Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
puball
tent
turasóirí
tourists
ligthe ar cíos
rented
an fhearthainn
the rain
bhain Paloma an áit amach
Paloma reached the place
drogall
reluctance
scairteach
shouting (n)
meánaosta
middle-aged
corraithe
excited
deacracht
difficulty
rogha
choice
(go) gasta
quick(ly)
ar oscailt
opened
anonn
over toward
ag troid
fighting
i bhfostú ina chéile
entangled in each other
ag béiceach
yelling
d'aithin sí
she recognized, she knew
ní raibh eagla ar ... roimh ...
... was not afraid of ...
ag déanamh ionsaí ar ...
attacking ...
éalú
escape
ní ligeadh an bean óg dó
the young woman wouldn't let him
brúigh
push, press
faoi smacht
under control
chuir sé cár air féin
he grimaced
bhí sí idir dhá chomhairle
she was undecided
comhairle
advice, councel
bagair
threaten, brandish
gnúsacht a ligint as
to snort
pléasc
explode
ciúiniú
to calm, pacify
bog
to move
deis
opportunity
tapaigh
grasp, seize
cúinne
a corner
ar an daoraí
in a rage
iontas
surprise, wonder
easaontas
disagreement
do chuid ama a chur amú
to waste your time
muiníneach
confident
saineolaí
expert
díbeartha
exiled, deported
dlí
law
tearmann
sanctuary
cáiníocóir
taxpayer
tuarastal
salary
saoránach
citizen
lig dom
leave me be
socrú
arrangement, settlement
cérbh...?
who was...?
taibhse
a ghost
fill ar
to return to
míshuaimhneach
unsettled
fliuch go craiceann
soaking wet (lit--wet to the skin)
contúirteach
dangerous