Examples

* skolan erbjuder yrkesinriktade kurser---the school offers vocational courses
fröken
fröken fröknar noun

Miss

Examples

* fröken Anna Andersson---Miss Anna Andersson
Gud
name

God

Examples

* Gud Fader---God the Father
* tio Guds bud---The Ten Commandments

Compounds

* guds|fruktan---fear of God
verkar
verkade verkat verka(!) verb

seem

Examples

* det verkar som om du inte var intresserad---you don't seem to be interested
* hon verkar snäll---she seems to be kind
fri|villig
-villigt -villiga adj.

voluntary

Compounds

* frivillighet -en---voluntariness
snygg
snyggt snygga adj.

neat, tidy; fine, nice

Examples

* snyggt och prydligt---neat and tidy
* hålla snyggt omkring sig---keep one's things nice and tidy
prydlig
prydligt prydliga noun

neat

Examples

* en prydlig handstil---a neat handwriting
hög
högen högar noun

heap, pile
pärm
pärmen pärmar noun

folder, file

Examples

* sätta in ett papper i pärmen---put a paper in the file (folder)
bok|hylla
-hyllan -hyllor noun

bookcase, bookshelves
frisk|intyg
-intyget -intyg -intygen noun

certificate of health
hälsa
hälsan noun

health

Examples

* ha god hälsa---be in good health
* med fara för liv och hälsa---at risk of life and limb
* leva och ha hälsan---live and remain healthy

Compounds

* ohälsa---ill-health
* hälso|dryck -en---health drink
* hälso|kontroll -en---medical check-up
avtal
avtalet avtal avtalen noun

agreement, contract
avsevärd
avsevärt avsevärda adj.

considerable, substantial, appreciable

Examples

* under avsevärd tid---for an appreciable period
* avsevärda förändringar---considerable changes
instämmer
instämde instämt instäm! instämma verb

agree [with]

Examples

* jag instämmer med föregående talare---I agree with the preceding speaker
tillägger
tillade tillagt tillägg! tillägga verb

add, supplement
facklig
fackligt fackliga adj.

union

Examples

* fackliga frågor---union business
ombud
ombudet ombud ombuden noun

representative

Examples

* juridiskt ombud---legal representative
* valda ombud---elected representatives
genomgång
genomgången genomgångar noun

survey, exposition, review

Examples

* genomgång av läxan---review of the lesson
* författaren gör en kritisk genomgång av svensk film---the author provides a critical review of Swedish film
försäkring
försäkringen försäkringar noun

insurance

Compounds

* hemförsäkring---householders' comprehensive insurance
korridor
korridoren korridorer

corridor
forcerar
forcerade forcerat forcera(!) verb

force, intensify, speed up

Examples

* forcera en händelseutveckling---force events
respekterar
respekterade respekterat respektera(!) verb

respect

Examples

* känd och respekterad---well-known and respected
* respektera vår önskan att vara ifred!---respect our wish to be left in peace!
kollega
kollegan kollegor

colleague
famn
famnen famnar noun

arms, embrace

Examples

* hålla ett barn i famnen---hold a child in one's arms

Compounds

* famntag -et---embrace, hug
minsann
adv.

certainly

Examples

* maten var det minsann inget fel på---there was certainly nothing wrong with the food
lokal
lokalt lokala adj.

local

Examples

* lokal dimma---local fog
* lokala förhandlingar---local negotiations
förhandling
förhandlingen förhandlingar noun

negotiation

Compounds

* avtalsförhandlingar---negotiations for an agreement
arbets|givare
-givar(e)n -givare -givarna noun

employer

Compounds

* arbetsgivar|uppgift -en---employer's declaration
* Arbetsgivare|föreningen---the Employers' Association
bidrag
bidraget bidrag bidragen noun

contribution; allowance; benefit; subsidy

Examples

* bidrag för energisparande åtgärder---contribution for measures taken to help save energy
* föreningen är beroende av bidrag från allmänheten---the association is dependent on contributions from the general public
* statliga bidrag till sysselsättningen---government subsidies to help stimulate employment
vägrar
vägrade vägrat vägra(!) verb

refuse

Examples

* han vägrade svara---he refused (declined) to answer
* jag vägrar att betala räkningen---I refuse to pay the bill
höjer
höjde höjt höj! höja verb

raise; increase, put up

Examples

* barnbidraget höjs vid årsskiftet---child allowance is to go up after New Year
jäkel
devil
rättvis
rättvist rättvisa adj.

just, fair, equitable

Examples

* en rättvis seger---a fair victory
varsågod
interj.

here you are
nyss
adv.

