Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ar strae
lost
scrios
destruction
bhí sé ag dul ó sholas
it was getting dark
lasta
lit
thart uirthi
around her
clapsholas
twilight
marcáilte
marked
portach
bog
screabhán
[i can't figure this one out!]
corrcrann
an occasional tree
i bponc
in trouble, in a fix
solas an lae
the light of day
diaidh ar ndiaidh
gradually
cleactaithe
used to, practiced at
coirpigh
criminals
trup
din, noise
bhí gach rud chomh ciúin sin
everything was so quiet
tostach
taciturn, quiet
ballóga
ruins
thall is abhus
here and there
rinne cónaí
made residence
níos faide ar shiúil
further afield
ag cuimhneach siar
reminiscing
cumha
sadness
coimthíocha
foreign, unfamiliar, alien
i measc
amongst
maslaí
insults
easurraim
disrespect
teitheadh
to run away, flee
easpa
lack
dul ar imirce
to emigrate
bheith beo
to be alive
bia a chur ar fáil
to provide food
slí beatha a thógáil as an úr
to create a new life
clú
honor
cáil
reputation
rathúil
prosperous
deis a fháil
to get an opportunity
uaigneanna
graves
tóg go réidh é
take it easy
níl a leithéaid de rud ann agus taibhse
there's no such thing as ghosts
lóchrann
torch, flashlight
breacadh an lae
daybreak
cá bhfios?
who knows?
ní mhaithfeadh sí í féin go deo.
she would never forgive herself.
faoiseamh
relief
bhí faoiseamh uirthi
she was relieved
comhairle a leasa
good advice
rith sé leis (go)
it occurred to him (that), he had a feeling (that)
roimhe seo
before now
reoigh
freeze
os a c(h)omhair
above her (him)
níorbh fhada (go)
it wasn't long (until)
cadránta
unfeeling
arís eile
yet again