Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Sta se odredjuje parnicnim zakonom?
Pravila postupka na osnovu kojih sud raspravlja i odlucuje u sporovima iz gradjanskopravnih odnosa osim ako su neki sporovi zakonom stavljeni u nadleznost drugog organa.
Za sta stranka mora da ima pravni interes?
Za podnosenje tuzbe i svaku drugu parnicnu radnju
Clan 4 stav 3
Sud nece da uvazi raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prinudnim propisima.
prethodno pitanje
sud moze sam da rjesi samo ako nije rjeseno
sud je vezan pravosudnom presudom kojom se optuzeni oglasava krivim
Kad sudi pojedinac
Vijce od trojice
Vijece od petorice
1. Prvostepenii po predlogu za ponavljanje postupka
3. Drugostepeni i sukob nadleznosti
5. Revizija i zahtjev za zastitu zakonitosti