just now

Examples

* jag såg honom alldeles nyss---I saw him just now (just a moment ago)
meddelar
meddelade meddelat meddela(!) verb

let (sby) know, inform

Examples

* radion meddelade att presidenten hade avlidit---the radio announced that the president had died
gläder
gladde glatt gläd! glädja verb

give pleasure; please; delight

Examples

* han gladde publiken med en nyskriven visa---he delighted the audience with a newly written song
rolig
roligt roliga adj.

funny

Examples

* en rolig historia---a funny story
* en rolig människa---an amusing person
* det är roligt att få vara med---it's great just being here
ratt|fylleri
-fylleri(e)t noun

driving under the influence of drink
kör|kort
-kortet -kort -korten

driving licence
tycker
tyckte tyckt tyck! tycka verb

think

Examples

* jag tycker du har fel---I think you are wrong
* tycka synd om någon---feel sorry for sby
otrogen
otroget otrogna adj.

unfaithful
begär
begärde begärt begär! begära verb

ask, request; demand; apply for

Examples

* nämnden begär att få inrätta en tjänst---the committee asks leave to create a post
* begära en utredning---demand that an investigation be carried out
skils|mässa
-mässan -mässor noun

divorce; separation, parting

Examples

* ta ut skilsmässa---get a divorce
sjuk|skriven
-skrivet -skrivna adj.

sick-listed, be on the sick list

Examples

* hon har gått sjukskriven i flera månader---she's been away ill for several months
ämne
ämnet ämnen ämnena noun

subject

Examples

* ett föredrag över ämnet "Sverige år 2000"---a lecture on the subject "Sweden in the year 2000"

Compounds

* uppsatsämne---essay topic (subject)
utgår
utgick utgått utgå(!) verb

start, assume

Examples

* bussen utgår från Malmö---the bus starts from Malmö
* jag utgår från att priset kommer att höjas---I assume (take it) that the price will go up
fack
facket fack facken noun

union

Examples

* gå med i facket---join the union
A-kassa
-kassan -kassor noun

unemployment benefit society (fund)
Pays benefits to members who have become unemployed. Membership, which is often associated with membership in a trade union, is voluntary.
kalufs
kalufsen kalufser

forelock, tuft
tusan
interj.

damn

Examples

* fy tusan!---hang it!
* ge tusan i allt---to hell with it all
hus
huset hus husen noun

house, building

Idiomatic phrases

* hålla hus ("befinna sig")---be (nwhere've you been hiding?n)
upptagen
upptaget upptagna adj.

busy

Examples

* en mycket upptagen man---a very busy man
ursäktar
ursäktade ursäktat ursäkta(!) verb

excuse

Idiomatic phrases

* ursäkta sig (med att) ("anföra som försvar")---excuse oneself (by) ("give as an excuse")
* ursäkta ("förlåt") att jag stör---forgive me for disturbing you ("sorry to disturb you")
anhåller
anhöll anhållit anhåll! anhålla verb

take into custody, arrest, apprehend, detain

Examples

* mannen har anhållits som misstänkt för bedrägeri---the man has been arrested on suspicion of fraud
lov
lovet lov loven noun

permission; promise

Idiomatic phrases

* be om lov ("fråga om man får")---ask for permission ("ask if one may")
* vad får det lov att vara? ("vad önskas?")---what can I do for you? ("what do you desire?")
* får jag lov? ("ska vi dansa?")---may I [have the pleasure of this dance]? ("shall we dance?")
kul
fun

Examples

* en kul grej---a fun thing
* det var kul att se dig---it was great to see you
* hade du kul på festen?---did you have a good time at the party?
tokig
tokigt tokiga adj.

mad, crazy
jobbar
jobbade jobbat jobba(!) verb

work
osams
adj

at loggerheads, fall out

Examples

* barnen är osams---the children have fallen out with each other
* bli osams med grannarna---quarrel (fall out) with one's neighbours
tradig
tradigt tradiga adj.

tedious
varenda
vartenda pron.

every

Examples

* det vet varenda människa---everyone knows that, that's common knowledge
* jag hörde vartenda ord---I heard every single word
unge
ungen ungar noun

little one, young one
umgås
umgicks umgåtts umgås(!) verb

see (spend time with) each other,

Examples

* umgås med sina grannar---see one's neighbours
ensam|stående
adj.

single

Examples

* en ensamstående äldre man---an elderly single man
* ensamstående mor---single mother
deppig
deppigt deppiga adj.

