Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
بسم ٱلله ٱلرحمن الرحيم
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani
قل ٲءوذبرب الفلق
Katakanlah (wahai Muhammad) :
Aku berlindung kepada Allah yang menjadikan sekalian makhluk.
من شرماخا
Daripada bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
ومن شرغاسق ٳذاوقب
Dan daripada bahaya gelap apabila ia masuk.
ومن شرالنفثث فى العقد
Dan daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan(ikatan-ikatan)
ومن شرحاسدإذاحسد
Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
Erti Surah Al-Falaq
Subuh
Surah Al-Falaq, surah yang ke-?
113
Berapa ayat Al-Falaq?
5
Dimanakah surah Al-Falaq diturunkan?
Madinah
Mengapa dinamakan surah Al-Falaq?
Kerana pada awal surah ini Nabi Muhammad s.a.w diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah
Apa dia Sihir?
Suatu perkara yang luar biasa yang berlaku di kalangan orang yang fasik bagi tujuan tipu dan kejahatan
Apa dia Keramat?
Suatu perkara yang luar biasa yang berlaku di kalangan wali-wali Allah
Apa dia Mu'jizat?
Suatu perkara yang luar biasa yang berlaku di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulan mereka
Jelaskan sihir
Pertemuan akhir malam dengan awal siang
2 Fadhilat membaca surah Al-Falaq
1. Membaca 3 kali, Allah akan melindunginya dari segala kejahatan

2. Mengamalkan surah Al-Falaq, Allah akan melindunginya dari kejahatan ilmu sihir
Dari apakah kejadian malaikat?
Cahaya
Mengapakah kita wajib percaya adanya malaikat?
Kerana ia adalah rukun iman yang ke-2, maka tidak sempurna iman seseorang
Lima nama Malaikat dengan tugasnya sekali
1. Jibril - Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul
2. Raqib - Mencatat kebaikan manusia
3. 'Atid - Mencatata kejahatan manusia
4. Ridhwan - Menjaga syurga
5. Malik - Menjaga neraka
Perbezaaan kitab dengan suhuf
Suhuf - Diturunkan kepada nabi dan rasul, tidak lengkap, merupakan dasar-dasar pokok dan nasihat secara umum saja, tidak meliputi semua soal masyarakat
2. Kitab - himpunan undang-undang atau peraturan, diturunkan kepada rasul-rasul, dijadikan panduan hidup kepada umat yang diturunkan kitab itu
Jumlah suhuf
100
Nyatakan nabi-nabi yang diturunkan suhuf dengan bilangannya sekali
Nabi Syis - 50
Nabi Idris - 30
Nabi Ibrahim - 10
Nabi Musa - 10
4 buah kitab Allah dengan nabi-nabi dan bahasanya sekali
1. Al-Quran - Nabi Muhammad - Arab
2. Taurat - Nabi Musa - Ibrani
3. Injil - Nabi Isa - Ibrani
4. Zabur - Nabi Daud - Suryani
Isi kandungan Al-Quran
Semua perkara dengan lengkap, Sesuai untuk semua bangsa dan bahasa serta dalam semua masa, keadaan dan tempat
Kandungan Kitab Taurat
hukum-hakam yang sesuai pada zaman Nabi Musa , menceritakan kedatangan Nabi Muhammad s.a.w
Kandungan Kitab Injil
Menerangkan keesaan Allah dan perutusan Nabi Muhammad s.a.w sebagai nabi dan rasul yang terakhir
Kandungan Kitab Zabur
panduan-panduan, doa-doa, zikir, kata2 hikmat, nasihat-nasihat atau peringatan yang mesti dijalankan oleh umat Nabi Daud
Bilangan bahagian Hadath
2
Nyatakan 2 bahagian Hadath
1. Hadath Kecil
2. Hadath Besar
Erti Hadath Kecil dan Hadath Besar
Keadaan seseorang yang tidak suci yang mewajibkannya berwudhu atau bertayammum
Bilangan bahagian mandi
2
Nyatakan 2 bahagian mandi
1. Mandi Wajib
2. Mandi Sunat
Lima mandi-mandi Sunat
1. Mandi sunat hari Juma'at
2. Mandi kerana tawaf di Ka'bah
3. Mandi kerana Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Korban
4. Mandi kerana memasuki Kota Makkah
5. Mandi kerana memasuki Kota Madinah
Bilangan rukun mandi
3
Nyatakan Rukun mandi
1. Niat
2. Menghilangkan najis atau benda-benda yang menghalang air sampai ke anggota badan
3. Menyampai dan meratakan air ke seluruh badan termasuk rambut, bulu, celah-celah anggota kemaluan, dubur dan anggota yang berlipat
4 perkara sunat ketika mandi wajib
1. Menghadap kiblat
2. Membaca Basmalah dengan niat zikir
3. Menggosok seluruh badan
4. Menyelati jari tangan dan jari kaki serta rambut
Sebab-sebab yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan
1. Jima'
2. keluar mani
3. Mati
Erti Hijrah dari segi bahasa dan istilah
Bahasa - Berpindah
Istilah - Perpindahan Rasulullah s.a.w berserta sahabat2 baginda dari Kota Makkah ke Yathrib
Tiga faktor perhijrahan Rasulullah s.a.w
1. Mematuhi perintah Allah s.w.t
2. Pemulauan terhadap Bani Hasyim dan Bani al-Muttalib
3. Siksaan dan tekanan yang semakin hebat oleh kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam di Makkah
Permulaan tarikh Hijrah
12 Rabi'ulawal
Dua sebab tercetusnya perang Badar
1. Kaum Musyrikin Makkah mahu menghapuskan orang-orang Islam Madinah
2. Kaum Musyrikin Makkah mahu laluan perdagangan antara Makkah, Madinah dan Syam selamat
Tarikh perang Badar
Juma'at, 17 Ramadan
Tiga sahabat Nabi Muhammad s.a.w yang berlawan satu sama satu dengan panglima kafir Quraisy
1. Ali bin Abi Talib
2. Hamzah bin Abdul Muttalib
3. Ubaidah Ibnu Harith