Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to be
å være

er
var
har vært
to have
å ha

har
hadde
har hatt
to work
å arbeide

arbeider
ardeidet
har arbeidet
to take a bath
å bade

bader
badet
har badet
to bake
å bake

baker
bakte
har bakt
to beat/knock
å banke

banker
banket
har banket
to ask/pray
å be

ber
ba
har bedt
to start
å begynne

begynner
begynte
har begynt
to regret
å beklage

beklager
beklaget
har beklaget
to decide
å bestemme

bestemmer
bestemte
har bestemt
to order
å bestille

bestiller
bestilte
har bestilt
to visit
å besøke

besøker
besøkte
har besøkt
to pay
å betale

betaler
betalte
har betalt
to mean
å bety

betyr
betydde
har betydd
to become
å bli

blir
ble
har blitt
to live
å bo

bor
bodde
har bodd
to use
å bruke

bruker
brukte
har brukt
to change
å bytte

bytter
byttet
har byttet
to carry
å bære

bærer
bar
har båret
to dance
å danse

danser
danset
har danset
to discuss
å diskutere

diskuterer
diskuterte
har diskutert
to go (longer distances)
å dra

drar
dro
har dratt
to drink
å drikke

drikker
drakk
har drukket
to do
å drive

driver
drev
har drevet
to dream
å drømme

drømmer
drømte
har drømt
to take a shower
å dusje

dusjer
dusjet
har dusjet
to die
å dø

dør
døde
har dødd
to own
å eie

eier
eide
har eid
to love
å elske

elsker
elsket
har elsket
to fall
å falle

faller
falt
har falt