Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cenzus
-
pasivne a aktivne volebne pravo
-aktivne- ja volim
-pasivne- som voleny
hlasovanie
-
imperativny mandat
-
koalícia
-zdruzenie, kt. vytvoria polit. strany s podobnym zmyslanim po volbach za ucelom vladnut
konzervativizmus
-konzervatívne zmýšľanie
-program konzervatívnych strán
politicky system
-delime na svetske a teokraticke /iran/
-vo vseobecnosti plati- cim menej stran tym vacsia stabilita
technokracia
-
meritokracia
-
byrokracia
-vrstva ľudí profesionálne pracujúcich v správe a riadení, úradnícky aparát
liberalizmus
-zhovievavosť, zmierlivosť, tolerancia voči iným názorom alebo voči odlišnej ideológii
-sústava politických a ekonomických názorov hlásajúcich slobodu jednotlivca a súkromného podnikania s právnymi zárukami
politicke strany
-uloha je ziskavat, udrziavat a upevnovat polit. moc
-mozu plnit- eufunkcnu /pozitivnu/ al. disfunkcnu funkciu
záujmové združenia
-mozu mat rozne zameranie
-mozu byt politicke, apoliticke, skupin alobby /natlaku/, kt. ulohou je ziskat a udrzat si polit. monopol bez ohladu, kt. strana je pri moci
satelitný štát
-
právny štát
-
politická participácia občana
-ucast na polit. volbach
sekundarny analfabetizmus
-
diskriminacia obcana de jure
-ak je obcan znevyhodnovany al. zvyhodnovany /pozitivna diskriminacia/ pre rasu ci nabozenske presvedcenie
diskriminacia obcana de facto
-ak je obcan znevyhodnovany al. zvyhodnovany /pozitivna diskriminacia/ pre rasu ci nabozenske presvedcenie
ekonomicke a neekonomicke natlakové združenia
-delime: 1.posobia v hospodarskej oblasti 2.mimo nej
princíp volebného práva
-aktivne voleb. pravo maju obcania, kt. v den volieb dovrsia 18 r.
-pasivne voleb. pravo maju osoby nad 21 r.
-maju trvaly pobyt na SR