Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
poved
Zaključeno sporočilo. V pisnem besedilu se začne z veliko začetnico in zaključi s končnim ločilom.
stavek
Niz besed, ki so zbrane okrog osebne glagolske oblike.
enostavčna poved
Poved, ki je sestavljena iz enega stavka.
zložena poved
Poved, ki je sestavljena iz več stavkov.
priredje
Zložena poved, ki je sestavljena iz dveh (ali več) glavnih stavkov.
podredje
Zložena poved, ki je sestavljena iz glavnega stavka in enega (ali več) odvisnih stavkov.
vezalno priredje
Dva glavna stavka sta povezana z veznikom IN, lahko pa tudi z vezniki TER, pa, nato, potem, tudi, zatem.
stopnjevalno priredje
Dva glavna stavka sta povezana z veznikom NE LE, AMPAK TUDI, lahko pa tudi z vezniki ne - ne, niti - niti, ne le - temveč tudi.
ločno priredje
Dva glavna stavka sta povezana z veznikom ALI, lahko pa tudi z vezniki ali - ali, bodisi - bodisi.
pojasnjevalno priredje
Dva glavna stavka sta povezana z veznikom SAJ, lahko pa tudi z vezniki kajti, SICER, namreč.
sklepalno priredje
Dva glavna stavka sta povezana z veznikom TOREJ, lahko pa tudi z vezniki ZATO, zatorej, tako, tedaj.
protivno priredje
Dva glavna stavka sta povezana z veznikom AMPAK, lahko pa tudi z vezniki pa, vendar, a, TODA, temveč.
posledično priredje
Dva glavna stavka sta povezana z veznikom ZATO, lahko pa tudi z vezniki zatorej, pa.
osebkov odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom KDOR ali KAR, lahko pa tudi z vezniki da, kako, ali.
predmetni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom KOGAR ali KAR, lahko pa tudi z vezniki da, ali, kaj, kod, če.
krajevni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom KJER ali KAMOR.
časovni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom KO ali KADAR, lahko pa tudi z vezniki DOKLER, do kdaj, MEDTEM KO.
načinovni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom KOT ali KAKOR, lahko pa tudi z vezniki ne da, kakor da, kot da, tako da.
vzročni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom KER.
dopustni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom ČEPRAV ali KLJUB TEMU, lahko pa tudi z veznikom ČETUDI.
namerni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom DA.
pogojni odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom ČE.
Prilastkov odvisnik
Odvisni stavek se začne z veznikom KI ali KATERI, lahko pa tudi z veznikom da.