[feeling] depressed (sad, blue, low), down in the
bråkar
bråkade bråkat bråka(!) verb

make a noise, kick up a fuss, cause trouble; fight

Examples

* det är väl inget att bråka om!---surely that's not worth squabbling over!
barn|vakt
-vakten -vakter noun

baby-sitter

Examples

* sitta barnvakt---baby-sit
försurning
försurningen noun

acidification
redaktion
redaktionen redaktioner noun

editorial staff

Examples

* i redaktionen---on the editorial staff
förresten
adv.

by the way, incidentally
minsann
adv.

certainly

Examples

* maten var det minsann inget fel på---there was certainly nothing wrong with the food
skojar
skojade skojat skoja(!) verb

joke, jest; have fun; get up to mischief

Examples

* han brukade skoja med barnen---he used to lark about with the children
upptagen
upptaget upptagna adj.

busy

Examples

* en mycket upptagen man---a very busy man
framöver
adv.

ahead
vikarierar
vikarierade vikarierat vikariera(!) verb

substitute
främst
adv.

foremost, mainly

Examples

* främst av konkurrensskäl---mainly for reasons of competition
* först och främst---first and foremost
miljö
miljön miljöer noun

environment

Examples

* slå vakt om miljön---safeguard the environment

Compounds

* miljö|förstöring -en---pollution
* miljö|problem -et---environmental issue
* miljö|rörelse -n---environmentalism
* miljö|skydd -et---environmental protection
* miljö|vård -en---environmental conservation
* miljö|gift---pollutant, contaminant
klar
klart klara

ready

Examples

* maten är klar---the food is ready
* är du klar snart?---will you be ready soon?
sträcker
sträckte sträckt sträck! sträcka verb

stretch, prolong

Examples

* sträcka på halsen---stretch (crane) one's neck
* jag kan sträcka mig upp till 100 kronor---I can go as high as 100 kronor

Idiomatic phrases

* sträcka på sig ("vara stolt")---be proud of oneself
förmåga
förmågan noun

ability, power, capacity

Examples

* vår förmåga att förstå andra---our ability to understand others
ordning
ordningen ordningar noun

order

Examples

* lag och ordning---law and order
* hålla ordning på sina saker---keep one's things in order
* göra i ordning---prepare, get ready
reda
redan noun

#(no translation given)#

Examples

* ordning och reda---orderliness
* göra reda för sig---account for

Idiomatic phrases

* få reda på ("få kännedom om")---find out ("learn about")
* ta reda på ("söka rätt på, skaffa sig kännedom om")---find, find out about ("locate, learn about")
sund
sunt sunda adj.

sound, healthy

Examples

* en sund själ i en sund kropp---a healthy mind in a healthy body
* sunt förnuft---common sense
förnuft
förnuftet noun

reason, sense

Examples

* sunt förnuft---common sense

Compounds

* förnufts|mässig -t---sensible
bestämt
adv.

definitely, decidedly

Examples

* det vet jag bestämt---I know that for certain
sköter
skötte skött sköt! sköta verb

nurse, tend; treat; look after; manage, run, operate; deal with
lämplig
lämpligt lämpliga adj.

suitable, appropriate

Examples

* är det lämpligt att vi tar en paus nu?---would it be OK to take a break now?
uppgift
uppgiften uppgifter noun

task

Examples

* få i uppgift att undersöka saken---be given the task of looking into the matter
ställer upp
ställde ställt ställ! ställa verb

take part

Examples

* ställa upp i en tävling---enter for a competition
val
valet val valen noun

choice

Examples

* ett svårt val---a difficult choice
villkor
villkoret villkor villkoren

condition
sviker
svek svikit svik! svika verb

fail

Examples

* svika ett löfte---break a promise, go back on one's word
heder
hedern noun

honour, (honor US)

Examples

* på heder och samvete---solemnly
läge
läget lägen lägena noun

situation

Examples

* det politiska läget---the political situation
* i dagens läge---as things stand today
* utgångsläge---starting point
sida
sidan sidor noun

page

Examples

* en bok på 300 sidor---a book of 300 pages
* sida upp och sida ner---page after page

Compounds

* förstasida---front page
bryr sig om
brydde brytt bry(!) verb

care, mind, worry

Examples

* det är inget att bry sig om---that's nothing to worry about
* jag bryr mig inte om vad folk tänker---I don't care what people think
allra
adv.

of all

Examples

* allra vackrast---the loveliest of all
sist
adv.

last; at the end

Examples

* han kom sist i mål---he crossed the finishing line last
hand
handen händer noun

hand

idiomatic phrases

* ta hand om ("vårda o dyl")---take care of (nlook after, etc.n)
* efter hand ("fortlöpande")---gradually, by degrees (ncontinuouslyn)
* på egen hand ("själv")---by oneself
* i första hand ("viktigast, främst")---in the first place, preferably
* ha till hands ("ha klart till användning")---have at hand (nhave available and ready for usen)
citat
citatet citat citaten noun

quotation
ledare
ledar(e)n ledare ledarna noun

editorial
påminner
påminde påmint påminn! påminna verb

remind

Examples

* hon påminde om böckerna---she reminded (us) about the books
* hon påminde om att böckerna skulle lämnas tillbaka---she reminded (us) that the books should be returned
kommentar
kommentaren kommentarer

commentary

Compounds

* nyhetskommentar---news commentary
linje
linjen linjer noun

line, policy

Examples

* partiets linje---the party line
förnär
#(no translation given)#

Idiomatic phrases

* inte kunna göra en fluga förnär ("inte kunna skada någon")---be uncapaple of hurting a fly ("incapable of hurting anyone")
no
utrikes
adj.

