Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pankki
pankkia
joki
jokea
huone
huonetta
eteinen
etaistä
käsi
kätta
puhelin
puhelinta
vieras
vierasta
kokous
kokousta
olut
olutta
sairaus
sairautta
väsynyt
väsynyttä
työtön
työtöntä
tytär
tytärtä
jäsen
jäsenta
ensimmäinen
ensimmäistä