Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/77

Click to flip

77 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hua\ wai\ yin-
narrator
hu/tong/
lane
gan- jingV
dry well
fang/ dong-
landlady/lord
shuang- shu\
even numbers
ji/ li\
auspicious
jianV
cut with scissors
chuang/ hua-
paper-cut for window decor
hong/ huoV
flourishing; prosperous
si- da\ lin/
Stalin
shi\ shi\
pass away
tui- chi/
put off; postpone
zhuV chi/ ren/
master of ceremonies
xuan- bu\
declare
jin\ xing/
carry out; to be in progress
yan/ an-
Yanan
teng/
clear out; vacate
yao/ dong\
cave dwelling
qian/ xian\
front line
xi-sheng-
to lay down one's life
fa- yang/
develop; carry forward
guang- rong/
honour; glory
zuVguo/
motherland
gong\xian\
contribute
xian/
dislike
yang\ huo/
bring up
gan\ bu\
cadre
she\lun\
editorial; leading article
si- ying/
privately owned
gaiVzao\
reform; transform
lu\xu\
one after another
shi/xing/
put into practise; carry out
pu\ zi
shop; store
laoVzhu\hu\
old residents
jianV
reduce
jueVwu\
conciousness; awareness
gen-benV
thoroughly; completely
wen/ gong- tuan/
song and dance troupe
shuai- jiao-
fall over
gou-
ditch or channel
biaoV xian\
show; display; manifest
ji- ji/
positive; active; energetic
chou\ kong- er
find time to do something
cheng/ fen\
classification (refers to class status
pan\ tou
hope
zhong- yang- weiV yuan/ hui\
Central Committee of CCP
zhengV feng- yun\ dong\
rectification movment
zhiV shi\
directive; instruction
ji\ yao\
conference summary
shi\ dang\
suitable; appropriate
he/ feng- xi\ yuV
like a gentle breeze and mild rain
jiao\ yu\
education
guan- liao/ zhuV yi\
buearocracy
cheng/ kenV
sincere
zheng- qiu/
elicit; seek; ask for
dangV
the Party (CCP)
hao\ zhao-
call; appeal
shi/ shi\ qiu/ shi\
seek truth from facts
jianV cha/
check
yanV diV xia\
at the moment; right before one's eyes
you/ qi/ shi\
especially
ji/ zao\
irritable
shang\ houV
get angry
kong\ zhi\
control
shi- ming/
lose one's sight, go blind
tuo-
be a burden on
xing- xuV
perhaps; maybe
jian- zi
pick of the bunch
ru\ dangV
join the party
bu\ dui\
the amry; armed forces
jia\ fei- ji-
fly a plane
qiV yi\
uprising; revolt
li\ gong-
render meritous service
bai/ pai/
(not a party member)
jun- guan-
officer
zhong\ shi\
attach importance to
mei\ liang/ xin-
do something against one's conscience