international

Compounds

* utrikes|minister -n---Minister of Foreign Affairs
* utrikes|politik-en---foreign policy
gäller
gällde gällt gälla verb

pertain to, apply, concern

Examples

* det gäller att handla snabbt!---it's important to act quickly!
* det gäller livet---it's a matter of life and death
bevakar
bevakade bevakat bevaka(!) verb

guard; watch (over)

Examples

* soldaterna bevakade gränsen---the soldiers guarded the border
* tidningarna bevakade valet---the newspapers covered the election
inrikes-
irst element of a compound
som gäller det egna landet

domestic
ant. foreign

Compounds

* inrikes|flyg -et---domestic flight
* inrikes|minister---minister of the interior
lokal
lokalt lokala adj.

local
as opposed to general; central

Examples

* lokal dimma---local fog
* lokala förhandlingar---local negotiations
beundran
noun

admiration

Compounds

* beundrans|värd---admirable
skruvar
skruvade skruvat skruva(!) verb

screw; spin

Examples

* skruva i en skruv---screw in a screw
* skruva i en lampa---screw in a light bulb

Idiomatic phrases

* skruva på sig ("uppträda generat")---squirm ("as with embarrassment")
upprörd
upprört upprörda adj.

indignant

Examples

* han blev upprörd över myndigheternas behandling av fallet---he was indignant at the way the authorities dealt with the case
anhåller
anhöll anhållit anhåll! anhålla verb

take into custody, arrest, apprehend, detain

Examples

* mannen har anhållits som misstänkt för bedrägeri---the man has been arrested on suspicion of fraud
oskyldig
oskyldigt oskyldiga adj.

innocent

Examples

* oskyldig till ett brott---innocent of a crime
synar
synade synat syna(!) verb

inspect, survey
utredning
utredningen utredningar noun

inquiry

Examples

* en utredning om olyckan---an inquiry into the accident
följetong
följetongen följetonger noun

serial
tycks
tycktes tyckts tyckas verb

seem

Examples

* han tycks ha glömt bort saken---he seems to have forgotten it
såvitt
adv.

as far as

Examples

* såvitt jag vet kommer hon kl. 3---as far as I know she will arrive at 3 o'clock
hittills
adv.

until now, up to now, hitherto, so far

Examples

* hittills har vi inte lyckats avskaffa kriget---so far, we have not succeeded in eradicating war
spår
spåret spår spåren noun

trace, mark, print, sign

Examples

* brottslingarna lämnade inte minsta spår efter sig---the criminals did not leave even the smallest trace
* hon visade inte ett spår av rädsla---she showed no sign of fear
oavbruten
oavbrutet oavbrutna adj.

uninterrupted
undersökning
undersökningen undersökningar noun

examination, investigation
numera
adv.

now

Examples

* vi bor numera i Östersund---we live in Östersund now
övertygar
övertygade övertygat övertyga(!) verb

convince

Examples

* vi lyckades övertyga honom att ingen fara hotade---we managed to convince him there was no immediate danger
* jag är övertygad om att det kommer att gå bra---I am convinced that it will go well
avslöjar
avslöjade avslöjat avslöja(!) verb

reveal, expose, uncover, unmask

Examples

* jag vill inte avslöja mina planer---I don't want to reveal my plans
liga
ligan ligor noun

gang, mob

Compounds

* tjuvliga---gang of thieves
lokal
lokalen lokaler noun

premises

Examples

* få nya lokaler---obtain new premises

Compounds

* vallokal---polling station, (polling place US)
* samlingslokal---meeting place, hall
ägare
ägar(e)n ägare ägarna noun

owner

Examples

* vara ägare till en bil---be the owner of a car
bulvan
bulvanen bulvaner noun

dummy, front

Compounds

* bulvan|köp---dummy purchase
men
conj.

but

Examples

* jag dricker inte kaffe men jag tar gärna en kopp te---I don't drink coffee but would love a cup of tea
* sakta men säkert---slowly but surely
* sist men inte minst---last but not least
* efter många om och men---after much beating about the bush
obehaglig
obehagligt obehagliga adj.

