Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yuangong
employe
gongzuo de hen nuli
work hard
banfa
way / method
zongbu

zonggongsi

zongdian
general headquarter

head office / home office

first shop for restaurant/store ?
fenbu

fengongsi

fendian
branch (office)

Branch (company)

branch (shop)
ni hao mei you huida wo de wenti?
you have stil not answered my question
jingcha
police officer
you yisi

you yisi de difang
intresting

?
qing zhuan 111 fenji

qing zhuan 111 fangjian
pls pass me to extention 111

pls pass me to room no. 111
qu jianshenfang meiyou shang zhongwen ke zhongyao

wo de fangzi meiyou ni de fangzi da
going to the gym is not as important as studying chinese

my room is not as big as your room
duochangshijian + v + yici

ni duochang shijian qu yici jianshenfang?

women duochang shijian shang yici zhongwen ke?
how often do you go to the gym?

how often do we learn chinese?
wo mwi xingqi qu 3 ci jianshen fang

wo mei 3 tian qu 1 ci jianshen fang
i go to the gym each week 3 times

i go to the gym once in three days
di ji ye?

xiamain yi ge

shangmian yi ge
which page?

next one

the one before
?
shoudu

shanghai shi
capital

shanghai city
muyu

guanfang yuan
mother language

official language
gufen

gupiao
stocks
he wo mama yiqi gongzuo de jiejie shi wo zui da de jiejie

lao da

lao er

lao san
my older sister is working with my mom

the oldest child

the second child

the thirs child
ta henchang shijian meiyou zhuzai yiselie le
he hasn't lived in israel for a long time
kai shi de shihou

yi huir yi hou

2 tian yi hou
in the begining

after a while

2 days later
ta hen shengqi

ta feichang shengqi
he is angry

he's very angry
hunli
wedding
yaoqing
invite
kan shenme pengyou le
depends on diffrent freinds
women ziji dian ziji de cai
each one order his food for himself
wo xiangxin ni
i trust you / count on you
wusuowei
never mind
tamen bang wo hen duo mang

bang mang
they help me a lot

help
laogong

laopo

xiao laopo
husband

wife

lover
kaiwanxiao

Bie shengqi,wo he ni kaiwanxiao.
wo he ni kaile yige wanxiao.
have a joke
ni you xihuan waiguo nu haizi de pengyou ma?
do you have friends that like forigners?
yongpin

yong

pin - chanpin
supplement

to use

product
guo ma lu
cross the street
maojin
towel
laoshi wen wo shuobushuo hanyu
not in past??? le?
the teacher asked me if i speak chinese
huxi

sheng huxi
breath

deep breath
xiang zuo zhuan / you
turn left / right
ban
class / classroom
dasao
clean
xian
firstly
mabu

tuoba
tissue to wipe dust

tissue with a handle
wo meiyou hen duo difang fanf dongxi

wo ba dongxi fangzai zhidai limian
i don't have a lot of plces to put things

i put things in paper bags
jiandan

rongyi

example
easy

easy + action
duan xiaoxi
short message
kecheng
course / program
qiguai

ta hen qiguai.
strange
yongpin

yong

pin - chanpin
supplement

to use

product
guo ma lu
cross the street
maojin
towel
laoshi wen wo shuobushuo hanyu
not in past??? le?
the teacher asked me if i speak chinese
huxi

sheng huxi
breath

deep breath
xiang zuo / you

zai Deguo zhuan (fei)ji
turn left / right
change airplane in Germany
ban
class / classroom
dasao
clean
xian
firstly
mabu

tuoba
tissue to wipe dust

tissue with a handle
wo meiyou hen duo difang fang dongxi

wo ba dongxi fangzai zhidai limian
i don't have a lot of plces to put things

i put things in paper bags
jiandan

rongyi

zhege wenti hen jiandan.
zhepingshui rongyi kai ma?
easy

easy + action
duan xiaoxi
short message
kecheng
course / program
qiguai

exapmle
strange
1 ge yue yiqian

ni lai yiqian
ni lai yiqian, wo xile zao
1 month a go

before you come i took a bath
zhou li daxue

guo li daxue

si li daxue

chengli
wo baba de gongsi shi 10nian qian chengli de
state-owned university
country-owned university

private university

establish
wuye guanli bangongshi
propority management office
gongshang guanli shuoshi
MBA
buguo + yong

shijian buguo yong

shui buguo he le

qian buguo yong
not enough

i don't have enough time

i don't have enough money

don't have enogh water to drink
ta gongzuo de hen nuli

wo yao nuli xuexi hanyu
he works hard

i want to study chinese hard
huati
subject / topic
congshi/zuo.......gongzuo

zuo .........shengyi

congshi.........hangye
wo shi congshi/zuo xingzheng gongzuo de.
wo shi zuo jinchukou shengyi de.
wo shi congshi jinchukou de.
engaged in (work)
engaged in (biz)
engaged in (industry)
ta hen shuai ma?
he's handsome?
liaotian

wo zuotian he mama zai wangshang liaoletian.
chat
fangdong
landlord
kaimen # guanmen

qingwen, zheli shenme shihou guanmen??????
open # close (shops, bank...)

excuse me, when do you close?
xiang zheyang
like this
wo shouji dian bugou le
my cell runing out of battery
xiu

zhe ge dongxi ni keyi xiu ma???
to fix

can you fix this?