unpleasant

Examples

* en obehaglig överraskning---an unpleasant surprise
näsa
näsan näsor noun

nose

Examples

* peta sig i näsan---pick one's nose

Idiomatic phrases

* ha näsa för ("ha god instinkt för")---have a nose for ("have a good instinct (flair) for")
* ha skinn på näsan ("vara bestämd och svår att tas med")---have a mind of one's own, be strong-willed
* lägga näsan i blöt ("vara nyfiken, lägga sig i")---poke one's nose into other people's business ("be curious, intrusive")
struntar
struntade struntat strunta(!) verb

not bother about

Examples

* strunta i detaljer---not bother about details
släpper
släppte släppt släpp! släppa verb

leave hold of, let go, release

Examples

* släpp mig!---let me go!
någonstans
somewhere, anywhere

Examples

* någonstans i Sverige---somewhere in Sweden
bekymrad
bekymrat bekymrade adj.

worried, troubled, anxious, concerned

Examples

* jag är bekymrad över dig---I'm concerned about you
vårdnad
vårdnaden noun

custody
menar
menade menat (el. ment) mena(!) verb

believe, mean
kors
korset kors korsen

cross

Idiomatic phrases

* sitta med armarna i kors ("inte företa sig något")---twiddle one's thumbs ("not do anything")
hinner
hann hunnit hinn! hinna verb

have time, manage

Examples

* vi hinner inte behandla alla ansökningar---we won't have time to deal with all the applications
värd
värt värda adj.

worthy of

Examples

* han är värd all aktning---he is worthy of (deserves) the highest respect
* är det värt besväret?---is it worth the trouble?
öde
ödet öden ödena noun

fate, destiny
anda
andan noun

breath; atmosphere

Examples

* god anda---cheerful atmosphere

Idiomatic phrases

* ge upp andan ("dö")---give up the ghost (ndien)
* med andan i halsen ("andfådd")---breathless, out of breath
snackar
snackade snackat snacka(!) verb

talk, chat, chatter, gossip
triumferar
triumferade triumferat triumfera(!) verb

exult

Examples

* ett triumferande leende---an exultant smile
avancerar
avancerade avancerat avancera(!) verb

advance

Examples

* han avancerade till kamrer---he advanced to chief accountant
passar på
passade passat passa(!) verb

take the chance

Examples

* det är bäst att passa på medan man ännu är ung!---best take the chance (grasp the opportunity) while you are still young!
rapporterar
rapporterade rapporterat rapportera(!) verb

report

Examples

* hon rapporterade om olyckan---she reported on the accident
uppdrag
uppdrag
skog
skogen skogar noun

forest, wood, woods; woodland

Examples

* ströva i skogen---stroll in the woods

Idiomatic phrases

* dra åt skogen! ("försvinn")---go to hell! ("get lost")
* gå åt skogen ("misslyckas helt")---go to pot ("completely fail")
vettig
vettigt vettiga adj.

sensible

Examples

* på ett vettigt sätt---in a sensible way, sensibly
* ett vettigt pris---a reasonable price
tips
tipset tips tipsen noun

tip, tip-off

Examples

* polisen fick tips från allmänheten---the police received tip-offs from the public
direktör
direktören direktörer noun

director
troligen
adv.

likely

Examples

* troligen kommer biljettpriserna att stiga med 10 procent---ticket prices will probably go up by 10 percent
skum
skumt skumma adj.

shady, suspicious, fishy; disreputable

Examples

* skumma affärer---shady business
upplysning
upplysningen upplysningar noun

information

Examples

* ge upplysningar om tågtider---give information about train times
ursinnig
ursinnigt ursinniga adj.

furious

Examples

* min ironiska fråga gjorde honom ursinnig---my ironic question made him furious
söt
sött söta adj.

sweet

Examples

* ett sött ansikte---a sweet face
* en söt liten flicka---a sweet little girl
blondin
blondinen blondiner noun

blonde
irriterad
irriterat irriterade adj.

irritated; inflamed

Examples

* en mycket irriterad stämning---an inflamed atmosphere
lägger av
lade lagt lägg! lägga verb

stop, leave off

Idiomatic phrases

* lägg av! ("sluta med det där!")---lay off! ("stop that!")
hostar
hostade hostat hosta(!) verb

cough
sann
sant sanna adj.

real, genuine

Examples

* en sann kristen---a real Christian
nöje
nöjet nöjen nöjena noun

pleasure, enjoyment

Examples

* jag hade inget nöje av resan---I did not enjoy the journey
* jag ska med nöje läsa boken---I shall read the book with pleasure

Idiomatic phrases

* med nöje ("gärna")---with pleasure ("willingly")

Compounds

* nöjes|sida -n---the entertainment (what's on) page
omedelbart
adv.

immediately
reportage
reportaget reportage reportagen noun

report

Examples

* ett reportage om dagens Ungern---a report on Hungary today
spalt
spalten spalter noun

column

Idiomatic phrases

* i spalterna ("i pressen")---in the columns (of a newspaper) ("in the press, in the papers")
fixar
fixade fixat fixa(!) verb

fix, arrange

Examples

* det fixar sig!---it will be all right
stör
störde stört stör! störa verb

interrupt

Examples

* stör mig inte!---don't interrupt (disturb) me!
förhindrar
förhindrade förhindrat förhindra(!) verb

prevent

Examples

* förhindra en olycka---prevent an accident
växt
växten växter noun

plant

Examples

* växter och djur---plants and animals
utsläpp
utsläppet utsläpp utsläppen noun

discharge

Compounds

* oljeutsläpp---oil discharge
göder
gödde gött göd! göda verb

fatten, fertilize
åker
åkern åkrar noun

field, arable land

Compounds

* veteåker---field of wheat
* åker|bruk -et---farming, agriculture
* åker|jord -en---field, arable land
* åker|mark -en---arable land
avgas
avgasen avgaser noun

exhaust [gas]

Examples

* trafiken medför buller och avgaser---traffic causes noise and pollution

Compounds

* bilavgaser---exhaust fumes
orsak
orsaken orsaker noun

cause

Examples

* orsaken till branden är inte känd---the cause of the fire is still unknown
* av olika orsaker---for various reasons

Idiomatic phrases

* ingen orsak! ("du behöver inte tacka")---don't mention it!, not at all!, (you are welcome, it is quite all right US)
försenad
försenat försenade adj.

delayed

Examples

* flera månader försenad---several months late, delayed by several months
* försenade mötesdeltagare---late arrival of partipicants at a meeting
rask
raskt raska adj.

quick, fast

Examples

* gå med raska steg---walk quickly (at a fast pace)
steg
steget steg stegen noun

step

Examples

* gå med lätta steg---walk with a light step
trång
trångt trånga

tight, narrow
gränd
gränden gränder noun

alley

Compounds

* återvändsgränd---cul-de-sac
kantar
kantade kantat kanta

line; trim

Examples

* vägen var kantad av stora människomassor---the road was lined with crowds of people
virke
virket noun

wood
dryg
drygt dryga adj.

more than; ample, heaped

Examples

* en dryg timme---over an hour
* ett drygt kilo---just over a kilo
helg
helgen helger noun

holiday

Compounds

* julhelg---Christmas holidays
* långhelg---long weekend
* helgfirande -t---holiday celebration
* helgdag -en---[public] holiday
smuttar
smuttade smuttat smutta(!) verb

sip

Examples

* smutta på en drink---sip a drink
pigg
piggt pigga noun

alert, spirited
snygg
snyggt snygga adj.

pretty, handsome, good-looking

Examples

* en snygg kille---a good-looking boy
* ett snyggt mål---a good goal
föräldra|ledighet
-ledigheten noun

parental leave
This leave is for 18 months after childbirth, and allows for going down to 75% of working hours until the child is 8 years old.
avbryter
avbröt avbrutit avbryt! avbryta verb

interrupt, break off

Examples

* avbryt mig inte när jag talar!---don't interrupt while I'm talking!
anstränger
ansträngde ansträngt ansträng! anstränga verb

strain, exert

Examples

* jag får inte anstränga hjärtat---I mustn't put too much strain on my heart
* personalen är hårt ansträngd---the staff are working under great pressure
* ansträngd ekonomi---financial straits
* läraren ansträngde sig att förklara saken enkelt---the teacher went out of his way to explain as simply as possible
ber
bad bett be(!) (el. bed! bedja) verb

ask, request, beg

Examples

* be om ursäkt---apologize
mat|sedel
-sedeln -sedlar noun

menu
spanar
spanade spanat spana(!) verb

be on the look-out (for), search (for)

Examples

* spana efter fiender---look for the enemy
tjej
tjejen tjejer noun

girl

Compounds

* tjej|snack -et---girl talk
lamm
lammet lamm lammen noun

lamb

Idiomatic phrases

* from som ett lamm ("beskedlig, menlös")---meek as a lamb ("mild, harmless")

Compounds

* lamm|kotlett -en---lamb chop
fördel
fördelen fördelar noun

advantage, benefit
otäck
otäckt otäcka adj.

nasty

Examples

* otäcka våldsscener---awful scenes of violence
uppbjuder
uppbjöd uppbjudit uppbjud! uppbjuda verb

summon
bjuder
bjöd bjudit bjud! bjuda verb

offer; ask, invite

Examples

* hennes föräldrar bjöd mig på middag---her parents invited me to dinner
snaggar
snaggade snaggat snagga(!) verb

crop, cut short

Examples

* snagga håret---have a crew cut
smyger
smög smugit smyg! smyga verb

slip; steal, sneak, creep

Examples

* hon smög på tå för att inte väcka barnen---she crept in on her toes so as not to wake the children
* en smygande sjukdom---an insidious disease
orkester
orkestern orkestrar noun

orchestra

Compounds

* symfoniorkester---symphony orchestra
* orkester|musik -en---orchestral music
* orkester|dike---orchestra pit
paus
pausen pauser noun

break, pause

Examples

* göra en paus i arbetet---have a break during work
toalett
toaletten toaletter noun

toilet, WC

Examples

* gå på toaletten---go to the toilet
trängsel
trängseln noun

crowding
typisk
typiskt typiska adj.

typical

Examples

* ett typiskt exempel---a typical example
* typiskt nog---typically
hälsar
hälsade hälsat hälsa(!) verb

greet, salute, bid welcome

Examples

* de hälsade artigt på varandra---they greeted each other courteously

Compounds

* hälsning -en---greeting
bekant
bekant bekanta adj.

known, well-known

Examples

* potatisen är som bekant mycket användbar---as we all know, the potato is very much an all-round vegetable
* är det bekant var familjen Nilsson bor?---do you happen to know where the Nilssons live?
tur
turen turer noun

luck

Examples

* det var tur för henne---she was lucky
* tur i oturen---a blessing in disguise

Compounds

* tur|sam---lucky
snopen
snopet snopna adj.

disappointed; crestfallen

Examples

* hon blev både snopen och ledsen över beskedet---she was both disappointed and disheartened by the answer
lust
lusten noun

inclination

Examples

* har du lust att följa med och bada?---would you fancy coming along for a swim?
* jag har inte lust att städa---I don't feel like cleaning
undviker
undvek undvikit undvik! undvika verb

avoid

Examples

* undvika öppen strid---avoid an open conflict
* undvika att äta fisk---avoid eating fish
klok
klokt kloka

wise, sensible
as opposed to unwise, stupid

Examples

* ett klokt beslut---a wise decision

Idiomatic phrases

* är du inte riktigt klok ("är du galen")?---are you out of your senses ("are you crazy")?
* det är inte klokt ("det är fantastiskt") vad allting är dyrt idag---it's unbelievable ("it is amazing") how expensive everything is these days
bråttom
adv.

in a hurry, pressed

Examples

* han hade bråttom hem till barnen---he hurried off home to the children
rubrik
rubriken rubriker noun

headline, heading

Examples

* detta kan stå som rubrik över hans författarskap---that could be said to summarize his work as an author
* rubriken på artikeln---the article's headline

Compounds

* huvudrubrik---main headline, main heading
försörjning
försörjningen noun

support, maintenance

Compounds

* elförsörjning---electricity supply
grund
grunden grunder noun

reason, cause

Examples

* på grund av---because of, as a result of
* saklig grund---objective reason
* på goda grunder---for excellent reasons
känd
känt kända

well-known

Examples

* hon är känd för sina målningar---she is well known for her paintings
besök
besöket besök besöken noun

visit, call; stay

Examples

* vi fick besök av en vän---we received a visit from a friend
* vid ett besök i Finland---during a trip to Finland
* ett besök hos tandläkaren---a dental appointment
aning
aningen aningar noun

idea, notion; suspicion, presentiment

Examples

* jag har ingen aning om vad det kostar---I've no idea what it would cost
* onda aningar---suspicions
* han har inte den blekaste aning---he hasn't the slightest idea, he hasn't a clue
fullkomlig
fullkomligt fullkomliga adj.

complete, perfect, utter

Examples

* en fullkomlig nolla---a complete (utter) nonentity
oförklarlig
oförklarligt oförklarliga adj.

inexplicable

Examples

* av en oförklarlig anledning---for some unaccountable reason
ovän
ovännen ovänner noun

enemy

Examples

* bli ovänner---fall out with sby
brott
brottet brott brotten noun

crime, offence

Examples

* begå ett brott---commit a crime
* brott mot reglerna---breach of the rules
försvinnande
försvinnandet försvinnanden noun

disappearance

Examples

* ett mystiskt försvinnande---a mysterious disappearance
blick
blicken blickar noun

look, glance, gaze

Examples

* kasta en blick---have a look
anonym
anonymt anonyma adj

anonymous
placerar
placerade placerat placera(!) verb

place

Examples

* bolaget placerades i Söderhamn---the company was located in Söderhamn
* hon placerade sig bland de tio bästa---she came among the first ten
* pengarna placerades i aktier---the money was invested in shares
löser
löste löst lös! lösa verb

solve

Examples

* lösa ett problem---solve a problem
därpå
adv.

subsequently

Examples

* dagen därpå---the next day
inkallar
inkallade inkallat inkalla(!) verb

summon; call up
fordrar
fordrade fordrat fordra(!) verb

demand, claim, request

Examples

* vi fordrar krafttag för att stoppa skatteflykten---we demand vigorous efforts to stop tax evasion
förvånad
förvånat förvånade adj.

surprised, astonished
råkar
råkade råkat råka verb

chance (happen) to

Examples

* råka tappa pengarna---happen to drop the money
bredvid
prep.

beside, by the side of; adjacent to

Examples

* de satt alltid bredvid varandra---they always sat next to one another

Idiomatic phrases

* prata bredvid munnen ("tala oförsiktigt")---let the cat out of the bag
envis
envist envisa adj.

obstinate, stubborn, persistent
fattar
fattade fattat fatta(!) verb

catch, grasp

Examples

* fatta tag om något---take hold of something
* fatta ett beslut---come to (make) a decision
förbereder
förberedde förberett förbered! förbereda verb

prepare

Examples

* förbereda sig för sin uppgift---prepare for one's task
finner sig i
fann funnit finn! finna verb

accept, put up with, stand, tolerate

Examples

* finna sig i en särlösning---accept an unusual solution
* finna sig i att bli åthutad---to accept a reprimand
huvud|stad
-staden -städer noun

capital

Compounds

* huvudstads|bo -n---inhabitant of the capital
väga
noun

#(no translation given)#

Idiomatic phrases

* gå till väga ("göra något på ett visst sätt")---proceed ("do sth. in a certain way")
berör
berörde berört berör! beröra verb

touch

Examples

* frågan berördes inte vid sammanträdet---the matter was not discussed during the meeting
såväl
conj.

as well

Idiomatic phrases

* såväl ... som ("både ... och")---...as well as... ("both ... and ...")
kamrer
kamrer(e)n kamrerer

(senior) accountant
äktenskap
äktenskapet äktenskap äktenskapen noun

marriage
ung|karl
-karlen -karlar noun

bachelor
byter
bytte bytt byt! byta verb

exchange; change

Examples

* vill du byta plats med mig?---would you mind changing places with me?
gemensam
gemensamt gemensamma adj.

common

Examples

* ha gemensamma intressen---have common interests
* ett gemensamt uttalande---a joint statement
ansträngning
ansträngningen ansträngningar noun

exertion, effort

Examples

* med gemensamma ansträngningar---by united efforts
motgång
motgången motgångar noun

adversity, setback, misfortune
trohet
troheten noun

fidelity
trygghet
tryggheten noun

security, safety
uppfostrar
uppfostrade uppfostrat uppfostra(!) verb

bring up

Examples

* uppfostra pojkar och flickor på samma sätt---bring up (raise) boys in the same way as girls
tråkig
tråkigt tråkiga adj.

boring

Examples

* det är tråkigt att diska---doing the washing up is tedious
funderar
funderade funderat fundera(!) verb

think, ponder

Examples

* du kan fundera på saken---why don't you think about it?
make
maken makar noun

husband

Idiomatic phrases

* äkta makar ("man och hustru")---a married couple ("husband and wife")
obotlig
obotligt obotliga adj.

incurable

Examples

* obotlig sjukdom---incurable illness
märklig
märkligt märkliga adj.

remarkable, strange

Examples

* en märklig historia---a remarkable story
* bilföraren fick märkligt nog inga skador---strange to say, the driver had no injuries
* det är märkligt att du ska ha så svårt att förstå---it is strange that you should find it so difficult to understand
samhälle
samhället samhällen samhällena noun

community; village, place

Examples

* hon bodde i ett litet samhälle i Hälsingland---she lived in a tiny village in Hälsingland
behandlar
behandlade behandlat behandla(!) verb

treat; handle, manage

Examples

* fienden behandlade fångarna väl---the enemy treated their prisoners well
human
humant humana adj.

humane

Examples

* få en human behandling---be treated humanely

Compounds

* humanitet -en---humanity
hög|talare
-talar(e)n -talare -talarna noun

loudspeaker

Compounds

* stereohögtalare---stereo loudspeaker
pirrar
pirrade pirrat pirra verb

tingle

Examples

* det pirrar i tårna---my toes are tingling
mage
magen magar noun

stomach

Examples

* jag har ont i magen---I have a stomach ache
* på fastande mage---on an empty stomach
* lös i magen---loose bowels, diarrhoea
* hård i magen---constipated
gyllene
golden

Examples

* en gyllene krona---a crown of gold
krona
kronan kronor

crown

Compounds

* brudkrona---bridal wreath
* kungakrona---crown
pensionat
pensionatet pensionat pensionaten noun

boarding house
bokar
bokade bokat boka(!) verb

book, reserve

Examples

* de bokade plats på resan---they booked tickets for the trip
* bokning---booking, reservation
förnämst
premier
förnäm
förnämt förnäma adj.

distinguished

Examples

* en förnäm dam---a lady of distinction
stads|del
-delen -delar noun

district, quarter, neighbourhood

Examples

* de centrala stadsdelarna---the central urban districts